Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Verordening openstellen elektronische weg bezwaarschriften en klaagschriften Haaksbergen (8.50)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening openstellen elektronische weg bezwaarschriften en klaagschriften Haaksbergen (8.50)
CiteertitelVerordening openstellen elektronische weg bezwaarschriften en klaagschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ook vastgesteld door het college en de burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. wet Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2018Nieuwe regeling

26-09-2018

gmb-2018-206877

8.50

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening openstellen elektronische weg bezwaarschriften en klaagschriften Haaksbergen (8.50)

Samenvatting

Deze verordening geeft aan dat de gemeenteraad, het college en de burgemeester de elektronische weg openstellen voor het maken van bezwaar en het indienen van een klacht.

 

De gemeenteraad van Haaksbergen, het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen en de burgemeester van Haaksbergen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Voorstel van het college van: 21 augustus 2018

 

Wettelijke basis:

Bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht (artikel 2:15).

 

Besluit:

Vast te stellen de Verordening openstellen elektronische weg bezwaarschriften en klaagschriften

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • b.

  bezwaarformulier: een formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst voor het indienen van een bezwaarschrift;

 • c.

  klachtformulier: een formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst voor het indienen van een klacht;

 • d.

  DigiD: een landelijk systeem waarmee een bestuursorgaan de identiteit van personen kan verifiëren;

 • e.

  eHerkenning: een landelijk systeem waarmee een bestuursorgaan de identiteit van zakelijke afnemers kan verifiëren;

 • f.

  bestuursorgaan: de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Haaksbergen.

 

Artikel 2 Openstelling elektronische weg bezwaarschriften en klaagschriften

Het bestuursorgaan stelt de elektronische weg open voor het indienen van bezwaarschriften en klaagschriften, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 3 Gebruik bezwaarformulier en klachtformulier

 • 1.

  Bezwaarschriften kunnen slechts via de elektronische weg worden ingediend via het formulier dat op de gemeentelijke website staat.

 • 2.

  Toegang tot en elektronische ondertekening van het bezwaarformulier is mogelijk door het invoeren van DigiD of eHerkenning.

 • 3.

  Klaagschriften kunnen slechts via de elektronische weg worden ingediend via het formulier dat op de gemeentelijke website staat.

 • 4.

  Toegang tot en elektronische ondertekening van het klachtformulier is mogelijk door het invoeren van DigiD of eHerkenning.

Artikel 4 Wijze van verzending aanvullende informatie

Aanvullende informatie, zoals bijlagen, kan tegelijkertijd met het bezwaarformulier of klachtformulier worden meegezonden.

 

Artikel 5 Weigering elektronische berichten

 • 1.

  Het bestuursorgaan kan besluiten het elektronisch ingediende bezwaarschrift of klaagschrift niet te behandelen indien het bezwaarformulier of klachtformulier en/of bijlage(n) een virus of andere voor het gemeentelijke computersysteem (potentieel) schadelijke inhoud bevat.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan besluiten het elektronisch ingediende bezwaarschrift of klaagschrift niet in behandeling te nemen indien het bezwaarschrift of klaagschrift niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3 mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het bezwaarschrift of klaagschrift binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen tenzij dit van het bestuursorgaan redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Artikel 6 Ondertekening bezwaarformulier of klachtformulier

Aan het vereiste van ondertekening is voldaan, als het bezwaarschrift of klaagschrift met DigiD of eHerkenning is ondertekend.

 

Artikel 7 Tijdstip ontvangst bezwaarschrift of klaagschrift

 • 1.

  Als tijdstip van ontvangst van het bezwaarformulier of klachtformulier wordt aangemerkt het tijdstip waarop de op het bezwaarformulier of klachtformulier ingevulde gegevens zijn binnengekomen op de webserver van de gemeente Haaksbergen.

 • 2.

  Direct na ontvangst van een in het eerste lid vermelde bezwaarschrift of klaagschrift, wordt een elektronische ontvangstbevestiging naar het opgegeven e-mailadres van de indiener gestuurd.

 

Artikel 8 Procedure behandeling bezwaarschriften of klaagschriften

Bezwaren of klachten die via de elektronische weg binnenkomen, doorlopen dezelfde procedure als schriftelijke bezwaarschriften of schriftelijke klaagschriften.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 oktober 2018.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening openstellen elektronische weg bezwaarschriften en klaagschriften.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 september 2018

 

mr. G. Raaben

griffier

 

G.J. Kok MDR

burgemeester

 

Haaksbergen, 21 augustus 2018

 

M.E. Kragting

secretaris

 

G.J. Kok MDR

burgemeester

 

Haaksbergen, 21 augustus 2018

 

 

G.J. Kok MDR

burgemeester