Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005
CiteertitelVerordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening verlening inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2001.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-200501-01-200505-06-2018Nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005

VERORDENINGVERLENING VAN INZAMELVERGOEDINGEN AAN NON-PROFITINZAMELAARS VAN OUD PAPIER 2005zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Grave op 20 december 2005 

Artikel 1 Inzamelvergunning

Een inzamelvergoeding kan slechts worden toegekend aan een inzamelaar welke beschikt over een inzamelvergunning van burgemeester en wethouders of de bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel op grond van de artikelen 2 en 12 van de Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel. De inzamelvergunning moet schriftelijk bij burgemeester en wethouders of de bestuurscommissie worden aangevraagd. Met toepassing van de voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1.2 Algemene wet bestuursrecht en met inachtneming met nadere regels terzake van de bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, wordt door burgemeester en wethouders of de bestuurscommissie op de aanvraag om vergunning beslist. Indien dit de inzameling van oud papier ten goede komt, kunnen door het bevoegd gezag nadere en geactualiseerde voorschriften worden opgelegd aan de vergunninghouder. Dit kan betekenen dat het inzamelgebied, de inzamelmethode en/of inzamelfrequentie wijzigt. Het college van burgemeester en wethouders kan een inzamelvergunning schriftelijk gemotiveerd intrekken.

Artikel 2 Inzamelvergoeding en inzamelkosten

Een inzamelaar die over een inzamelvergunning als bedoeld in artikel 1 van deze verordening beschikt en die oud papier heeft afgeleverd bij een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen bedrijf (oud papierhandelaar of overslagpunt) voor het sorteren en bewerken van het oud papier, ontvangt overeenkomstig de registratie van het bedrijf per kilo geaccepteerd oud papier een inzamelvergoeding. Deze inzamelvergoeding is gebaseerd op de vergoeding die de gemeente ontvangt van de oud papierhandelaar en wordt berekend door de gewogen marktprijs te verminderen met de inzamelkosten. De inzamelkosten, onder andere bestaand uit de kosten van inzameling, het gebruik van inzamelmiddelen, vervoer en overige kosten worden in mindering gebracht op de gewogen marktprijs. De wijze waarop de gewogen marktprijs wordt berekend is vastgelegd in de bij deze verordening behorende toelichting. Jaarlijks worden de inzamelkosten door burgemeester en wethouders vastgesteld en zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van inzamelen en verwerken. Indien de gewogen marktprijs lager is dan de garantieprijs, zoals beschreven in artikel 3, wordt de garantieprijs verminderd met de inzamelkosten uitgekeerd.

Artikel 3 Garantieprijs

Met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening bedraagt de garantieprijs € 0,046 per geaccepteerde kilo oud papier. De garantieprijs is tot en met 31 december 2007 vast.

Artikel 4 Uitbetaling inzamelvergoeding

De uitbetaling van het in artikel 2 berekende bedrag geschiedt periodiek, tenminste eenmaal per kwartaal, op basis van de door het bedrijf en inzamelende vereniging aangeleverde gegevens.

Artikel 5 Intrekken inzamelvergunning

Indien de voorschriften ingevolge deze verordening niet worden nageleefd, kan de inzamelvergunning worden ingetrokken en kunnen uitbetaalde vergoedingen worden teruggevorderd.

Artikel 6 Citeertekst

Deze verordening kan worden aangehaald als “verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005”.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

Artikel 8 Overgangsbepaling

Vergunningen voor de inzameling van oud papier toegekend krachtens de verordening verlening inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2001 blijven van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend of tot het tijdstip waarop zij worden ingetrokken.