Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Nadere regels subsidie amateurkunst Haaksbergen (9.47a)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie amateurkunst Haaksbergen (9.47a)
CiteertitelNadere regels subsidie amateurkunst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën, belastingen en subsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Algemene bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Haaksbergen/CVDR384170/CVDR384170_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2017nieuwe regeling

28-11-2017

gmb-2017-213230

9.47a

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie amateurkunst Haaksbergen (9.47a)

Samenvatting

Deze nadere regels geven aan onder welke voorwaarden het college subsidie verstrekt voor amateurkunst.

 

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

 

Wettelijke basis:

bepalingen van Algemene subsidieverordening (artikelen 3 en 4) en de Algemene wet bestuursrecht.

 

Besluiten:

Vast te stellen de Nadere regels subsidie amateurkunst.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  amateurkunst: harmonie, koor, toneel, revue, dans en muziekonderwijs;

 • b.

  harmonie: harmonieorkest, fanfarekorps, brassband, drumband en majorettenkorps;

 • c.

  professionele kunst: een natuurlijke persoon die uit hoofde van zijn beroep een kunstvorm uitoefent;

 • d.

  jeugdlid: natuurlijk persoon tot en met 16 jaar;

 • e.

  volwassen lid: natuurlijk persoon van 17 jaar of ouder.

 

Artikel 2 Subsidievoorwaarden harmonie

Het college verstrekt een activiteitensubsidie voor de activiteit harmonie, mits de harmonie minimaal vier openbare optredens per jaar in de gemeente Haaksbergen verzorgt, zonder dat bezoekers voor deze optredens hoeven te betalen.

 

Artikel 3 Hoogte activiteitensubsidie harmonie

 • 1.

  De activiteitensubsidie voor een harmonie bedraagt maximaal:

  • a.

   € 500,00 per subsidieperiode van één jaar;

  • b.

   € 125,00 per jeugdlid per subsidieperiode van één jaar, waarbij wordt uitgegaan van de ledenlijst van de instelling op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan de subsidieperiode;

  • c.

   € 90,00 per volwassen lid per subsidieperiode van één jaar, waarbij wordt uitgegaan van de ledenlijst van de instelling op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan de subsidieperiode.

 • 2.

  Het college verstrekt per jaar aan maximaal drie instellingen een activiteitensubsidie voor een harmonie.

 

Artikel 4 Activiteitensubsidie voor professionele kunst

 • 1.

  Het college verstrekt een activiteitensubsidie aan een instelling, die voorstellingen van professionele kunst organiseert, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in dit artikel.

 • 2.

  De instelling bestaat alleen uit vrijwilligers.

 • 3.

  De instelling beschikt over inkomsten van derden (bezoekers, sponsoren en/of donateurs).

 • 4.

  De instelling organiseert een programma dat bestaat uit minimaal vier optredens door één of meerdere professionele kunstenaars.

 • 5.

  Het programma staat open voor alle inwoners van de gemeente Haaksbergen.

 

Artikel 5 Hoogte activiteitensubsidie professionele kunst

 • 1.

  De activiteitensubsidie voor professionele kunst bedraagt maximaal: € 1.000,00 per optreden per jaar met een maximum van € 4.000,00 per subsidieperiode van een jaar.

 • 2.

  Het college verstrekt per jaar aan maximaal één instelling een activiteitensubsidie professionele kunst.

 

Artikel 6 Activiteitensubsidie muziekonderwijs

 • 1.

  Het college verstrekt een activiteitensubsidie aan een instelling die muziekonderwijs coördineert en organiseert, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in dit artikel.

 • 2.

  De instelling laat muziekonderwijs verzorgen door professionele muziekdocenten aan minimaal 200 leerlingen en gedurende de periode van september tot en met juni.

 

Artikel 7 Hoogte activiteitensubsidie muziekonderwijs

 • 1.

  De activiteitensubsidie voor muziekonderwijs bedraagt maximaal € 67.500,00 per subsidieperiode van een jaar en wordt gebruikt voor de kosten van administratie, coördinatie, huur locaties, publiciteit, website, muzieklessen en muziekinstrumenten.

 • 2.

  Het college verstrekt per jaar aan maximaal één instelling een activiteitensubsidie muziekonderwijs.

 

Artikel 8 Waarderingssubsidie voor koor, toneel, revue en dans

 • 1.

  Het college verstrekt een waarderingssubsidie aan een instelling voor koor, toneel, revue en dans, mits wordt voldaan aan de voorwaarde die is opgenomen in het tweede lid van dit artikel.

 • 2.

  De instelling voor koor, toneel, revue en dans verzorgt minimaal drie openbare optredens per jaar in de gemeente Haaksbergen.

 

 

Artikel 9 Hoogte waarderingssubsidie voor koor, toneel, revue en dans

 • 1.

  De waarderingssubsidie voor een koor, toneelgezelschap, revuegezelschap en dansgezelschap bedraagt € 150,00 per subsidieperiode van één jaar.

 • 2.

  Het college verstrekt per jaar aan maximaal 10 instellingen een waarderingssubsidie voor zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

 

Artikel 10 Afbouw normsubsidie koor, toneel, revue en dans

Het college verstrekt de instelling voor koor, toneel, revue en dans, die op grond van deze nadere regels waarderingssubsidie ontvangt en voor de inwerkingtreding van deze nadere regels een normsubsidie ontving, een aanvullende subsidie over de periode van 2016 tot en met 2018 ter hoogte van:

 • a.

  over 2016 75% van het verschil tussen de normsubsidie over 2015 en de waarderingssubsidie over 2016;

 • b.

  over 2017 50% van het bedrag berekend onder a;

 • c.

  over 2018 25% van het bedrag berekend onder b.

 

Artikel 11 Activiteitensubsidie Week van de Amateurkunst

 • 1.

  Het college verstrekt een activiteitensubsidie aan een instelling die één keer per jaar de Week van de Amateurkunst organiseert, mits voldaan wordt aan de voorwaarde die is opgenomen in het tweede lid van dit artikel.

 • 2.

  Aan de Week van de Amateurkunst nemen minimaal vijf Haaksbergse instellingen voor amateurkunst, toneel, revue en dans deel.

 

Artikel 12 Hoogte Activiteitensubsidie Week van de Amateurkunst

 • 1.

  De activiteitensubsidie voor de instelling die de Week van de Amateurkunst organiseert bedraagt € 3.000,00 per subsidieperiode van één jaar.

 • 2.

  Het college verstrekt per jaar aan maximaal één instelling een activiteitensubsidie zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel .

 

Artikel 13 Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt dat een instelling die als eerste een subsidieaanvraag indient, als eerste voor subsidie in aanmerking komt, mits zij voldoet aan de Algemene subsidieverordening en deze nadere regels.

 • 2.

  Wanneer op een zelfde tijdstip van meerdere instellingen aanvragen voor een subsidie worden ontvangen en deze voldoen aan de Algemene subsidieverordening en deze nadere regels, dan is als daarmee het subsidieplafond is bereikt, dan wordt de subsidie verstrekt na een loting.

 • 3.

  Aanvragen die binnenkomen op het moment dat het subsidieplafond is bereikt, wijst het college af.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 15 december 2017 en hebben betrekking op de subsidieperiode 2018 en volgende jaren.

 • 2.

  Op het moment dat deze nadere regels in werking treden, worden de op 16 december 2015 vastgestelde en op 21 februari 2017 gewijzigde Nadere regels subsidie amateurkunst ingetrokken, met dien verstande dat de op 16 december 2015 vastgestelde en op 21 februari 2017 gewijzigde Nadere regels subsidie amateurkunst nog wel gelden voor de subsidieperiode 2017.

 

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidie amateurkunst.

 

Haaksbergen, 28 november 2017

 

 

M.E. Kragting

secretaris

 

 

G.J. Kok MDR

burgemeester