Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Wegsleepverordening gemeente Grave 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Grave 2007
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Grave 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Besluit wegslepen van voertuigen
 3. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-200726-09-200701-07-2012Nieuwe regeling

18-09-2007

Graafsche Courant, 10-10-2007

geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Grave 2007

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVEoverwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2007;gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;B E S L U I T:vast te stellen de “Wegsleepverordening gemeente Grave 2007”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • b.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Motorrijtuigen: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wegenverkeerswet 1994;

 • d.

  Overeenkomst: de “Overeenkomst Wegbeheerder – Berger”

 • e.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • f.

  Voertuig: wat hieronder verstaan wordt in artikel 1, onder al., RVV 1990;

 • g.

  Wegslepen: het verwijderen, overbrengen en in bewaring stellen (van een op de weg staand voertuig);

 • h.

  Wet: de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Wegsleepbevoegdheid

 • 1.

  Met inachtneming van hetgeen in de wet, het besluit en deze verordening is bepaald is het college bevoegd op de weg staande voertuigen weg te laten slepen.

 • 2.

  Het college maakt gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid, indien met een op een weg staand voertuig een bij of krachtens de wet vastgesteld voorschrift wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met;

  • a.

   Het belang van de veiligheid op de weg;

  • b.

   Het belang van de vrijheid van het verkeer of;

  • c.

   Het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen.

Artikel 3 Aanwijzing van vrij te houden wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 4 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van Takel & bergingsbedrijf, autohulpdienst Ben Heiltjes, Weldaad 18, 5431 SM Cuijk.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bewaarplaats is geopend van 07:00 uur tot 20:00 uur.

 • 3.

  Van de openingstijden zoals bedoeld in het tweede lid kan, na overleg met de exploitant van de bewaarplaats, worden afgeweken.

Artikel 5 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De eigenaar/houder van het weggesleepte voertuig is de kosten verbonden aan het wegslepen van het voertuig verschuldigd.

 • 2.

  De kosten verbonden aan het wegslepen van het voertuig worden als volgt opgebouwd:

  • a.

   een vast uitrijtarief, gelijk aan een ‘loze rit’;

  • b.

   een vast uitvoeringstarief dat berekend wordt vanaf het moment dat met het te verslepen voertuig de laadplaats wordt verlaten;

  • c.

   een opslag-/afgiftetarief - dit tarief geldt voor de eerste 24 uur of gedeelte daarvan, indien het versleepte voertuig bij de berger wordt gestald;

  • d.

   een stallingtarief - dit tarief geldt voor stalling van het versleepte voertuig na de eerste 24 uur en wordt in rekening gebracht voor elke dag of gedeelte daarvan.

 • 3.

  De kosten van het wegslepen van een voertuig zijn in de overeenkomst vastgelegd.

Artikel 6 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 4 en 5 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 26 september 2007.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Wegsleepverordening gemeente Grave 2007”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Grave van 18 september 2007.De griffier,                           De voorzitter,