Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45)
CiteertitelNadere regels budgetsubsidies
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening artikel 3
 2. Algemene subsidieverordening artikel 4
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201515-12-2018nieuwe regeling

16-12-2015

Gemeenteblad nr. 124103, 22 december 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45)

Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45)

 

Samenvatting

 

Deze nadere regels geven aan onder welke voorwaarden het college budgetsubsidie aan instellingen verstrekt.

 

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

 

Wettelijke basis: bepalingen van de Algemene subsidieverordening (artikelen 3 en 4) en de Algemene wet bestuursrecht

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de Nadere regels budgetsubsidies

Hoofdstuk 1 Budgetsubsidies algemeen

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  Overheadkosten: kosten die niet direct betrekking hebben op de activiteit die gesubsidieerd wordt, maar betrekking hebben op de organisatie van de instelling, te weten:

  • -

   directie, management en secretariële ondersteuning;

  • -

   personeel en organisatie;

  • -

   informatisering en automatisering;

  • -

   financiën en control;

  • -

   communicatie;

  • -

   juridische zaken en

  • -

   facilitaire zaken.

 • b.

  promotie: het onder de aandacht brengen van een nieuw of bestaand product of service met als doel het bezoek aan Haaksbergen te bevorderen en de economie positief te beïnvloeden.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Het college verstrekt een budgetsubsidie uitsluitend aan instellingen met activiteiten op de volgende terreinen: 

  • a.

   participatie,  kinder-, jeugd-, en jongerenwerk;

  • b.

   zorg;

  • c.

   maatschappelijke dienstverlening;

  • d.

   peuterspeelzaalwerk;

  • e.

   bibliotheekwerk;

  • f.

   promotie;

  • g.

   theater;

  • h.

   jeugdgezondheidszorg;

  • i.

   veiligheid;

  • j.

   recreatie.

 • 2.

  Bij activiteiten die worden uitgevoerd op de volgende terreinen, wordt per subsidieperiode slechts aan één instelling subsidie verleend:

  • a.

   participatie,  kinder-, jeugd-, en jongerenwerk;

  • b.

   maatschappelijke dienstverlening;

  • c.

   peuterspeelzaalwerk;

  • d.

   bibliotheekwerk;

  • e.

   theater;

  • f.

   veiligheid;

  • g.

   recreatie.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

De instelling die budgetsubsidie aanvraagt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de gemiddelde jaarlijkse lasten over de afgelopen 3 jaren bedroegen minimaal € 45.000,00;

 • b.

  heeft twee of meerdere personen in vaste loondienst;

 • c.

  in de berekening van de kostprijs van de te subsidiëren activiteit, is maximaal 15% aan overheadkosten opgenomen.

 • d.

  in de berekening van de kostprijs van de te subsidiëren activiteit is rekening gehouden met de andere inkomsten van de instelling.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de budgetsubsidie bedraagt per jaar maximaal de volgende bedragen:

 • a.

  voor activiteiten op het terrein participatie, kinder-, jeugd-, en jongerenwerk € 625.000,00;

 • b.

  voor activiteiten op het terrein zorg: € 49.091,00;

 • c.

  voor activiteiten op het terrein maatschappelijke dienstverlening:

  € 293.444,00

 • d.

  voor activiteiten op het terrein peuterspeelzaalwerk: € 20.000,00

 • e.

  voor het exploiteren van een kulturhus (bibliotheek en theater): voor 2016 € 697.000,00, voor 2017 € 547.000,00 en vanaf € 2018

  € 487.000,00;

 • f.

  voor onderhoud en beheer van recreatiecomplex Scholtenhagen:

  € 272.500,00;

 • g.

  voor promotie: € 68.650,00;

 • h.

  voor activiteiten op het terrein jeugdgezondheidszorg: € 66.304,00;

 • j.

  voor activiteiten op het terrein veiligheid: € 6.147,00.

Artikel 5 Subsidieperiode

Bij een budgetsubsidie kan de subsidieperiode minimaal één jaar en maximaal vier jaren bedragen.

Artikel 6 Verdeling subsidieplafond
 • 1.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt dat een instelling die als eerste een subsidieaanvraag voor budgetsubsidie indient, als eerste voor subsidie in aanmerking komt, mits zij voldoet aan de Algemene subsidieverordening en deze nadere regels.

 • 2.

  Wanneer op een zelfde tijdstip van meerdere instellingen aanvragen voor een budgetsubsidie worden ontvangen en deze voldoen aan de Algemene subsidieverordening en deze nadere regels, dan is als daarmee het subsidieplafond is bereikt, het volgende van toepassing:

  • a.

   de subsidie wordt verleend aan de instelling die in de voorafgaande kalenderjaren de budgetsubsidie heeft ontvangen;

  • b.

   wanneer de aanvragen afkomstig zijn van meerdere instellingen die in voorafgaande jaren budgetsubsidie hebben ontvangen, dan wordt de budgetsubsidie verleend na een loting.

 • 3.

  Aanvragen die binnenkomen op het moment dat het subsidieplafond is bereikt, wijst het college af.

Hoofdstuk 2 Budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk

Artikel 7 Begripsomschrijvingen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  instelling voor peuterspeelzaalwerk: een rechtspersoon naar burgerlijk recht, die zich zonder winstoogmerk als hoofddoel stelt de behartiging van belangen op het terrein van peuterspeelzaalwerk en in aanmerking wil komen voor budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk;

 • b.

  peuter: kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Artikel 8 Subsidievoorwaarden peuterspeelzaalwerk

De instelling voor peuterspeelzaalwerk voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  zij coördineert het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Haaksbergen;

 • b.

  zij zorgt ervoor dat er minimaal drie organisaties peuterspeelzalen exploiteren in de gemeente Haaksbergen;

 • c.

  zij zorgt ervoor dat peuterspeelzaalwerk wordt aangeboden aan peuters die wonen in de gemeente Haaksbergen;

 • d.

  zij zorgt ervoor dat peuterspeelzaalwerk gedurende twee dagdelen per week met een minimum van drie uur per dagdeel wordt aangeboden;

 • e.

  zij zorgt ervoor dat peuterspeelzaalwerk gedurende 40 weken per jaar (op basis van schoolweken) wordt aangeboden;

 • f.

  zij zorgt ervoor dat de organisatie die de peuterspeelzaal exploiteert, de ouders van een peuter een ouderbijdrage van minimaal € 26,00 per maand laat betalen, afhankelijk van het inkomen van de ouders;

 • g.

  zij zorgt ervoor dat het peuterspeelzaalwerk plaatsvindt op een locatie die voldoet aan de voorschriften die in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn opgenomen.

Hoofdstuk 3 Budgetsubsidie promotie

Artikel 9 Subsidievoorwaarden promotie

De instelling voor promotie voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  zij coördineert en versterkt de promotie en positionering van Haaksbergen als vitale, actieve en gezonde gemeente;

 • b.

  zij draagt zorg voor promotie van Haaksbergen in de regio;

 • c.

  zij is aanspreekpunt voor ondernemers, organisatoren en andere partijen op het gebied van promotie en positionering van Haaksbergen;

 • d.

  zij begeleidt en stimuleert productontwikkeling ten behoeve van promotie en marketing;

 • e.

  zij bewaakt de huisstijl in communicatievormen voor de promotie van Haaksbergen en draagt zorg voor de uitbreiding van de naamsbekendheid;

 • f.

  zij zorgt voor extra inkomsten naast de gemeentelijke subsidie voor de versterking van de promotie;

 • g.

  zij begeleidt en stimuleert productontwikkeling voor de vrijetijdssector;

 • h.

  zij draagt zorg voor goede informatieverstrekking op het gebied van toerisme en recreatie.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 23 december 2015.

 • 2.

  Op het moment dat deze nadere regels in werking treden, worden de op 24 maart 2015 vastgestelde Nadere regels budgetsubsidie peuterspeelzaalwerk ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels budgetsubsidies.

 

 

Haaksbergen, 16 december 2015

burgemeester en wethouders,

 

M.E. Kragting-de Groot

secretaris

 

G.J. Kok MDR

burgemeester