Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Verordening fietsparkeren 2020 Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening fietsparkeren 2020 Groningen
CiteertitelVerordening fietsparkeren 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2020Nieuwe regeling

24-06-2020

gmb-2020-177106

220864-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening fietsparkeren 2020 Groningen

De raad van de gemeente Groningen

 

Gelet op het feit dat veel gebieden in de binnenstad en aantal wijken in Groningen hinder ondervinden van achtergelaten fietsen is het wenselijk om het college de bevoegdheid te geven een gebied aan te wijzen waar een maximale fietsparkeerduur gaat gelden. In deze gebieden kan vervolgens gehandhaafd worden op deze maximale fietsparkeerduur om zo bij te dragen aan het herwinnen van de openbare ruimte.

Heeft besloten:

 

de Verordening fietsparkeren 2020 Groningen vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepaling

Het is verboden op door het college, in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast of ter voorkoming van schade aan de openbare orde en veiligheid, aangewezen plaatsen fietsen, bromfietsen, snorfietsen of vergelijkbare vervoermiddelen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan.

Artikel 2. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening fietsparkeren 2020.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2020

de burgemeester,

KoenSchuiling

griffier,

JosineSpier