Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Verordening energiebesparing in bestaande woningen (9.26)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening energiebesparing in bestaande woningen (9.26)
CiteertitelVerordening energiebesparing in bestaande woningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015nieuwe regeling

21-12-2011

Rond Haaksbergen, 29-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening energiebesparing in bestaande woningen (9.26)

 

 

 

Onderwerp: Verordening energiebesparing in bestaande woningen

 

Samenvatting

In deze verordening staan de voorwaarden genoemd voor het ontvangen van subsidie voor energiebesparende maatregelen aan de bestaande woning. Het college verstrekt alleen subsidie aan inwoners van de gemeente Haaksbergen die eigenaar en bewoner zijn van een woning die voor 1985 is gebouwd. Het doel van de energiebesparende maatregelen is dat de bestaande woning aantoonbaar energiezuiniger wordt.

 

De gemeenteraad van Haaksbergen;

voorstel van het college van: 22 november 2011

wettelijke basis: bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht (4:23)

 

besluit:

vast te stellen de

 

Verordening energiebesparing in bestaande woningen

 

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen;

 • b.

  EPA: Energie Prestatie Advies;

 • c.

  EPA-maatwerkadvies: een advies over de mogelijkheden tot energiebesparing bij een woning. Een adviseur die voldoet aan de eisen van de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500-02 heeft dit advies opgesteld;

 • d.

  Aanvraagformulier EPA-subsidie: het aanvraagformulier dat het college heeft vastgesteld en waarmee de aanvrager subsidie voor een EPA-maatwerkadvies aanvraagt;

 • e.

  Lijst met te subsidiëren maatregelen: de lijst die het college heeft vastgesteld en waarop de maatregelen staan genoemd die voor subsidie in aanmerking komen;

 • f.

  Subsidiabele kosten: de kosten van maatregelen waar subsidie voor beschikbaar is;

 • g.

  Formulier vaststelling subsidie energiebesparende maatregelen: het formulier dat het college heeft vastgesteld en waarmee de aanvrager subsidie voor de realisering van energiebesparende maatregelen aanvraagt na voltooiing van de werkzaamheden.

 • i.

  Gebouwschil: de buitenkant van de woning. Dus van boven naar beneden, dak, muren (inclusief beglazing) en begane grond vloer;

 • j.

  Thermische schil: de scheidingsconstructie tussen verwarmde en onverwarmde ruimte en tussen verwarmde ruimte en buitenlucht;

 • k.

  Energieloket bestaande woningen: het digitale loket (www.energiebesparenhaaksbergen.nl) dat speciaal is ingericht voor vragen over deze verordening.

 • l.

  Eindlabel: de energieprestatie van de woning na uitvoering van de energiebesparende maatregelen. De EPA-adviseur neemt dit eindlabel op.

   

Wie kan een aanvraag indienen?

Artikel 2
 • 1.

  De aanvrager die voldoet aan de hierna genoemde voorwaarden vraagt de subsidie op grond van deze verordening aan bij het college, dat bevoegd is hierover een besluit te nemen.

 • 2.

  De aanvrager voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   hij is eigenaar en tevens bewoner van de woning;

  • b.

   zijn woning is gebouwd voor 1985 en staat in de gemeente Haaksbergen.

   De datum van de omgevingsvergunning van de woning is bepalend;

  • c.

   zijn woning is een woning waarin volgens het bestemmingsplan permanent gewoond mag worden.

   

Waarvoor kan de aanvrager subsidie ontvangen?

Artikel 3

De aanvrager kan subsidie aanvragen voor:

 • a.

  een EPA-maatwerkadvies voor zijn woning;

 • b.

  het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan zijn woning die op de lijst met te subsidiëren maatregelen staan.

   

Waarvoor verleent het college subsidie en onder welke voorwaarden?

Artikel 4

Het college verleent subsidie voor een EPA-maatwerkadvies als:

 • a.

  de aanvrager aantoont dat de subsidie voor een EPA-maatwerkadvies niet bij een ander bestuursorgaan kan worden aangevraagd;

 • b.

  de aanvrager eigenaar en tevens bewoner van de woning is;

 • c.

  de woning van de aanvrager is gebouwd voor 1985 en staat in de gemeente

  Haaksbergen. De datum van de omgevingsvergunning van de woning is bepalend;

 • d.

  de woning van de aanvrager een woning is waarin volgens het bestemmingsplan permanent gewoond mag worden.

Artikel 5

Het college verleent subsidie voor energiebesparende maatregelen als:

 • a.

  er in het jaar van aanvraag van subsidie nog geen subsidie is verstrekt vanuit de gemeente Haaksbergen voor energiebesparende maatregelen aan de betreffende woning;

 • b.

  de uitgevoerde energiebesparende maatregelen zijn aanbevolen in het EPA-maatwerkadvies;

 • c.

  het eindlabel van de woning is verbeterd ten opzichte van de beginsituatie. De EPA-adviseur heeft dit eindlabel vastgesteld en dit eindlabel is een onderdeel van het EPA-maatwerkadvies;

 • d.

  de maatregelen zijn uitgevoerd ter isolatie van de thermische schil van de woning;

 • e.

  de maatregelen op de door het college vastgestelde lijst staan van te subsidiëren maatregelen;

 • f.

  de toegepaste bouwmaterialen minimaal het CE-keur hebben;

 • g.

  de toegepaste isolatiematerialen geschikt en algemeen erkend zijn;

 • h.

  de energiebesparende maatregelen alleen betrekking hebben op bestaande bouw;

 • i.

  voor de energiebesparende maatregel geen subsidie door de rijksoverheid is verstrekt, tenzij deze ‘stapeling van subsidie’ duidelijk is toegestaan;

 • j.

  de maatregelen door de aanvrager zelf zijn uitgevoerd, dan moeten ze op de in onderdeel e genoemde lijst staan en hebben ze geen betrekking op het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Het gaat hierbij uitsluitend om de aangebrachte c.q. toegepaste bouw- en isolatiematerialen.

   

Voor welk subsidiebedrag kan de aanvrager in aanmerking komen?

Artikel 6
 • 1.

  Voor een EPA-maatwerkadvies stelt het college maximaal € 200,00 subsidie beschikbaar en in ieder geval niet meer dan de gemaakte kosten voor dit advies.

 • 2.

  Als de aanvrager aantoont dat er ook daadwerkelijk maatregelen uit het EPA-maatwerkadvies zijn uitgevoerd, dan stelt het college de subsidie voor de kosten van het EPA-maatwerkadvies vast op maximaal € 350,00 en in ieder geval nooit meer dan de gemaakte kosten voor dit advies. Deze maatregelen hoeven niet op de lijst van te subsidiëren maatregelen te staan, maar moeten de woning wel aantoonbaar energiezuiniger hebben gemaakt. De aanvrager toont dit aan met het vastgestelde eindlabel van de EPA-adviseur.

Artikel 7

Voor de subsidie energiebesparende maatregelen stelt het college de volgende subsidie beschikbaar:

 • a.

  per woning maximaal € 2.000,00 (inclusief BTW). Als de aanvrager ook subsidie voor het EPA-maatwerkadvies ontvangt, dan wordt dat bedrag in mindering gebracht op het maximaal uit te keren subsidiebedrag;

 • b.

  het subsidiebedrag is nooit meer dan 30% van de totaal gemaakte kosten, waarbij het subsidiebedrag voor het EPA-maatwerkadvies onderdeel is van het totale subsidiebedrag.

   

Hoe kan de aanvrager subsidie aanvragen?

Artikel 8

Voor de subsidie EPA-maatwerkadvies vult de aanvrager het digitale aanvraagformulier EPA-subsidie volledig in en dient dit samen met het EPA-advies in bij het college. Dit formulier is te vinden op de website van het energieloket.

Artikel 9

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie energiebesparende maatregelen levert de aanvrager het volgende aan bij het college:

 • a.

  een EPA-maatwerkadvies dat niet ouder is dan drie jaar;

 • b.

  een overzicht van de gemaakte kosten en betalingsbewijzen;

 • c.

  het volledig ingevulde formulier vaststelling subsidie energiebesparende maatregelen welke te vinden is op de website van het energieloket;

 • d.

  het eindlabel van de woning na uitvoering van de werkzaamheden.

   

Hoeveel subsidie heeft de gemeente Haaksbergen beschikbaar en tot wanneer kan de subsidie worden aangevraagd?

Artikel 10
 • 1.

  Het maximale subsidieplafond is € 450.000,00.

 • 2.

  Het college neemt aanvragen in behandeling op volgorde van ontvangst.

 • 3.

  Als een aanvraag niet voldoet aan de vereisten in de artikelen 8 en 9 dan hanteert het college als datum van binnenkomst de dag waarop wel aan de deze eisen is voldaan.

 • 4.

  Als het subsidieplafond bijna is bereikt en er komen op dezelfde dag nog aanvragen binnen, dan verdeelt het college de subsidiebedragen van deze aanvragen naar evenredigheid. Aanvragen die binnenkomen op het moment dat het subsidieplafond is bereikt, wijst het college af.

   

Wanneer beslist het college op de aanvraag voor subsidie?

Artikel 11

Het college beslist binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag over

subsidievaststelling voor zowel het EPA-maatwerkadvies als de energiebesparende maatregelen. Het college kan de beslissing voor maximaal vier weken uitstellen.

 

Controleert het college de uitgevoerde maatregelen?

Artikel 12

Het college wijst één of meer personen aan die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de bepalingen in deze verordening.

Artikel 13

De subsidieontvanger stelt de toezichthouder in de gelegenheid om te controleren of de energiebesparende maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

 

Hardheidsclausule

Artikel 14

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze verordening als het toepassen van deze verordening ertoe leidt dat er ongewenste situaties ontstaan.

 

Wanneer treedt deze verordening in werking en voor welke periode?

Artikel 15
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 2.

  Deze verordening wordt ingetrokken op 1 januari 2015.

   

Citeertitel

Artikel 16

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening energiebesparing in bestaande woningen.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 december 2011

 

mr. G. Raaben P. van Veen

griffier voorzitter