Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Haaksbergen 2011 (8.28)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie gemeente Haaksbergen 2011 (8.28)
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening is ingetrokken met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister aan de gemeenteraad schriftelijk is bekendgemaakt dat in de vacature is voorzien

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 61
 2. Gemeentewet, art. 82
 3. Gemeentewet, art. 86
 4. Archiefwet 1995, art. 5
 5. Archiefbesluit 1995, art. 9
 6. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-201103-12-2011Nieuwe regeling

14-06-2011

Rond Haaksbergen, 23-06-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Haaksbergen 2011 (8.28)

 

 

 

Onderwerp: Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Haaksbergen 2011

 

Samenvatting

Deze verordening regelt de taak, samenstelling en de werkwijze van de vertrouwenscommissie in het kader van de benoemingsprocedure van de burgemeester

 

De gemeenteraad van Haaksbergen;

 

voorstel van de fractievoorzitters van: 1 juni 2011

 

wettelijke basis: bepalingen van de Gemeentewet (artikelen 61, 82 en 86), de Archiefwet 1995 (artikel 15), het Archiefbesluit 1995 (artikel 9) en Algemene wet bestuursrecht

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Haaksbergen 2011

 

 

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  de commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel;

 • c.

  de commissie: de vertrouwenscommissie, als bedoeld in artikel 2 van deze

  verordening.

 

 

Instelling en taak van de commissie

Artikel 2
 • 1.

  De raad stelt uit zijn midden een commissie samen die belast is met de beoordeling van kandidaten voor het ambt van burgemeester van de gemeente Haaksbergen.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak de geschiktheid van kandidaten voor het ambt van burgemeester van de gemeente Haaksbergen te beoordelen en daarover schriftelijk en gemotiveerd verslag uit te brengen aan de raad en de commissaris.

 • 3.

  De commissie voert daartoe gesprekken met de kandidaten die door de commissaris in beginsel geschikt worden geacht voor benoeming en met eventueel andere op de lijst van sollicitanten voorkomende kandidaten.

 • 4.

  De commissie kan besluiten een door de commissaris als geschikt geachte kandidaat niet te ontvangen; in dat geval stelt de commissie de commissaris van dit besluit op de hoogte.

 • 5.

  De commissie doet het in het tweede lid genoemde verslag vergezeld gaan van een advies aan de raad van twee kandidaten die naar haar oordeel voor benoeming in aanmerking komen, een en ander zoals bedoeld in artikel 61 van de Gemeentewet.

 

 

Samenstelling commissie

Artikel 3
 • 1.

  De commissie bestaat uit de voorzitters van de zes fracties uit de raad.

 • 2.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 4.

  Eén wethouder, als vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders, wordt als adviseur toegevoegd aan de commissie. De wethouder is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht in de commissie.

 

 

Ambtelijke ondersteuning

Artikel 4
 • 1.

  De griffier is secretaris van de commissie en draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie.

 • 2.

  De gemeentesecretaris en de plaatsvervangend griffier zijn plaatsvervangend secretaris van de commissie.

 • 3.

  De secretaris van de commissie en zijn plaatsvervangers zijn geen lid van de commissie en hebben geen stemrecht in de commissie.

 

 

Vergaderingen

Artikel 5
 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie.

 • 4.

  De commissie vergadert indien ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 

 

Geheimhouding

Artikel 6
 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering.

 • 2.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 2, tweede lid.

 • 4.

  De commissie, noch de raad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 5.

  De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 6.

  Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de adviseur, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de commissie.

 

 

Verslag

Artikel 7
 • 1.

  De bevindingen, bedoeld in artikel 2, worden vastgesteld bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 • 2.

  Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag vermeld.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de raad en de commissaris gebracht.

 

 

Gesprekken met de kandidaten

Artikel 8
 • 1.

  De secretaris van de commissie nodigt, in overleg met de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie.

 • 2.

  De plaats en het tijdstip van een gesprek worden zodanig gekozen dat wordt voorkomen dat de kandidaten hierdoor aan anderen bekend raken of tijdens het bezoek aan de commissie met elkaar in contact komen.

 

 

Ontbinding van de commissie

Artikel 9

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister aan de raad schriftelijk is bekend gemaakt dat in de vacature van burgemeester van de gemeente Haaksbergen is voorzien.

 

 

Archivering van stukken

Artikel 10
 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 9 alle archiefbescheiden die door de commissie zelf zijn opgemaakt onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar een krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

 • 2.

  Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  Originele bescheiden die de commissie heeft ontvangen van de commissaris of van de kandidaten worden onmiddellijk aan dezen teruggezonden.

 • 4.

  Alle overige bescheiden en kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

 

 

Contactpersoon

Artikel 11
 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris van de commissie en aldaar bewaard tot het moment van ontbinding van de commissie.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris van de commissie verzonden.

 • 4.

  Het gebruik van e-mail door de leden, de secretaris en de adviseur van de commissie is niet toegestaan, tenzij het louter procedurele aangelegenheden betreft.

 

 

Onvoorziene aangelegenheden

Artikel 12

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister van 2 november 2005, kenmerk 2005-278431, niet voorziet, beslist de commissie.

 

 

Inwerkingtreding

Artikel 13
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening is ingetrokken met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister aan de raad schriftelijk is bekend gemaakt dat in de vacature is voorzien.

 

 

Citeertitel

Artikel 14

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vertrouwenscommissie.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 juni 2011

 

 

 

mr. G. Raaben P. van Veen

griffier voorzitter

Bijlage  

 

Bijlage verordening vertrouwenscommissie (pdf | 871 kB)