Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Mandaatbesluiten waarmerken en publiceren ruimtelijke instrumenten (8.25)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluiten waarmerken en publiceren ruimtelijke instrumenten (8.25)
CiteertitelMandaatbesluiten waarmerken en publiceren ruimtelijke instrumenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-200901-03-2010nieuwe regeling

10-11-2009

Haaksberger Koerier, 18-11-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluiten waarmerken en publiceren ruimtelijke instrumenten (8.25)

 

 

MANDAATBESLUITEN WAARMERKEN EN PUBLICEREN RUIMTELIJKE INSTRUMENTEN

OPMERKINGEN:

-De hierna genoemde bevoegdheden zijn gemandateerd met inachtneming van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:

 • 1.

  Mandatering vindt plaats overeenkomstig de principes van onze bestuurs- en bedrijfsvoeringsfilosofie:

  • ·

   PIOF- bevoegdheden die verband houden met de bedrijfsvoering van de organisatie als geheel, gaan naar de directie;

  • ·

   PIOF-bevoegdheden die verband houden met de bedrijfsvoering in de afdelingen, gaan naar de afdelingshoofden;

  • ·

   Vakinhoudelijke en productgerelateerde bevoegdheden gaan naar de medewerkers;

  • ·

   Voor de realisering van programma’s en projecten worden bevoegdheden steeds bij afzonderlijk besluit toebedeeld.

 • 2.

  Mandatering vindt plaats overeenkomstig voorschriften en normen die te maken hebben met interne controle, functionaliteit en integriteit.

 • 3.

  Mandatering vindt plaats wanneer het beleid en/of de grenzen/kaders waarbinnen de bevoegdheid uitgeoefend kan worden, duidelijk is vastgesteld door de mandaatgever (college of burgemeester).

 • 4.

  In geval van mandaat zorgt de gemandateerde voor relevante management- en bestuursinformatie over de uitoefening van het mandaat. Dit gebeurt als onderdeel van de management-, concern- en bestuursrapportages. Bij afwezigheid van de gemandateerde geldt het mandaat voor de functionele en als zodanig aangewezen plaatsvervanger.

 • 5.

  In geval van mandaat zorgt de gemandateerde voor afstemming met en informatie aan de mandaatgever of laat de gemandateerde de mandaatgever zelf een besluit nemen:

  • ·

   Wanneer het beleidskader alsnog onduidelijkheden oplevert;

  • ·

   Wanneer van een advies afgeweken wordt en inwinning van dat advies verplicht voorgeschreven is;

  • ·

   Wanneer in redelijkheid ingeschat kan worden dat het om een “gevoelige zaak” gaat.

  • -

   Rapportage frequentie = Frequentie waarin en wijze waarop teruggerapporteerd dient te worden naar de gemeentesecretaris, college portefeuillehouder en/of inkoopcoördinator.

  • -

   Een lijst van gebruikte afkortingen is achteraan opgenomen.

    

Gemandateerde bevoegdheden

Omschrijving

Wet/

Artikel

Mandaat-

gever

Geman-

dateerde

Onder-mandaat

Opmerkingen/voorwaarden

Rapportage

Frequentie

4. Ruimtelijke ordening,

economische zaken en

volkshuisvesting

Toevoegen:

 

 

 

 

 

 

-Waarmerken structuurvisies,

bestemmingsplannen,

wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen,

voorbereidingsbesluiten, tijdelijke

ontheffingen, projectbesluiten en

beheersverodening en de ontwerpen

daarvan

Artikelen 1.2.6, lid 2, en 1.2.1, lid 1, Bro

B&W

Alle mede-werkers

ROMB/

VRO

 

 

 

-Publicatie en terinzagelegging

structuurvisies, bestemmingsplannen,

wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen,

voorbereidingsbesluiten, tijdelijke

ontheffingen, projectbesluiten en

beheersverordening en de ontwerpen

daarvan

§ 1.2 Bro en artikelen 2.4,

3.7, lid 7,

3.8, lid 3,

3.9a, lid 1,

3.11, 3.24, lid 3, en 3.38, lid 1, Wro

B&W

Alle mede-werkers

ROMB/

VRO

 

 

 

-Opstellen, waarmerken en publiceren

geleideformulier en manifest bij

ruimtelijke instrumenten

Artikelen 1.2.2 en 1.2.6 Bro

B&W

Alle mede-werkers

ROMB/

VRO

 

 

 

Haaksbergen, 10 november 2009

burgemeester en wethouders

 

 

I.C. Seuters-Koopman drs. K.B. Loohuis

secretaris burgemeester

 

 

Lijst van gebruikte afkortingen (op alfabetische volgorde)

Bro Besluit ruimtelijke ordening

B&W Burgemeester en wethouders

ROMB Afdeling Ruimtelijke Ordening, Milieu en Bouwzaken

VRO Volkshisvesting en Ruimtelijke Ordening

Wro Wet ruimtelijke ordening