Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Delegatiebesluit actualisatie exploitatieplan Haaksbergen-Dorp, uitbreidingslocatie De Veldmaat (1.24)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit actualisatie exploitatieplan Haaksbergen-Dorp, uitbreidingslocatie De Veldmaat (1.24)
CiteertitelDelegatiebesluit actualisatie exploitatieplan Haaksbergen-Dorp, uitbreidingslocatie De Veldmaat
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening, art. 6.12
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201001-01-2015nieuwe regeling

07-07-2010

Haaksberger Koerier, 14-07-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Onderwerp: Delegatiebesluit actualisatie exploitatieplan Haaksbergen – Dorp, uitbreidingslocatie De Veldmaat

 

De gemeenteraad van Haaksbergen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2010

 

gelet op artikel 6.12, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

 

overwegende dat delegatie van de bevoegdheid tot actualisatie van het exploitatieplan Haaksbergen – Dorp, uitbreidingslocatie de Veldmaat gewenst wordt geacht

 

besluit:

vast te stellen het

 

Delegatiebesluit actualisatie exploitatieplan Haaksbergen – Dorp,

uitbreidingslocatie De Veldmaat

Artikel 1

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid gedelegeerd tot het vaststellen van de actualisatie van het exploitatieplan Haaksbergen – Dorp, uitbreidingslocatie De Veldmaat.

Artikel 2

Dit delegatiebesluit treedt in werking op 1 augustus 2010.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Delegatiebesluit actualisatie exploitatieplan Haaksbergen – Dorp, uitbreidingslocatie De Veldmaat.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 juli 2010

 

 

 

mr. G. Raaben drs. K.B. Loohuis

griffier voorzitter