Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Vrijstellingsbesluit op grond van artikel 5.2.1, vierde lid, van de APV (vrijstelling collectevergunning) (7.7)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstellingsbesluit op grond van artikel 5.2.1, vierde lid, van de APV (vrijstelling collectevergunning) (7.7)
CiteertitelVrijstellingsbesluit op grond van artikel 5.2.1, vierde lid van de APV (vrijstelling collectevergunning)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, art. 5.2.1, lid 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-200801-07-2010nieuwe regeling

29-04-2008

Haaksberger Koerier, 14-05-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstellingsbesluit op grond van artikel 5.2.1, vierde lid, van de APV (vrijstelling collectevergunning)

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

overwegende dat ons college op grond van artikel 5.2.1, vierde lid, van de APV onder de door ons te stellen voorschriften vrijstelling kan verlenen van het verbod voor inzamelingen die gehouden worden door daarbij aangewezen instellingen

besluiten:

vrijstelling te verlenen van het verbod om zonder vergunning een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden aan de instellingen die voorkomen op het jaarlijks door de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving vast te stellen collecterooster, onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De instelling deelt de gemeente uiterlijk 3 maanden vóór de op het collecterooster toegewezen periode mee dat de collecte wordt gehouden en wie ter plaatse met de leiding van collecte zal zijn belast (naam, adres en telefoonnummer contactpersoon). Indien dat niet is geschied, wordt de betreffende periode door de gemeente aangemerkt als een zogenoemde ‘vrije periode’. Dit houdt in dat een andere organisatie in aanmerking kan komen voor een vergunning voor deze periode.

 • 2.

  Indien de collecte niet doorgaat, wordt dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 weken voor de collectedatum doorgegeven aan de gemeente.

 • 3.

  De collectanten zijn onbezoldigd, minstens 16 jaar (indien jonger, onder begeleiding van een volwassene), mogen niemand overlast bezorgen en dienen eventuele aanwijzingen van de politie en/of daartoe aangewezen gemeentefunctionaris stipt op te volgen.

 • 4.

  Er mag slechts gecollecteerd worden met collectebussen die zijn verzegeld of met een sleutelslot of plombe zijn afgesloten en waarop duidelijk de naam en/of het doel van de collecterende instelling staat vermeld.

 • 5.

  Het collecteren is toegestaan op maandag t/m zaterdag tussen 8.00 en 21.00 uur.

 • 6.

  De collectanten moeten tijdens de collecte een door de collecterende instelling gewaarmerkt geldig legitimatiebewijs dragen waarop in ieder geval de naam van de collecterende instelling is vermeld.

 • 7.

  De collecteopbrengst dient binnen 14 dagen na afloop van de collecte, door middel van een door de leiding van de collecte ondertekende collectestaat, te worden verantwoord bij de gemeente.

 • 8.

  De vrijstelling geldt niet voor de instelling die twee jaar achtereen geen gebruik van de vrijstelling heeft gemaakt.

 • 9.

  De vrijstelling wordt ingetrokken als de instelling de voorschriften verbonden aan de vrijstelling of de namens het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen niet naleeft, dan wel bij geconstateerd wangedrag.

Deze vrijstelling treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Haaksbergen, 29 april 2008

burgemeester en wethouders

secretaris

ir. H.K.W. Bekkers

burgemeester

drs. K.B. Loohuis