Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Haaksbergen (9.33c)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Haaksbergen (9.33c)
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 225
 2. Invorderingswet 1990 artikel 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Nieuwe regeling

16-12-2015

Gemeenteblad nr. 123897, 22 december 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Haaksbergen (9.33c)

 

 

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016Haaksbergen (9.33c)

 

Samenvatting

Deze verordening bevat regels voor het in het geheel geen dan wel gedeeltelijk verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en rechten

 

De gemeenteraad van Haaksbergen;

 

Voorstel van het college van: 17 november 2015

 

Wettelijke basis: bepalingen van de Gemeentewet (artikel 255), artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

Besluit:

Vast te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en rechten wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  begraafrechten;

 • b.

  bijdragen Bedrijfsinvesteringszone;

 • c.

  forensenbelasting;

 • d.

  hondenbelasting;

 • e.

  leges;

 • f.

  marktgelden;

 • g.

  rioolheffing, genoemd in artikel 7, lid 2 van de Verordening rioolheffingen, voor het aantal kubieke meters water vanaf 500 m³;

 • h.

  reinigingsrechten;

 • i.

  toeristenbelasting.

Artikel 2 Verlenen van kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van de afvalstoffenheffing en de onroerende-zaakbelastingen wordt volledige kwijtschelding verleend van het in te vorderen bedrag.

 • 2.

  Bij de invordering van de rioolheffing wordt alleen kwijtschelding verleend van het bepaalde in artikel 5, lid 1, sub a, in combinatie met artikel 6, lid 1 en 2 van die verordening.

Artikel 3 Verruimde kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van de afvalstoffenheffing, onroerende-zaakbelastingen en de rioolheffing, vindt ten aanzien van kwijtschelding het bepaalde in hoofdstuk 2, artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 toepassing met dien verstande, dat de kosten van bestaan worden vastgesteld op 100 procent van de genormeerde bijstanduitkering.

 • 2.

  Bij de kwijtschelding van de in het eerste lid genoemde belastingen wordt voor echtgenoten, voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder, die 65 jaar of ouder zijn, het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% percent van de toepasselijke netto AOW-bedragen, berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

 • 3.

  Bij de kwijtschelding van de in het eerste lid genoemde belastingen worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 28, lid 3, van de Uitvoeringsregeling als uitgaven mede in aanmerking genomen de netto kosten van kinderopvang.

 • 4.

  Ter beoordeling van de aanvraag om kwijtschelding vindt een toets plaats aan de hand van wat bepaald is in artikel 12 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 5.

  Aan een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent wordt alleen kwijtschelding verleend voor de privébelastingen, dat wil zeggen voor die belastingen die worden geheven voor de woning.

Artikel 4 Wijze van aanvraag kwijtschelding

Voor de aanvraag om kwijtschelding wordt gebruik gemaakt van het door de gemeenteambtenaar belast met invordering van gemeentelijke belasting, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder b van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar), vastgestelde aanvraagformulier met de daarbij behorende toelichting.

Artikel 5 Termijnen

 • 1.

  Een verzoek om kwijtschelding wordt binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag, waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd, bij de gemeente ingediend.

 • 2.

  Verzoeken om kwijtschelding die na afloop van deze termijn worden ingediend, worden ambtshalve in behandeling genomen, met als voorwaarde dat er geen kwijtschelding kan worden aangevraagd indien het bedrag van de aanslag op het moment van aanvragen van kwijtschelding al minimaal 3 maanden geleden is betaald.

Artikel 6 Overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 van 17 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 7 genoemde datum van inwerkingtreding van de verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op ingediende verzoeken die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 7 genoemde datum van ingang van de verordening, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode ingediende verzoeken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 december 2015.

 

mr. G. Raaben

G.J. Kok MDR

griffier

burgemeester