Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Grave 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Grave 2006
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Grave 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De publicatiedatum van deze regeling is niet bekend. Deze regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Grave 2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-200601-01-200601-01-2014Nieuwe regeling

07-11-2006

Onbekend

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Grave 2006

Gemeente GraveDe raad van de gemeente Grave,gelet op artikel 213a van de Gemeentewet,besluit:vast te stellen:de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Grave.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  DoelmatigheidDe mate waarin binnen de kaders van de beleidsuitgangspunten de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen of de mate waarin binnen de kaders van de beleidsuitgangspunten met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat bereikt wordt.

 • b.

  DoeltreffendheidDe mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatieeenheden van de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid wordt minimaal eenmaal in de 8 jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2.

  Over de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur wordt jaarlijks verantwoording afgelegd bij het jaarverslag.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt voorafgaand aan het uit te brengen doelmatigheidsonderzoek een onderzoeksplan naar de raad.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   de doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering.

 • 3.

  Het college stelt de rekenkamer of, zolang er geen rekenkamer is ingesteld, personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op de hoogte van de onderzoeken die hij doet instellen.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert de raad periodiek over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een doelmatigheidonderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder doelmatigheidonderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen. De rekenkamer of, zolang er geen rekenkamer is ingesteld, personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, ontvangen een afschift van de rapportage.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Grave 2004” vastgesteld door de raad op 16 december 2003.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Grave 2006”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 7 november 2006. De raad voornoemd,de griffier,             de voorzitter,J.A.M. Roelofs      W.J.G. Delissen-van Tongerlo