Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Verordening alleenrecht materieel werkgeverschap Wsw Haaksbergen (4.50)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht materieel werkgeverschap Wsw Haaksbergen (4.50)
CiteertitelVerordening alleenrecht materieel werkgeverschap Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bepalingen van Richtlijn 2014/24/EU (artikel 11)
 2. Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.24, onder a)
 3. Gemeentewet (artikel 147, eerste en tweede lid)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2016nieuwe regeling

06-07-2016

Gemeenteblad, nr. 124791, 29 september 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht materieel werkgeverschap Wsw Haaksbergen (4.50)

Verordening alleenrecht materieel werkgeverschap Wsw Haaksbergen (4.50)

 

Samenvatting

 

Deze verordening geeft aan dat een alleenrecht wordt verleend aan SWB voor het materieel werkgeverschap op grond van de Wet sociale werkvoorziening

 

De gemeenteraad van Haaksbergen;

 

Voorstel van het college van: 6 juni 2016

 

Wettelijke basis: bepalingen van Richtlijn 2014/24/EU (artikel 11), Aanbestedingswet 2012 (artikel 2.24, onder a) en de Gemeentewet (artikel 147, eerste en tweede lid)

 

Besluit:

 

Vast te stellen de Verordening alleenrecht materieel werkgeverschap Wsw

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  alleenrecht: het alleenrecht bedoeld in artikel 11 van Richtlijn 2014/24/EU en aangeduid als uitsluitend recht in artikel 2.24 onder a, van de Aanbestedingswet 2012;

 • b.

  SWB: het gemeenschappelijke openbaar lichaam Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente;

 • c.

  Wsw: de Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 2 Alleenrecht

 • 1.

  Aan SWB wordt, bij uitsluiting van andere hiervoor in aanmerking komende partijen, en onder voorwaarde van een aanwijzingsbesluit door het college van Haaksbergen overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van de Wsw het recht voorbehouden om ten behoeve werknemers als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wsw materieel als werkgever op te treden en hiervoor onder meer de volgende werkzaamheden te verrichten:

  • a.

   beheer arbeidsovereenkomst;

  • b.

   administratie personele gegevens;

  • c.

   salarisadministratie;

  • d.

   salarisbetaling, afdracht loonbelasting en premies;

  • e.

   pensioen administratie;

  • f.

   verlof administratie;

  • g.

   interne controle op personeels- en salarisadministratie;

  • h.

   informatie aan gemeente Haaksbergen,

  • i.

   begeleiding van de werknemers bij hun werkzaamheden, waar nodig.

 • 2.

  Nadere uitwerking van het in het eerste lid bepaalde wordt opgedragen aan het college, teneinde met SWB een dienstverleningsovereenkomst te treffen.

 • 3.

  Tot nadere uitwerking als bedoeld in het vorige lid behoren ook de financiële afspraken met SWB voor de uitvoering van het alleenrecht.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2016.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening alleenrecht materieel werkgeverschap Wsw.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2016.

mr. G. Raaben

G.J. Kok MDR

griffier

burgemeester