Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Verordening marktgelden 2008 (9.10)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden 2008 (9.10)
CiteertitelVerordening marktgelden 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regeling gemeentelijke belastingen 2002

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200701-01-2009nieuwe regeling

19-12-2007

Rond Haaksbergen, 20-12-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2008

de Gemeenteraad van Haaksbergen;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2007 ;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onder a en b, en volgende van de Gemeentewet en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

besluit :

vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2008

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor :

 • 1.

  het innemen van een standplaats voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen op :

  • a.

   de voor het houden van de wekelijkse warenmarkt aangewezen plaatsen;

  • b.

   locaties op gemeentelijke grond buiten de wekelijkse warenmarkt om.

 • 2.

  het gebruik maken van de door de gemeente aangebrachte elektriciteitsvoorzieningen ;

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Het marktgeld genoemd in artikel 1.1.a wordt geheven van degene die tijdens de weekmarkt enig gedeelte van het marktterrein als standplaats gebruikt.

 • 2.

  Het marktgeld genoemd in artikel 1.1.b wordt geheven van degene die op grond van artikel 5.2.3 van de Algemene plaatselijke verordening Haaksbergen vergunningplichtig is voor het innemen van een standplaats en deze inneemt op gemeentelijke grond anders dan tijdens de wekelijkse warenmarkt.

 • 3.

  Het marktgeld genoemd in artikel 1.2 wordt geheven van degene die gebruik maakt van de door de gemeente aangebrachte elektriciteitsvoorziening.

Artikel 3 Tarieven

 • 1.

  Voor het gebruik van een standplaats op de wekelijkse warenmarkt als bedoeld in artikel 1.1.a wordt per dag (of gedeelte daarvan) en per strekkende meter frontbreedte (of gedeelte daarvan) een recht geheven van € 1,20.

  Dit recht wordt per dag (of gedeelte daarvan) verhoogd met een recht ad € 3,00 wegens promotie van de markt.

 • 2.

  Voor het gebruik van een standplaats buiten de wekelijkse warenmarkt om als bedoeld in artikel 1.1.b wordt per dag (of gedeelte daarvan) en per strekkende meter frontbreedte (of gedeelte daarvan) een recht geheven van € 1,00.

 • 3.

  Voor elke dag (of gedeelte daarvan) dat gebruik wordt gemaakt van de door de gemeente aangebrachte elektriciteitsvoorziening als bedoeld in artikel 1.2 met als doel de voeding van elektrische apparatuur of enig ander voorwerp dat van voeding door elektriciteit afhankelijk is, wordt een recht geheven van € 1,35 .

Artikel 4 Abonnement

 • 1.

  Het is mogelijk om het recht voor het innemen van een standplaats door middel van een abonnement te voldoen. Het recht voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een dergelijk abonnement bedraagt :

  • a.

   € 13,25 per kwartaal per strekkende meter frontbreedte (of gedeelte daarvan) van een standplaats op de wekelijkse warenmarkt als bedoeld in artikel 1.1.a.

   Dit recht wordt per kwartaal verhoogd met een recht ad € 39,00 wegens promotie van de markt ;

  • b.

   € 10,40 per kwartaal per strekkende meter frontbreedte (of gedeelte daarvan) van een standplaats buiten de wekelijkse warenmarkt om als bedoeld in artikel 1.1.b. ongeacht het aantal dagen waarop de standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  Abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet ten volle gebruikt abonnement vindt, behoudens het bepaalde in het derde lid van dit artikel, niet plaats.

 • 3.

  Aan een abonnementhouder, die door overmacht geen gebruik heeft kunnen maken van de hem toegewezen standplaats, wordt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, door het college naar evenredigheid restitutie van de betaalde abonnementsgelden verleend over het aantal volle kalendermaanden, waarin van de standplaats geen gebruik is gemaakt.

Artikel 5 Definitie frontbreedte

Onder frontbreedte wordt verstaan de lengte van de ingenomen standplaats, gemeten langs de voorzijde, alsmede langs de achterzijde en/of langs één of beide zijkanten, indien het publiek daar toegang heeft en aldaar goederen zijn uitgesteld.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld. Het college stelt het model van de nota of andere schriftuur vast.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De in artikel 3, eerste, tweede lid en derde lid, bedoelde rechten moeten worden voldaan op het moment van aanbieding van de nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het in artikel 4, eerste lid, bedoelde abonnementsgeld moet worden voldaan binnen acht dagen na de dagtekening van de nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Vrijstelling

Iedereen die op niet-commerciële basis een standplaats inneemt is vrijgesteld van de heffing als bedoeld in artikel 1.1.b. van deze verordening. Onder het begrip "niet-commerciële basis" wordt verstaan : het innemen van een standplaats door een stichting, vereniging of instelling met een sociaal, cultureel of educatief karakter.

Artikel 9 Kwijtschelding

Ten aanzien van de in deze verordening genoemde rechten kan geen kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 worden verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven over de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening marktgelden 2007 van 20 december 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening marktgelden 2008.

Haaksbergen, 19 december 2007.

de raad voornoemd,

de griffier

mr. G. Raaben

de voorzitter

drs. K.B. Loohuis