Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Verordening rioolheffingen 2011 (9.13c)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rioolheffingen 2011 (9.13c)
CiteertitelVerordening rioolheffingen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 228a
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Nieuwe regeling (tevens intrekking)

22-12-2010

Tc Tubantia, 31-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rioolheffingen 2011 (9.13c)

 

 

 

Onderwerp: Verordening rioolheffingen 2011

 

Samenvatting

Deze verordening bevat de kaders voor het heffen van een directe belasting ter dekking van de kosten voor de inzameling en het transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, de zuivering van huishoudelijk afvalwater en de inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater.

 

 

De gemeenteraad van Haaksbergen;

 

voorstel van het college van: 23 november 2010

 

wettelijke basis: bepalingen van de Gemeentewet (artikel 228a) en de Algemene wet bestuursrecht

 

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening rioolheffingen 2011

 

 

 

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;

 • d.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater

 

Aard van de belasting

Artikel 2

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de

kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

 

Belastbaar feit en belastingplicht

Artikel 3
 • 1.

  De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

 • 2.

  Met betrekking tot de belasting, wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

 

Zelfstandige gedeelten

Artikel 4

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

 

Maatstaf van heffing

Artikel 5
 • 1.

  De belasting wordt geheven:

  • a.

   voor eigendommen die uitsluitend of in hoofdzaak voor bewoning worden gebruikt, naar een vast bedrag per eigendom.

  • b.

   voor niet onder het eerste lid, onder a, van dit artikel begrepen eigendommen naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het eigendom wordt afgevoerd.

 • 2.

  Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het eigendom is toegevoerd of is opgepompt.

  Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 3.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vastecapaciteit in bedrijf is geweest, kan worden afgelezen.

 • De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 4.

  De op de voet van het tweede lid berekende hoeveelheid toegevoerd of gepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet als afvalwater is afgevoerd.

 

Belastingtarieven

Artikel 6
 • 1.

  De belasting bedraagt voor een eigendom als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a, per kalenderjaar € 218,00.

 • 2.

  De belasting bedraagt voor een eigendom als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder b, per belastingjaar bij een hoeveelheid afgevoerd afvalwater:

  • a.

   van 1 m³ tot 500 m³ € 218,00;

  • b.

   van 500 m³ tot 1.000 m³ € 412,00;

  • c.

   vanaf 1.000 m³ en meer € 606,00.

 • 3.

  Indien het waterverbruik voor een eigendom als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder a, in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode minder bedraagt dan 60 m³ op jaarbasis, bedraagt het tarief per kalenderjaar € 169,00.

 

Belastingjaar

Artikel 7

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Wijze van heffing

Artikel 8

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen over aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het tijdvak

Artikel 9
 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het eigendom voor de belasting in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het eigendom voor de belasting in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 12,29 .

 • 4.

  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander eigendom in gebruik neemt.

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan € 12,29 worden niet geheven.

 

Termijnen van betaling

Artikel 10
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in vier gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

  In gevallen bedoeld in het eerste lid geldt in afwijking van het aldaar bepaalde, dat zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 1.815,00 dat de aanslagen moeten worden betaald in één termijn die vervalt twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de leden 1, 2 en 3 gestelde termijnen.

 

Vrijstellingen

Artikel 11

De belasting wordt niet geheven voor:

 • a.

  eigendommen die in hoofdzaak worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente;

 • b.

  eigendommen die in hoofdzaak bestemd zijn voor de openbare eredienst of voor openbare bijeenkomsten van genootschappen op geestelijke grondslag - andere dan kerkgenootschappen - die rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zijn voor het gezamenlijke beleven van en zich bezinnen op de aan die genootschappen en grondslag liggende levensovertuiging.

 

Nadere regels door het college

Artikel 12

Het college kan nadere regels geven over de heffing en invordering van de rioolheffing.

 

Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 13
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 3.

  Op het moment dat deze verordening in werking treedt, wordt de op 16 december 2009 vastgestelde Verordening rioolheffing 2010 ingetrokken.

 

Citeertitel

Artikel 14

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rioolheffingen 2011.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 december 2010

 

 

 

 

mr. G. Raaben, drs. K.B. Loohuis

griffier, voorzitter