Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Drank- en Horecaverordening (7.12a)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening (7.12a)
CiteertitelDrank- en Horecaverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Drank-en Horecawet, art. 4
 2. Drank-en Horecawet, art. 25d
 3. Gemeentewet
 4. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-2014Nieuwe regeling

29-01-2014

Gemeenteblad, Nr. 5417, 6 februari 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening (7.12a)

 

 

 

Onderwerp: Drank- en horecaverordening

 

Samenvatting

Deze verordening regelt – onder meer – de verstrekking van alcoholhoudende dranken in paracommerciële inrichtingen.

 

De gemeenteraad van Haaksbergen;

 

voorstel van het college van: 21 januari 2014

 

wettelijke basis: bepalingen van Drank- en Horecawet (artikelen 4 en 25d), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Drank- en horecav e rordening

Begripsbepalingen

Artikel 1  

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet:

   de Drank- en Horecawet;

  • b.

   vergunning:

   de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

  • c.

   paracommerciële inrichting:

   een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen beheer het horecabedrijf exploiteert.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in dezeverordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

Artikel 2

Paracommerciële rechtspersonen verstrekken in de door hen geëxploiteerde inrichting uitsluitend alcoholhoudende drank tijdens activiteiten die passen binnen de statutaire doelstellingen van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon:

 • a.

  maandag tot en met vrijdag vanaf één uur voor aanvang van de hiervoor genoemde activiteiten tot uiterlijk 00.00 uur;

 • b.

  zaterdag en zondag vanaf één uur voor aanvang tot uiterlijk drie uur na beëindiging van de hiervoor genoemde activiteiten.

Bijeenkomsten paracommerciële rechtspersonen

Artikel 3

Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging.

Verbod happy hours

Artikel 4

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse te verstrekken tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit of op het desbetreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Prijsacties detailhandel

Artikel 5

Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van een week of korter lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

Inwerkingtreding

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 7 februari 2014

Citeertitel

Artikel 7

Deze verordening wordt aangehaald als: Drank- en horecaverordening.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 januari 2014

mr. G. Raaben dr. J.C. Gerritsen

griffier voorzitter

 

Toelichting bij de Drank- en horecaverordening

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

 

 

Begripsbepalingen

 

Artikel 1

Aangezien de Drank- en Horecaverordening een medebewindsverordening is, kan volstaan worden met een verwijzing naar de begripsbepalingen van de wet en is in artikel 1 volstaan met 3 essentiële begripsbepalingen.

 

 

 

Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 

Artikel 2

Volgens artikel 4, derde lid, van de Drank- en Horecawet (hierna: DHW) worden bij verordening in ieder geval regels gesteld over de schenktijden ter voorkoming van oneerlijke concurrentie.

 

 

 

Bijeenkomsten paracommerciële rechtspersonen

 

Artikel 3

Met bijeenkomsten van persoonlijke aard wordt gedoeld op: bijeenkomsten, waarbij meestal alcoholhoudende drank wordt genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de desbetreffende paracommerciële instelling, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen, bedrijfsfeesten, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke. Voor zover die bijeenkomsten ook een zakelijk karakter hebben dat direct verband houdt met de activiteiten van de rechtspersoon, zoals het afscheid van de voorzitter van een vereniging, vallen deze niet onder het bereik van deze bepaling.

 

Bij bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn kan worden gedacht aan: activiteiten die niet aan verenigingen gebonden zijn. Dit doet zich voor als een paracommerciële rechtspersoon zijn kantine of een andere ruimte verhuurt aan derden om bijvoorbeeld een feest te geven (voor niet-leden van de vereniging of niet-betrokkenen bij de stichting). Ook komt het nog al eens voor dat theaters en schouwburgen hun accommodatie verhuren voor congressen. Als daarbij alcohol wordt geschonken kan er oneerlijke mededinging ontstaan met de reguliere horeca. Of dat het geval is hangt sterk af van de plaatselijke situatie; als de lokale horeca daarvoor geen passende faciliteiten te bieden heeft, zal er geen sprake zijn van oneerlijke mededinging en is er dus geen reden om beperkingen op te leggen.

 

 

 

Verbod happy hours

 

Artikel 4

In artikel 4 is een verbod op het houden van prijsacties in de horeca opgenomen. Dit verbod heeft met name betrekking op de zogenaamde happy hours waarbij een horecabedrijf gedurende één of enkele uren tegen sterk gereduceerde prijzen alcoholhoudende drank aanbiedt om op deze wijze bezoekers te trekken.

Het verbod beoogt overmatig alcoholgebruik door dergelijke prijsacties tegen te gaan.

 

Dit verbod is gebaseerd op artikel 25d van de DHW op grond waarvan het mogelijk is om, ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde te verbieden dat er alcoholhoudende dranken verstrekt worden tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

 

 

 

Prijsacties detailhandel

 

Artikel 5

In artikel 4 van deze verordening is een verbod opgenomen op bepaalde prijsacties in dehoreca, zoals happy hours. In artikel 5 van deze verordening worden extreme prijsacties die van korte duur zijn in de detailhandel verboden. Het gaat volgens de wet om prijsacties die een week of korter duren en een prijskorting geven van meer dan 30% op de reguliere verkoopprijs in die winkel.

 

De grondslag voor deze bepaling is art. 25d van de Drank- en Horecawet. Net als bij het verbod op bepaalde prijsacties in de horeca kunnen gemeenten een verbod op extreme prijsacties in de detailhandel inzetten ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde

 

 

 

Inwerkingtreding en citeertitel

 

Artikelen 6 en 7

Deze artikelen spreken voor zich. Omdat alle eenmaal verleende vergunningen geldig blijven tot de geldigheidsduur is verstreken of de vergunning is ingetrokken, is er geen overgangsrecht opgenomen. De bestaande voorschriften en beperkingen voor paracommerciële rechtspersonen op grond van artikel 4 lid 2 van de Drank- en Horecawet vervallen van rechtswege op het moment van inwerkingtreding van deze verordening.