Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Reglement voor de persoonsregistratie agressie (8.18)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de persoonsregistratie agressie (8.18)
CiteertitelReglement Persoonsregistratie Agressie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bescherming persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2002nieuwe regeling

16-07-2002

Rond Haaksbergen, 01-08-2002

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de persoonsregistratie agressie

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens;

besluiten:

vast te stellen het volgende:

REGLEMENT VOOR DE PERSOONSREGISTRATIE AGRESSIE;

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

 • b.

  houder: degene die zeggenschap heeft over de persoonsregistratie zijnde Burgemeester en Wethouders van Haaksbergen;

 • c.

  beheerder: de functionaris, die onder verantwoordelijkheid van de houder, is belast met de zorg voor de registratie;

 • d.

  medewerkers:

  • medewerker in dienst van de gemeente Haaksbergen;

  • persoon die (betaalde of niet-betaalde) werkzaamheden voor de gemeente Haaksbergen verricht, anders dan in ambtelijke dienstverband;

 • e.

  agressief gedrag: iedere vorm van gedrag die gericht is op het teweegbrengen van onlustgevoelens bij de medewerkers, dan wel het doelbewust toebrengen van schade voortkomend uit een ontlading van onlustgevoelens van de bezoeker/klant.

Artikel 2 Doel van de persoonsregistratie

De persoonsregistratie heeft tot doel informatie vast te leggen over personen die zich agressief gedragen ten opzichte van medewerkers in dienst van de gemeente Haaksbergen.

Artikel 3 Soorten van gegevens die worden vastgelegd

 • 1.

  De persoonsregistratie bevat over de in artikel 2 bedoelde personen uitsluitend de volgende gegevens:

  • a.

   gegevens over naam, adres en woonplaats;

  • b.

   geboortedatum;

  • c.

   omschrijving van het agressieve gedrag;

  • d.

   datum en plaats van agressieve gedrag.

 • 2.

  Daarnaast wordt vastgelegd:

  • a.

   tegen wie het agressieve gedrag was gericht;

  • b.

   welke acties zijn ondernomen naar aanleiding van het agressieve gedrag;

  • c.

   de personen en instanties aan wie het agressieve gedrag kenbaar is gemaakt;

  • d.

   eventuele aangerichte vernielingen.

Artikel 4 Wijze van verkrijging gegevens

 • 1.

  De gegevens in de persoonsregistratie worden verkregen door raadpleging van het ingevulde agressieregistratieformulier.

 • 2.

  Persoonsgegevens worden gecontroleerd aan de hand van de gegevens in de gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 5 Het beheer van de persoonsregistratie

Beheerder van de persoonsregistratie is het hoofd van de afdeling Interne Zaken/Facilitaire Dienstverlening.

Artikel 6 Toegang tot de persoonsregistratie

Rechtstreekse toegang tot de registratie heeft uitsluitend de beheerder.

Artikel 7 Verwijdering van gegevens

Gegevens worden vijf jaren na de registratiedatum verwijderd uit de persoonsregistratie door deugdelijke vernietiging van alle schriftelijke stukken en verwijdering uit het geautomatiseerde bestand.

Artikel 8 Beveiliging

De beheerder treft technische en organisatorische maatregelen, als vermeld in artikel 13 van de Wbp, om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 9 Verstrekken van gegevens

Gegevens uit de persoonsregistratie worden uitsluitend verstrekt, in verband met het aanzeggen van genomen maatregelen in verband met agressief gedrag, aan:

 • 1.

  Intern aan personen waar het agressievoorval wordt gemeld:

  • a.

   de gemeentesecretaris;

  • b.

   sectordirecteuren;

  • c.

   afdelingshoofden;

  • d.

   de betrokken medewerker(s).

 • 2.

  Medewerkers die toezicht moeten houden op de maatregelen in verband met geregistreerde voorvallen.

Artikel 10

Gegevens uit de persoonsregistratie worden uitsluitend extern verstrekt aan de politie in verband met het doen van aangifte en het aanzeggen van genomen maatregelen in verband met agressief gedrag.

Artikel 11 Protocolplicht

 • 1.

  Van het verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie houdt de beheerder een protocol bij waarin wordt vermeld aan wie, wanneer, welke gegevens zijn verstrekt.

 • 2.

  De beheerder verwijdert ten minste jaarlijks de aantekeningen uit het protocol betreffende verstrekkingen die meer dan een jaar daarvoor hebben plaats gevonden.

 • 3.

  De geregistreerde kan een overzicht verzoeken met de gegevensverstrekkingen in het jaar voorafgaand aan de datum van het verzoek.

Artikel 12 Rechten van geregistreerden

De houder stelt de geregistreerde in kennis van het bestaan en het doel van de registratie.

Artikel 13
 • 1.

  De geregistreerde kan een verzoek om inzage in de geregistreerde gegevens indienen bij de houder.

  • a.

   dit verzoek kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan;

  • b.

   de houder dient zich te overtuigen van de identiteit van de geregistreerde;

  • c.

   de houder stelt de identiteit vast aan de hand een overgelegde kopie van het legitimatiebewijs van de verzoeker.

 • 2.

  Het verzoek om inzage wordt geweigerd indien het verstrekken van gegevens een onderzoek door de politie zou belemmeren.

Artikel 14
 • 1.

  De geregistreerde heeft slechts het recht om correcties aan te brengen in de geregistreerde persoonsgegevens.

 • 2.

  Geen wijzigingen mogen worden aangebracht in de omschrijving van het voorval en de te nemen maatregelen.

Artikel 15 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Persoonsregistratie Agressie.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking een dag na zijn bekendmaking.

Haaksbergen,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris

L.J.J.M. Franken

de burgemeester

drs. K.B. Loohuis

Artikelsgewijze toelichting op ‘Reglement voor de persoonsregistratie agressie’

Inleiding

Naar aanleiding van enkele voorvallen, is gebleken dat er geen vastgelegde handelswijze bestond over hoe de gemeente Haaksbergen omgaat met agressie en geweld van bezoekers/klanten. De behoefte is aanwezig om helder en simpel op te sommen hoe te handelen in situaties waarin medewerkers met agressie in aanmerking komen. Door agressievoorvallen te registreren kan opgetreden worden tegen agressiegevoelige bezoekers/klanten.

Artikel 2

Op basis van artikel 7 Wbp moet er voor vastlegging en verwerking van persoonsgegevens een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinden zijn.

Artikel 3

Op grond van dit artikel worden slechts die gegevens bewaard, die nodig zijn om een persoon aan te schrijven en te registreren voor de handhaving. Verder is het nuttig om bij te houden welke procedures doorlopen zijn en welke maatregelen iemand opgelegd heeft gekregen.

Artikel 4

Agressieregistratieformulieren worden door het afdelingshoofd en de medewerker na het voorval ingevuld. Deze worden gebruikt om gegevens te registreren. Daarnaast wordt zo mogelijk persoonsgegevens uit de GBA gebruikt om het formulier in te vullen, dit kan echter alleen bij inwoners van Haaksbergen.

Artikel 5

Het primaat van de veiligheid van het gemeentehuis ligt bij de afdeling Interne Zaken/ Facilitaire Dienstverlening, daarom is het hoofd de beheerder van de persoonsregistratie agressie.

Artikel 6

Het is niet de bedoeling dat iedereen bij de persoonsgegevens kan komen, dit ook met het oog op een zorgvuldige behandeling en verwerking van de gegevens. Dit is gebaseerd op artikel 6 Wbp.

Artikel 7

De termijn van 5 jaar is gekozen op basis van de termijn, genoemd in soortgelijke reglementen. In de wet wordt gesproken van 20 jaar, dit is voor een agressieregistratie een erg lange termijn en daardoor onnodig.

Artikel 8

In de Wbp wordt vermeld dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden. Hieronder valt ook het veilig opbergen van de gegevens en het voorkomen van onrechtmatig gebruik.

Artikel 9 en 10

De genoemde personen hebben te maken met de registratie bij de afhandeling van het voorval, zie ook het bijgevoegde agressieprotocol. Ook hierbij dient zorgvuldig met de gegevens omgegaan te worden op basis van artikel 6 Wbp.

Artikel 11

In de Wbp is de plicht voor een protocol vervallen. In de geest van de wet is het zorgvuldig om een protocol te hebben waarin bij gehouden wordt aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt.

Artikel 12

Op basis van artikel 34 van de Wbp dient de betrokkene op de hoogte gebracht te worden dat zijn persoonsgegevens geregistreerd zijn en wat het doel is van deze registratie.

Artikel 13 en 14

Op grond van artikel 36 t/m 38 van de Wbp heeft een geregistreerde het recht om een verzoek in te dienen om zijn gegevens te laten veranderen. In dit geval betreft het slechts de persoonsgegevens, de gegevens betreffende het voorval kunnen niet gewijzigd worden door geregistreerde.

Artikel 15

Dit artikel behoeft geen toelichting.