Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Bijdrageregeling deelname aan Welzijnsactiviteiten 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijdrageregeling deelname aan Welzijnsactiviteiten 2002
CiteertitelBijdrageregeling deelname aan Welzijnsactiviteiten 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De exacte publicatiedatum van deze regeling is niet meer te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-200201-01-200204-07-2012Nieuwe regeling

04-06-2002

Onbekend

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijdrageregeling deelname aan Welzijnsactiviteiten 2002

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRAVE;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2002;gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;b e s l u i t :vast te stellen de “Bijdrageregeling deelname aan Welzijnsactiviteiten 2002”.

Artikel 1  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een geldelijke tegemoetkoming verstrekken in de kosten van deelname aan welzijnsactiviteiten buitenshuis

 • 2.

  De doelstelling van de bijdrageregeling is het voorkomen dan wel doorbreken van een sociaal isolement.

 • 3.

  Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen dient een aanvraagformulier te worden ingediend en ondertekend en dient een betalingsbewijs van de gemaakte kosten overgelegd te worden.

 • 4.

  De aanvraag kan worden ingediend in de loop van het betreffende kalenderjaar.

 • 5.

  In de maanden januari, april, juli en oktober vindt besluitvorming plaats met betrekking tot de in het voorafgaande kwartaal ontvangen aanvragen en vindt uitbetaling plaats.

Artikel 2  

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  welzijnsactiviteiten:- abonnementen (met uitzondering van telefoon, kranten en/of tijdschriften) en seizoenkaarten;- contributies;- cursusgelden;- eenmalige activiteiten (zoals schoolreisjes, excursies, schoolkampen, werkweken, sportkampen e.d);- overige activiteiten in de ruimste zin van het woord in relatie tot de doelstelling.

 • b.

  gezin en alleenstaande ouder:personen die voldoen aan de bepalingen zoals omschreven in de algemene bijstandswet, artikel 4 sub b en c; onder de tot zijn last komende kinderen worden ook de inwonende kinderen verstaan in de leeftijd van 18 , 19 en 20 jaar met eigen inkomsten welke niet meer bedragen dan de voor hen geldende bijstandsnorm als genoemd in artikel 29, lid 1, sub a van de Abw;

 • c.

  alleenstaande: de ongehuwde van 18 jaar en ouder die een zelfstandige huishouding voert en noodzakelijke kosten voor het bestaan niet of niet geheel kan delen met een ander;

 • d.

  kalenderjaar de periode van 1 januari tot en met 31 december van een betreffend jaar.

Artikel 3  

 • 1.

  De bijdrageregeling is van toepassing op de in artikel 2 onder b en c genoemde personen, die hun woonplaats hebben in de gemeente Grave en niet verblijven in een tehuis of inrichting.

 • 2.

  De aanvrager kan voor zichzelf, zijn partner en de tot zijn huishouden behorende minderjarige kinderen een bijdrage vragen.

Artikel 4  

De bijdrage wordt verleend met inachtneming van de financiële draagkracht van het inkomen van de aanvrager, diens echtgeno(o) t (e) c.q. partner en eventuele andere gezinsleden.

Artikel 5  

De financiële draagkracht van het inkomen wordt vastgesteld op het verschil tussen het volgens artikel 7 berekende inkomen en de in artikel 8 vermelde normen, gerekend over een kalenderjaar.

Artikel 6  

 • 1.

  De bijdrage wordt verleend indien en voor zover de kosten van de welzijnsactiviteiten de financiële draagkracht als bedoeld in artikel 5 overschrijden.

 • 2.

  De bijdrage bedraagt maximaal € 113,45 per persoon per kalenderjaar.

 • 3.

  Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd op basis van het CBS consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens.

Artikel 7  

Bij het vaststellen van het inkomen wordt in aanmerking genomen:

 • a.

  het netto inkomen (inclusief vakantieuitkering), dat met enige regelmaat wordt genoten;

 • b.

  tot het inkomen wordt niet gerekend:- kinderbijslag;- huursubsidie/ woonkostentoeslag;- bijzondere bijstand of tegemoetkomingen voor specifieke kosten ingevolge sociale verzekeringen of voorzieningen;- inkomsten van inwonende kinderen;- premie die ontvangen wordt voor het verrichten van deeltijdarbeid c.q. gedeeltelijke inkomsten die in verband hiermee buiten beschouwing gelaten worden.

Artikel 8  

 • 1.

  Het in artikel 7 vastgestelde inkomen wordt verminderd met: de van toepassing zijnde bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag) overeenkomstig de bepalingen hierover opgenomen in de algemene bijstandswet c.q. gemeentelijk beleidsplan, verhoogd met 15 %.

 • 2.

  Met vermogen wordt rekening gehouden voor zover de bedragen zoals genoemd in artikel 54 van de Abw overschreden worden. Onder vermogen wordt verstaan: het geheel van bezittingen en schulden zoals omschreven in afdeling 3, paragraaf 3 van de bijstandswet, waarbij een eigen huis waarin men zelf woont niet tot het vermogen gerekend wordt

Artikel 9  

Indien de omstandigheden en mogelijkheden van de aanvrager daartoe aanleiding geven kan de bijdrage worden verleend in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 8.

Artikel 10  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave is belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 11  

 • a.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “Bijdrageregeling deelname aan Welzijnsactiviteiten 2002”.

 • b.

  De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering van 4 juni 2002.De secretaris,                              De voorzitter,