Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Haaksbergen (9.49)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Haaksbergen (9.49)
CiteertitelReglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente HAAKSBERGEN
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet op de Bedrijfsinvesteringszones

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2015nieuwe regeling

27-10-2015

Gemeenteblad nr. 108592, 19 november 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Haaksbergen (9.49)

 

 

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente Haaksbergen

Samenvatting

Deze nadere regels geven aan de organisatie van de draagvlakmeting op grond van artikel 4 en 5 van de Wet op de bedrijfsinvesteringszones

 

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

Wettelijke basis: bepalingen van Wet op de Bedrijfsinvesteringszones en de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluit en :

Vast te stellen het Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente HAAKSBERGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente HAAKSBERGEN;;

 • b.

  de verordening: de desbetreffende verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de Bedrijveninvesteringszone;

 • c.

  de wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 • d.

  GBT: het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

 • e.

  de WOZ: de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting

Het college van burgemeester en wethouders draagt de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting op aan het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling en namens de directeur van het GBT de Stafadviseur van het GBT.

Artikel 3 Bijdrageplichtige

 • 1.

  Iedere tijdens de draagvlakmeting bij het GBT bekende bijdrageplichtige in het betreffende BIZ-gebied wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de verordening uit te spreken.

 • 2.

  Als bijdrageplichtige wordt aangemerkt degene die na inwerkingtreding van de verordening daadwerkelijk een bijdrage zijn verschuldigd. Conform de Memorie van Toelichting bij de Wet op de Bedrijfsinvesteringszones zijn voor de draagvlakmeting de gegevens zoals bekend in de WOZ-administratie van het GBT op het moment van de draagvlakmeting de basis.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting

 • 1.

  Voor de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van stembiljetten.

 • 2.

  Een stembiljet is genummerd en staat op naam en bevat de identificerende gegevens van het WOZ-object, waarvoor de bijdrage verschuldigd is.

 • 3.

  De stembiljetten worden met een begeleidende brief en samenvatting van het BIZ-plan:

  • a.

   per post naar het laatst bij het GBT bekende postadres van de stemgerechtigde bijdrageplichtige gezonden;

  • b.

   dan wel in een gesloten enveloppe door een bestuurslid van de Stichting Ondernemersfonds ’t Varck-Brammelopersoonlijk in handen gesteld van de bijdrageplichtige. Daarbij wordt voor ontvangst getekend.

 • 4.

  Bij de toezending van het stembiljet en de overige bescheiden wordt een (gratis) antwoordenvelop meegestuurd.

Ten behoeve van het uitbrengen van de stem wordt het stembiljet in een gesloten envelop door de ambassadeur opgehaald en bij het GBT ingeleverd, dan wel in een gesloten antwoordenvelop aan het GBT gezonden. Indien de ambassadeur het stembiljet ophaalt, tekent hij voor ontvangst. De ambassadeurs leggen daarbij vooraf een verklaring af dat zij: 

 • -

  zich aan de regelgeving omtrent de draagvlakmeting houden;

 • -

  de retourenveloppen alleen gesloten in ontvangst nemen;

 • -

  alle ontvangen retourenveloppen met stembiljetten ongeopend aan het GBT zullen overhandigen;

 • -

  de lijst met uitgereikte stembiljetten, waarvoor voor ontvangst is getekend en de lijst met opgehaalde stembiljetten voor de vaststelling van de uitslag van de draagvlakmeting overhandigd aan de stafadviseur van het GBT om bij het proces-verbaal van de notaris te voegen.

 • -

  geheimhouding zullen betrachten met betrekking tot verkregen informatie, die verband houdt met de draagvlakmeting.

 • 5.

  Het stembiljet vermeldt uiterlijk de dag waarop het stembiljet door het GBT moet zijn ontvangen.

 • 6.

  Als het papieren stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige tot één week vóór de sluiting van de stemmingstermijn verzoeken om een nieuw stembiljet. Dit nieuw genummerde stembiljet vervangt het eerder toegestuurde stembiljet en geldt het als enig geldig toegezonden of uitgereikte stembiljet.

 • 7.

  Op grond van artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 5 Ingeval onjuiste adressering/tenaamstelling en niet ontvangen stembiljet  

 • 1.

  Het stembiljet is naar een onjuist adres en/of onjuiste bijdrageplichtige gezonden, maar wordt wel (blanco) retour gezonden naar de gemeente. De gemeente stuurt hetzelfde biljet zo spoedig mogelijk alsnog naar het juiste adres en/of de juiste bijdrageplichtige. In deze situatie wordt geen nieuw biljetnummer uitgegeven;

 • 2.

  Het stembiljet is naar het juiste adres en de juiste bijdrageplichtige gezonden, maar de ondernemer maakt uiterlijk één week voor de in artikel 6 vermelde tweede datum aannemelijk dat hij het stembiljet niet heeft ontvangen. De gemeente stuurt de ondernemer zo spoedig mogelijk een nieuw stembiljet met een nieuw biljetnummer toe;

 • 3.

  Ingeval lid 2 van toepassing dan verklaart de organisatie,zoals genoemd in artikel 2, het reeds uitgegeven biljetnummer ongeldig en registreert het nieuw uit te geven biljetnummer;

 • 4.

  Voor de telling stelt de organisatie zoals genoemd in artikel 2 een overzicht op met ongeldig gemaakte en nieuw uitgegeven stembiljetnummers;

 • 5.

  De nieuw uit te geven stembiljetten moeten uiterlijk op 17 december 2015 zijn ontvangen.

 

Artikel 6 Periode stemming  

De stemming vindt in de periode tussen 30 november tot en met 17 december 2015;

Artikel 7  Ongeldigheid stembiljet  

 • 1.

  Ongeldig is het stembiljet:

 • a.

  waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt;

 • b.

  waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één voorkeur heeft uitgesproken;

 • c.

  dat blanco retour is gezonden;

 • d.

  dat niet in een gesloten (antwoord)envelop is ingeleverd of toegezonden;

 • e.

  dat niet dan wel kennelijk niet door de bevoegde persoon is ondertekend;

 • f.

  dat anderszins foutief is ingevuld;

 • g.

  dat na 17 december 2015 is ontvangen.

 • 2.

  Alleen met het originele door de gemeente verstrekte stembiljet kan een stem worden uitgebracht.

 • 3.

  Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

 

Artikel 8  WOZ-waarde  

In het geval dat de WOZ-waarde van het object dat in gebruik en/of eigendom is van de heffingsplichtige meetelt bij de bepaling van de uitslag van de draagvlakmeting en er nog geen WOZ-waarde bekend is ten tijde van de draagvlakmeting, wordt de laatst bekende WOZ-waarde gehanteerd bij de toetsing aan de draagvlakeisen. In het geval dat er voor het object nog geen WOZ-waarde is vastgesteld, zal de waarde van dit object niet meetellen bij de bepaling van het totaal van de WOZ-waarden in de draagvlakmeting.

Artikel 9  Uitslag draagvlakmeting  

De stemmen worden op 18 december 2015 geteld door de Stafadviseur van het GBT, een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haaksbergen onder toezicht van kandidaat-notaris mr. M. Leferink kantoor houdende te Haaksbergen. Mr. Leferink maakt proces verbaal op van de telling. 

Artikel 10  Bekendmaking uitslag  

De uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt door publicatie op de website www.gemeente Haaksbergen.nl en via gemeente nieuws in “Rond Haaksbergen”

Artikel 11  Niet voorziene gevallen  

Het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haaksbergen beslist over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 12  Inwerkingtreding en citeertitel  

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als:.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszones gemeente HAAKSBERGEN.

 

 

 

Haaksbergen, 27 oktober 2015.

 

M.E. Kragting

secretaris

 

 

G.J. Kok MDR

burgemeester

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2015.

 

De secretaris,

 

 

De burgemeester

 

 

 

STEMBILJET NUMMER:

Instructie: Kruis het vak van uw keuze aan en vul onderstaand formulier volledig in:

Ondergetekende verklaart:

□ Ik stem voor de invoering van de BI-Zone Bedrijventerrein ’t Varck-Brammelo

□ Ik stem tegen de invoering van de BI-Zone Bedrijventerrein ’t Varck- Brammelo

* de inwerkingtreding van de Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en de subsidie voor de BI-Zone Bedrijventerrein ’t Varck-Brammelo.

 

Het stembiljet moet uiterlijk 17 december 2015 zijn ontvangen door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Naam bedrijf: ……………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………

Postcode/plaats: ……………………………………………………………………………………………

□Ik verklaar bevoegd te zijn namens bovengenoemd bedrijf stem uit te brengen.

Naam: ……………………………………………………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………