Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Mandaatbesluiten aanvulling 2017 (8.45)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluiten aanvulling 2017 (8.45)
CiteertitelMandaatbesluiten aanvulling 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

13-12-2016

Rond Haaksbergen, 22 december 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluiten aanvulling 2017 (8.45)

 

 

MANDAATBESLUITEN AANVULLING 2017 (inwerkingtreding 1 januari 2017)

 

OPMERKINGEN:

 

Voor deze mandaatbesluiten gelden de volgende uitgangspunten:

 

 • 1.

  Mandatering vindt plaats met inachtneming van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en met inachtneming van de door het college vastgestelde besturings- en bedrijfsvoeringsprincipes. Deze mandaatbesluiten betreffen zowel de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (= mandaat), als het verlenen van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verlenen van machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn

   

 • 2.

  Alle gemandateerde bevoegdheden die een betaling aan of van de gemeente inhouden, vinden plaats met inachtneming van de door het college vastgestelde budgethoudersregeling.

   

 • 3.

  Alle gemandateerde bevoegdheden die met inkoop en aanbesteding te maken hebben, vinden plaats met inachtneming van de Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van vastgestelde regelgeving.

   

 • 4.

  Op basis van de besturings- en bedrijfsvoeringsprincipes gelden voor de bevoegdheden op het gebied van personeel, organisatie, financiën, facilitaire bedrijfsmiddelen, communicatie, juridische expertise de volgende hoofdlijnen:

   • -

    POF- bevoegdheden (personeel, organisatie, financiën) die verband houden met de bedrijfsvoering van de organisatie als geheel, gaan naar de gemeentesecretaris/directeur, die collegiaal overlegt met het managementteam

   • -

    POF-bevoegdheden die verband houden met de bedrijfsvoering binnen een afdeling als totaal, gaan naar het afdelingshoofd

   • -

    POF-bevoegdheden die verband houden met de operationele leiding en bedrijfsvoering binnen een afdeling gaan naar het afdelingshoofd

   • -

    Bevoegdheden die verband houden met de aanschaf, (in)huur e.d. van ondersteunende en facilitaire bedrijfsmiddelen, leveringen, diensten gaan voor “concernbrede” producten en diensten naar het afdelingshoofd Interne Dienstverlening, die ondermandaat kan verlenen aan een seniormedewerker of inkoopcoördinator (zoals schoonmaakdiensten, PC’s, repro, algemene dienstauto’s, Gemeentenieuws, huisadvocaat, algemene opleidingen). Voor het overige liggen de bevoegdheden (inclusief budget) decentraal. Daar hoort dan wel bij dat de decentraal bevoegde functionaris altijd advies moet inwinnen bij de centraal bevoegde functionaris. Bijvoorbeeld over de aanschaf van een specifiek afdelingsgebonden softwarepakket is advies nodig van de seniormedewerker I&A.

     

 • 5.

  Vakinhoudelijke en productgerelateerde bevoegdheden gaan naar medewerkers (met uitzondering van financiële bevoegdheden).

   

 • 6.

  Mandatering vindt plaats overeenkomstig voorschriften en normen die te maken hebben met interne controle, functionaliteit en integriteit.

   

 • 7.

  Mandatering vindt plaats wanneer beleid, grenzen, kaders waarbinnen de bevoegdheid uitgeoefend kan worden, duidelijk zijn vastgesteld door de mandaatgever (college of burgemeester).

   

 • 8.

  In geval van mandaat verantwoordt de gemandateerde zich (achteraf): tijdig leveren van relevante management- en bestuursinformatie over de uitoefening van het mandaat. Dit gebeurt zoveel mogelijk als onderdeel van de management-, concern- en bestuursrapportages. In sommige gevallen is tussentijdse informatie nodig, namelijk als het informatieprotocol of de mandatenlijst dat uitdrukkelijk voorschrijft.

   

 • 9.

  Bij afwezigheid van de gemandateerde geldt het mandaat voor de functionele en als zodanig aangewezen plaatsvervanger. Daarnaast geldt bij afwezigheid van de gemandateerde het mandaat voor de leidinggevende van de gemandateerde.

   

 • 10.

  In geval van mandaat zorgt de gemandateerde voor afstemming met en informatie aan de mandaatgever:

  • -

   wanneer het beleidskader alsnog onduidelijkheden oplevert;

  • -

   wanneer van een advies afgeweken wordt en inwinning van dat advies verplicht voorgeschreven is;

  • -

   wanneer in redelijkheid ingeschat kan worden dat het om een “bestuursgevoelige zaak” gaat.

    

Rapportage frequentie = frequentie waarin en wijze waarop teruggerapporteerd dient te worden naar de gemeentesecretaris, het college portefeuillehouder en/of inkoopcoördinator.

Een lijst van gebruikte afkortingen is achteraan opgenomen.

 

Deze mandaatbesluiten betreffen aanvullingen op de Mandaatbesluiten 2015 .

 

 

 

Gemandateerde bevoegdheden

Omschrijving

Wet/

Artikel

Mandaat-

gever

Geman-

dateerde

Onder-mandaat

Opmerkingen/voorwaarden

Rapportage

frequentie

1. Hele organisatie

1a. Algemeen

 

 

 

 

 

 

-Nemen van besluiten over verzoeken om

informatie op grond van de Wet

openbaarheid van bestuur (betreft ook

weigeringen)

Wet openbaar-heid van bestuur

B

Afdelings-hoofd

 

 

S

-Nemen van besluiten over verzoeken op

grond van de Wet hergebruik van

overheidsinformatie.

Wet hergebruik

van overheids-informatie

B&W

Afdelings-hoofd

 

 

 

-Starten en uitvoeren aanbestedings-

procedures voor werken, leveringen en

diensten aan de gemeente

Aanbestedings-wetgeving, waaronder Aanbestedings-wet 2012 en Aanbestedings-besluit

B&W

B

S

Afdelings-hoofd

Sr. mede-werker

binnen budget/begroting

m.i.a.v. inkoop- en

aanbestedingsbeleid

i.o.m. afdeling Interne Dienst-

verlening (inkoopcoördinator)

 

Afdelingshoofd en Sr. medewer-

ker tot en met

€ 10.000,00

IC (bij opdrachten met waarde

>

€ 30.000,00)

-Gunnen en verlenen opdrachten voor

werken, leveringen en diensten aan de

gemeente (inclusief vaststellen/aangaan

overeenkomsten). Diensten betreffen ook

inhuur personeel op grond van BW

Aanbestedings-wetgeving, waaronder Aanbestedings-wet 2012 en Aanbestedings-besluit

BW

B&W

B

Afdelings-hoofd

 

binnen budget/begroting

m.i.a.v. inkoop- en

aanbestedingsbeleid

i.o.m. afdeling Interne Dienst-

verlening (inkoopcoördinator)

en secretaris

IC (bij opdrachten met waarde

>

€ 30.000,00)

marap

berap

-Het afkeuren en goedkeuren

van binnengekomen facturen

 

B&W

Alle mede-werkers

 

 

 

1d. Subsidies

 

 

 

 

 

 

-Besluiten over aanvragen om subsidie

(zowel subsidieverlening als subsidie-

vaststelling) tot maximaal € 2.500,00

Awb

Algemene subsidie-verordening

Nadere regels subsidie

B&W

Afdelings-hoofd

 

binnen budget/begroting

 

budgetsubsidies gaan via b&w

 

Gemandateerde bevoegdheden

Omschrijving

Wet/

Artikel

Mandaat-

gever

Geman-

dateerde

Onder-mandaat

Opmerkingen/voorwaarden

Rapportage

frequentie

1f. Agressie

 

 

 

 

 

 

-Het opstellen en ondertekenen van

  brieven en het nemen van besluiten ter

  uitvoering van het Agressieprotocol

Agressieprotocol

B&W

Afdelings-hoofd

 

 

 

 

S

 

S is bevoegd als

agressie tegen een afdelings-

hoofd is gericht

1 x per maand aan B&W

Gemandateerde bevoegdheden

Omschrijving

Wet/

Artikel

Mandaat-

gever

Geman-

dateerde

Onder-mandaat

Opmerkingen/voorwaarden

Rapportage

frequentie

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

4c. Openbaar groen

 

 

 

 

 

 

-Aangaan en ondertekenen

groenadoptiecontract

Burgerlijk Wetboek

171 Gemeentewet

B&W

B

Afdelings-hoofd RO

 

 

 

4 e . Verkeerszaken

 

 

 

 

 

 

-Besluit tot het aanwijzen van een

gehandicaptenparkeerplaats

Hoofdstuk II, paragraaf 2 Wegenverkeers-wet 1994

RVV 1990

BABW

B&W

Afdelings-hoofd RO

 

Weigering via b&w

 

-Besluit tot het intrekken van een

aanwijzing van een

gehandicaptenparkeerplaats

Hoofdstuk II, paragraaf 2 Wegenverkeers-wet 1994

RVV 1990

BABW

B&W

Afdelings-hoofd RO

 

 

 

4 f . Wet basisregistratie grootschalige

topografie (Wet BGT)

 

 

 

 

 

 

-Het bijhouden van de geografische

gegevens in de basisregistratie

grootschalige topografie door levering van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, tweede en derde lid, en 8 van de Wet BGT aan het Kadaster

11 Wet BGT

B&W

Afdelings-hoofd RO

GEO informatie-specialist

 

 

Gemandateerde bevoegdheden

Omschrijving

Wet/

Artikel

Mandaat-

gever

Geman-

dateerde

Onder-mandaat

Opmerkingen/voorwaarden

Rapportage

frequentie

-Het afstemmen met een andere

bronhouder over de begrenzing en de

onderlinge aansluiting van de

geografische objecten, voor zover dat

nodig is om overlap van die objecten te

voorkomen en om een landsdekkend

topografisch bestand te waarborgen

12 Wet BGT

B&W

Afdelings-hoofd RO

GEO informatie-specialist

 

 

-Het voldoen van het geografische

gegeven aan de kwaliteitseisen, gesteld in

de catalogus

13 Wet BGT

B&W

Afdelings-hoofd RO

GEO informatie-specialist

 

 

-Het, volgens artikel 14 BGT een in de

basisregistratie grootschalige topografie

weergegeven geografisch object in

overeenstemming is met de fysieke

werkelijkheid, binnen de regels ten

aanzien van actualiteit die daarover in de

catalogus worden gesteld

14 Wet BGT

B&W

Afdelings-hoofd RO

GEO informatie-specialist

 

 

-Het, volgens artikel 15 leveren van een

geografisch gegeven langs elektronische

weg naar de Landelijke Voorziening

15 Wet BGT

B&W

Afdelings-hoofd RO

GEO informatie-specialist

 

 

-Het na ontvangst van een melding als

bedoeld in artikel 25, eerste lid Wet BGT

beslissen over de wijziging dan wel

opneming van het betreffende authentiek

gegeven

27 en 25 Wet BGT

B&W

Afdelings-hoofd RO

GEO informatie-specialist

 

 

-Het in onderzoek zetten van een

geografisch object waarop het authentiek

gegeven betrekking heeft

27 Wet BGT

B&W

Afdelings-hoofd RO

GEO informatie-specialist

 

 

Gemandateerde bevoegdheden

Omschrijving

Wet/

Artikel

Mandaat-

gever

Geman-

dateerde

Onder-mandaat

Opmerkingen/voorwaarden

Rapportage

frequentie

-Het betreffende authentiek gegeven

onderzoeken en zo spoedig mogelijk

beslissen over de wijziging dan wel

opneming van dat gegeven en na

opneming van het authentiek gegeven

melding maken dat het gegeven niet meer

in onderzoek staat. Tevens wordt het

authentiek gegeven onverwijld bekend

gemaakt aan het bestuursorgaan dat de

melding, zoals bedoeld in artikel 25,

eerste lid Wet BGT heeft gedaan

27, 28 en 25 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd RO

GEO informatie-specialist

 

 

Gemandateerde bevoegdheden

Omschrijving

Wet/

Artikel

Mandaat-

gever

Geman-

dateerde

Onder-mandaat

Opmerkingen/voorwaarden

Rapportage

frequentie

4g . Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKBP)

 

 

 

 

 

 

-Het toetsen van de brondocumenten aan

vereisten voor inschrijving, verstrekken

van een bewijs van inschrijving en

verwerken van kadastrale gegevens in de

administratie

WKBP

Uitvoerings-besluit WKPB

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het waarmerken van afschriften van

brondocumenten, waarbij

publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

3 en 13 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het zorgdragen voor het houden van een

gemeentelijk beperkingenregister en een

gemeentelijk beperkingenregistratie

5 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het uitgeven van een inschrijfnummer en

identificatienummers

5 en 6 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het uitgeven van een beperkingenbesluit,

een daarop betrekking hebbende

beslissing in administratief beroep of een

gerechtelijke uitspraak als bedoeld in

artikel 3, eerste lid, WKPD wordt voorzien

van de kadastrale aanduiding van de

onroerende zaak of zaken waarop deze

betrekking heeft en wordt ingeschreven in

het gemeentelijke beperkingenregister

7 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het plaatsen van aantekeningen op een

beperkingenbesluit en het vermelden van

een tijdstip

7 WKPD

5 Uitvoerings-besluit WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het inschrijven van een vervallenverkla-

ring van een publiekrechtelijke beperking

in de registers

7 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

Gemandateerde bevoegdheden

Omschrijving

Wet/

Artikel

Mandaat-

gever

Geman-

dateerde

Onder-mandaat

Opmerkingen/voorwaarden

Rapportage

frequentie

-Het zorgdragen voor het bijhouden van de

gemeentelijke beperkingenregistratie

8 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het op verzoek aan een ieder kosteloos

inzage verlenen in het gemeentelijk

beperkingenregister en de gemeentelijke

beperkingenregistratie

9 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het op verzoek verstrekken van een

gewaarmerkt afschrift of uittreksel van

een in het gemeentelijk

beperkingenregister ingeschreven

beperkingenbesluit, beslissing in

administratief beroep of gerechtelijke

uitspraak, dan wel vervallenverklaring als

bedoeld in artikel 7, vierde lid, WKPD

9 en 7 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het op verzoek verstrekken van een

gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in

de gemeentelijke beperkingenregistratie

opgenomen gegevens

9 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het op verzoek verstrekken van een

schriftelijke verklaring dat blijkens de in de

gemeentelijke beperkingenregistratie

opgenomen gegevens geen

publiekrechtelijke beperking van kracht is

ten aanzien van de daarbij aangegeven

onroerende zaak of zaken

9 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het voor de dienst voor het Kadaster en

de openbare registers de in artikel 6

WKPB bedoelde gegevens door middel

van een permanente aansluiting op de

gemeentelijke beperkingenregistratie voor

rechtstreekse raadpleging beschikbaar

houden

10 en 6 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

Gemandateerde bevoegdheden

Omschrijving

Wet/

Artikel

Mandaat-

gever

Geman-

dateerde

Onder-mandaat

Opmerkingen/voorwaarden

Rapportage

frequentie

-Het ambtshalve of op verzoek van een

belanghebbende zorg dragen voor het

herstel van een fout gemaakt bij a. de

inschrijving van een beperkingenbesluit,

een daarop betrekking hebbende

beslissing in administratie of rechtelijke

uitspraak, dan wel een vervallenverklaring

als bedoeld in artikel 7, vierde lid, WKPD

in het gemeentelijke beperkingenregister,

b.het bijhouden van de gemeentelijke

beperkingenregistratie

11 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het beslissen op een verzoek als bedoeld

in artikel 11, eerste lid WKPB

11 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het, volgens artikel 11, vierde lid WPB

schriftelijk mededelen van een

ambtshalve herstel als bedoeld in

artikel 11, eerste lid WKPB

11 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het beslissen op een verzoek de hem

betreffende, in het gemeentelijk

beperkingenregister opgenomen

persoonsgegevens af te schermen

12 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

-Het in artikel 6 van de WKPB bedoelde

gegevens onverwijld aan de landelijke

voorziening zenden door middel van een

elektronisch bericht

14 Uitvoerings-besluit WKPD

6 WKPD

B&W

Afdelings-hoofd

Medewerker RO

 

 

4h. Natura 2000

 

 

 

 

 

 

-Het opstellen en ondertekenen van

brieven en het nemen van besluiten ter

uitvoering van het project Natura 2000

Richtlijn 92/42/EEG

Natuurbescher-mingswet 1998

B&W

Afdelings-hoofd RO

Coördinator

Landelijk Gebied

 

Passend binnen het door

gedeputeerde staten van

Overijssel vastgestelde

projectplan

Na overleg met projectgroep

Natura 2000

 

Gemandateerde bevoegdheden

Omschrijving

Wet/

Artikel

Mandaat-

gever

Geman-

dateerde

Onder-mandaat

Opmerkingen/voorwaarden

Rapportage

frequentie

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

9. Maatschappelijke Ontwikkeling

9a. Welzijn algemeen

 

 

 

 

 

 

-Ontbinding van overeenkomsten over voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet

Burgerlijk Wetboek

B&W

B

Afdelings-hoofd MO

 

onder de voorwaarde dat de ontbinding op verzoek van de andere partij is en er geen Haaksbergse cliënten worden benadeeld

 

9f. Wmo 2 0 15

 

 

 

 

 

 

-Besluiten t.b.v. de uitvoering van de

Wmo 2015 zoals toekenning,

afwijzing, voortzetting, wijziging,

opschorting en hersteltermijn, schorsing,

beëindiging enz. (betreft ook vaststellen

en uitvoeren persoonsgebonden budget

(pgb), zoals toekenning, vaststelling eigen

bijdrage, eindafrekening pgb)

Wmo 2015

B&W

Afdelings-hoofd MO

Coördinator Noaberpoort

 

 

 

 

 

Regisseur WMO

 

 

 

 

Consulent WMO

m.i.a.v. Verordening maat-

schappelijke ondersteuning en

daarop gebaseerde nadere regels

en beleidsregels

 

 

Voorwaarde voor Regisseur

WMO en Consulent WMO is,

dat er minimaal 2 parafen

op de rapportage staan.

 

 

Consulent WMO en Regisseur

WMO zijn niet gemandateerd

voor beslissingen over bedragen

hoger dan € 10.000,00

marap

Gemandateerde bevoegdheden

Omschrijving

Wet/

Artikel

Mandaat-

gever

Geman-

dateerde

Onder-mandaat

Opmerkingen/voorwaarden

Rapportage

frequentie

Afdeling Interne Dienstverlening

11. Interne Dienstverlening

11d. Bevoegdheden Wet bag

 

 

 

 

 

 

-Opmaken van processen-verbaal van

constatering, zoals bedoeld in artikel 10,

eerste lid, onder b, van de Wet bag

10, lid 1, onder b, Wet bag

B&W

Afdelings-hoofd ID

Beheerder bag

 

 

 

-Opmaken van schriftelijke verklaringen,

strekkende tot het signaleren van een

wijziging in de feitelijke situatie die van

invloed is op een of meer in de

gebouwenregistratie opgenomen

gegevens en die niet voortvloeit uit een

krachtens de Wet bag aangewezen

brondocument

Wet bag

B&W

Afdelings-hoofd ID

Beheerder bag

 

 

 

 

 

Haaksbergen, 13 december 2016

burgemeester en wethouders,

 

 

M.E. Kragting-de Groot

G.J. Kok MDR

secretaris

burgemeester

 

 

burgemeester,

 

 

G.J. Kok MDR

burgemeester

 

 

 

 

 

Lijst van gebruikte afkortingen (op alfabetische volgorde)

B

Burgemeester

Beheerder Bag

De beheerder bag is de algemeen medewerker automatisering, die bij afwezigheid wordt vervangen door de

GEO informatiespecialist

Berap

Bestuursrapportage

B&W

Burgemeester en wethouders

IC

Inkoopcoördinator

I.o.m.

in overleg met

Marap

managementrapportage

M.i.a.v.

met inachtneming van

MO

Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere regels subsidie

de volgende nadere regels over subsidieverstrekking: Nadere regels subsidie leefbaarheid, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning, Nadere regels subsidie sport, Nadere regels budgetsubsidies, Nadere regels subsidie jeugd, Nadere regels subsidie amateurkunst, Nadere regels projectsubsidie en subsidie overige activiteiten

RO

Ruimtelijke Ontwikkeling

S

gemeentesecretaris

Sr.

senior

Wet bag

Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Wet BGT

Wet basisregistratie grootschalige topografie

WKPD

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Wmo 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning