Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2018
CiteertitelVerordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-201801-02-2018

15-05-2018

gmb-2018-116905

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2018

De raad van de gemeente Grave

 

 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 april 2018.

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

 

besluit

 

 

Vast te stellen de navolgende

 

 

VERORDENING VERLENING VAN INZAMELVERGOEDINGEN AAN NON-PROFITINZAMELAARS VAN OUD PAPIER 2018

Artikel 1 Inzamelvergunning

 

Een inzamelvergoeding kan slechts worden toegekend aan een inzamelaar welke beschikt over een inzamelvergunning van burgemeester en wethouders of de bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel op grond van de artikelen 2 en 12 van de Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel. De inzamelvergunning moet schriftelijk bij burgemeester en wethouders of de bestuurscommissie worden aangevraagd. Met toepassing van de voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1.2 Algemene wet bestuursrecht en met inachtneming met nadere regels terzake van de bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, wordt door burgemeester en wethouders of de bestuurscommissie op de aanvraag om vergunning beslist. Indien dit de inzameling van oud papier ten goede komt, kunnen door het bevoegd gezag nadere en geactualiseerde voorschriften worden opgelegd aan de vergunninghouder. Dit kan betekenen dat het inzamelgebied, de inzamelmethode en/of inzamelfrequentie wijzigt. Het college van burgemeester en wethouders kan een inzamelvergunning schriftelijk gemotiveerd intrekken.

 

 

Artikel 2 Inzamelvergoeding en inzamelkosten

 

Een inzamelaar die over een inzamelvergunning als bedoeld in artikel 1 van deze verordening beschikt en die oud papier heeft afgeleverd bij een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen bedrijf (oud papierhandelaar of overslagpunt) voor het sorteren en bewerken van het oud papier, ontvangt overeenkomstig de registratie van het bedrijf per kilo geaccepteerd oud papier een inzamelvergoeding. Deze inzamelvergoeding is gebaseerd op de vergoeding die de gemeente ontvangt van de oud papierhandelaar en wordt berekend door de gewogen marktprijs te verminderen met de inzamelkosten. De inzamelkosten, onder andere bestaand uit de kosten van inzameling, het gebruik van inzamelmiddelen, vervoer en overige kosten worden in mindering gebracht op de gewogen marktprijs. De wijze waarop de gewogen marktprijs wordt berekend is vastgelegd in de bij deze verordening behorende toelichting. Jaarlijks worden de inzamelkosten door burgemeester en wethouders vastgesteld en zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van inzamelen en verwerken. Indien de gewogen marktprijs lager is dan de garantieprijs, zoals beschreven in artikel 3, wordt de garantieprijs verminderd met de inzamelkosten uitgekeerd.

 

Artikel 3 Garantieprijs

De hoogte van de garantiepremie kan jaarlijks nader worden vastgesteld door burgemeester en wethouders Met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening bedraagt de garantieprijs € 0,046 per geaccepteerde kilo oud papier. Voor het inzamelmiddel kraakperswagens geldt een afwijkende garantieprijs van € 0,092 per geaccepteerde kilo papier.

Artikel 4 Uitbetaling inzamelvergoeding

 

De uitbetaling van het in artikel 2 berekende bedrag geschiedt periodiek, tenminste eenmaal per kwartaal, op basis van de door het bedrijf en inzamelende vereniging aangeleverde gegevens.

 

Artikel 5 Intrekken inzamelvergunning

 

Indien de voorschriften ingevolge deze verordening niet worden nageleefd, kan de inzamelvergunning worden ingetrokken en kunnen uitbetaalde vergoedingen worden teruggevorderd.

 

Artikel 6 Citeertekst

Deze verordening kan worden aangehaald als “verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2018”.

Artikel 7 Inwerkingtreding en intrekking oude verordening

 

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op een dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 februari 2018.

     

  • 2.

    Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005, vastgesteld op 20 december 2005, wordt ingetrokken.

     

Artikel 8 Overgangsbepaling

Vergunningen voor de inzameling van oud papier toegekend krachtens de verordening verlening inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2005 blijven van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend of tot het tijdstip waarop zij worden ingetrokken.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Grave in zijn openbare vergadering

van 15 mei 2018.

De raad voornoemd,

M.J. Swinkels A.M.H. Roolvink MSc

griffier voorzitter