Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Verordening begraafrechten 2014 (9.8d)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening begraafrechten 2014 (9.8d)
CiteertitelVerordening begraafrechten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef, onderdelen a en b
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling (tevens intrekking)

18-12-2013

Rond Haaksbergen, 19-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening begraafrechten 2014 (9.8d)

 

 

 

Onderwerp: Verordening begraafrechten 2014

 

Samenvatting

Met deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats

 

De gemeenteraad van Haaksbergen;

 

voorstel van het college van: 26 november 2013

 

wettelijke basis: bepalingen van de Gemeentewet (artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b) en de Algemene wet bestuursrecht

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2014

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaatsen Het Waarveld en Enschedesestraat;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  kindergraf : een graf voor het begraven (of bijzetten van een urn) van een stoffelijk overschot van een kind, dat de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft of dat doodgeboren is;

 • d.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • g.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon zonder winstoogmerk voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  – het doen begraven en begraven houden van lijken;

  – het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met of zonder urn;

  – het doen verstrooien van as;

 • h.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het begraven van lijken;

 • i.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  – het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  – het doen verstrooien van as;

 • j.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid,

 • m.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien.

Belastbaar feit

Artikel 2

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Belastingplicht

Artikel 3

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Vrijstellingen

Artikel 4

Gereserveerd

Maatstaf van heffing en belastingtarief

Artikel 5
 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Belastingjaar

Artikel 6

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Wijze van heffing

Artikel 7

De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

Artikel 8

Gereserveerd

Ontstaan van de belastingschuld

Artikel 9

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Termijn van betaling

Artikel 10
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald binnen een maand na de dagtekening van de aanslag.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Kwijtschelding

Artikel 11

Bij de invordering van de begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Artikel 12

Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven over de heffing en invordering van de begraafrechten.

Overgangsrecht

Artikel 13
 • 1.

  De Verordening begraafrechten 2013 van 19 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Inwerkingtreding

Artikel 14
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Citeertitel

Artikel 15

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening begraafrechten 2014.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 december 2013

mr. G. Raaben dr. J.C. Gerritsen

griffier voorzitter

 

Tarieventabel, behorende bij de Verordening begraafrechten 2014

hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht wordt geheven voor een periode van 20 jaar

 

1.1.1

op een graf

€ 530,00

1.1.2

op een urnengraf

€ 780,00

1.1.3

op een urnennis

€ 1.301,00

1.1.4

op een verstrooiingsplaats en het verstrooien daarop

€ 463,00

1.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als hierboven vermeld onder 1.1.1 tot en met 1.1.3 met een termijn van 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van die rechten.

 

 

 

 

hoofdstuk 2 begraven

 

2.1

Voor het begraven van een lijk van:

 

2.1.1

een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 788,00

2.1.2

een kind beneden één jaar wordt geheven

€ 237,00

2.1.3

een kind beneden 12 jaar wordt geheven

€ 407,00

2.1.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1.1 tot en met 2.1.3 verhoogd met

 

2.1.4.1

25 % indien het gewone werkdagen van maandag t/m vrijdag betreft en op de zaterdag

 

2.1.4.2

50 % indien de dienstverlening geschiedt op zondagen en op dagen, die bij of krachtens de Algemene Termijnenwet als algemeen erkende feestdagen zijn of worden aangemerkt of daarmee gelijkgesteld zijn.

 

2.1.5

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

 

2.1.5.1

de uren op gewone werkdagen van maandag t/m vrijdag voor 9.00 uur en na 16.00 uur en zaterdags voor 9.00 uur en na 14.30 uur ;

 

2.1.5.2

de uren op zondagen en op dagen, die bij of krachtens de Algemene Termijnenwet als algemeen erkende feestdagen zijn of worden aangemerkt of daarmee gelijkgesteld zijn.

 

 

 

 

hoofdstuk 3 cremeren

 

gereserveerd

 

 

 

 

hoofdstuk 4 bijzetten asbussen etc

 

4.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven

 

4.1.1

in een urnennis

€ 138,00

4.1.2

op of in een urnengraf

€ 138,00

4.1.3

op of in een eigen graf

€ 138,00

4.1.4

op of in een algemeen graf

€ 138,00

4.1.5

Voor het bijzetten op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 4.1.1 tot en met 4.1.4 verhoogd met

 

4.1.4.1

25 % indien het gewone werkdagen van maandag t/m vrijdag betreft en op de zaterdag

 

4.1.4.2

50 % indien de dienstverlening geschiedt op zondagen en op dagen, die bij of krachtens de Algemene Termijnenwet als algemeen erkende feestdagen zijn of worden aangemerkt of daarmee gelijkgesteld zijn.

 

4.1.5

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

 

4.1.5.1

de uren op gewone werkdagen van maandag t/m vrijdag voor 9.00 uur en na 16.00 uur en zaterdags voor 9.00 uur en na 14.30 uur ;

 

4.1.5.2

de uren op zondagen en op dagen, die bij of krachtens de Algemene Termijnenwet als algemeen erkende feestdagen zijn of worden aangemerkt of daarmee gelijkgesteld zijn.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as

 

5.1

Voor het doen verstrooien van as in een eigen graf, algemeen graf of algemeen urnengraf wordt per asbus geheven

€ 138,00

5.2

Voor het doen verstrooien op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 5.1 verhoogd met

 

5.2.1

25 % indien het gewone werkdagen van maandag t/m vrijdag betreft en op de zaterdag

 

5.2.2

50 % indien de dienstverlening geschiedt op zondagen en op dagen, die bij of krachtens de Algemene Termijnenwet als algemeen erkende feestdagen zijn of worden aangemerkt of daarmee gelijkgesteld zijn.

 

5.3

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

 

5.3.1

de uren op gewone werkdagen van maandag t/m vrijdag voor 9.00 uur en na 16.00 uur en zaterdags voor 9.00 uur en na 14.30 uur ;

 

5.3.2

de uren op zondagen en op dagen, die bij of krachtens de Algemene Termijnenwet als algemeen erkende feestdagen zijn of worden aangemerkt of daarmee gelijkgesteld zijn.

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Grafkelder en Grafbedekking

 

gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Lijkbeschouwing

 

gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 inschrijving etc

 

gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Opgraven, ruimen

 

9.1

Voor het opgraven van een lijk, voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf, voor het na opgraven weer begraven in een ander graf en voor het ruimen van een graf op verzoek van belanghebbende wordt een bedrag geheven gelijk aan de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag meegedeelde externe kosten van opgraving, begraving en ruiming en de kosten welke de gemeente zelf met deze opgraving en ruiming zal maken, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

9.2

Voor de toepassing het vorige lid wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de hiervoor genoemde kosten aan de aanvrager is medegedeeld.

 

9.3

Indien de werkelijke kosten als bedoeld in 9.1 minder bedragen dan het

 

 

het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor

 

 

het verschil teruggaaf verleend.

 

9.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

9.4.1

uit een eigen graf

€ 138,00

9.4.2

uit een eigen urnengraf

€ 138,00

9.4.3

uit een urnennis

€ 138,00

9.4.4

uit een algemeen graf

€ 138,00

9.4.5

uit een algemeen urnengraf

€ 138,00

9.5.

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

€ 138,00

9.6

Voor het verstrekken van dienst op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 9.1 tot en met 9.5 verhoogd met

 

9.6.1

25 % indien het gewone werkdagen van maandag t/m vrijdag betreft en op de zaterdag

 

9.6.2

50 % indien de dienstverlening geschiedt op zondagen en op dagen, die bij of krachtens de Algemene Termijnenwet als algemeen erkende feestdagen zijn of worden aangemerkt of daarmee gelijkgesteld zijn.

 

9.7

Onder buitengewone uren wordt verstaan:

 

9.7.1

de uren op gewone werkdagen van maandag t/m vrijdag voor 9.00 uur en na 16.00 uur en zaterdags voor 9.00 uur en na 14.30 uur ;

 

9.7.2

de uren op zondagen en op dagen, die bij of krachtens de Algemene Termijnenwet als algemeen erkende feestdagen zijn of worden aangemerkt of daarmee gelijkgesteld

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 18 december 2013.

 

 

 

De griffier van de gemeente Haaksbergen

 

 

 

 

 

 

 

mr. G. Raaben