Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaksbergen

Mandaatbesluiten Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg door GGD Twente (4.60)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaksbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluiten Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg door GGD Twente (4.60)
CiteertitelMandaatbesluiten Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg door GGD Twente
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg & welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ook vastgesteld door de burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-307520

4.60

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluiten Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg door GGD Twente (4.60)

Samenvatting

Dit besluit bevat de gemandateerde bevoegdheden tot uitvoering van de meldfunctie, verkennend onderzoek, aanvraag zorgmachtiging en de hoorfunctie in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg.

 

Burgemeester en college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

 

Wettelijke basis:

bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 10.1.1).

 

Besluit:

tot het verlenen van mandaat aan de Directeur Publieke Gezondheid GGD Twente voor uitvoering van de meldfunctie, verkennend onderzoek, aanvraag zorgmachtiging en de hoorfunctie in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg.

 

 

 

Artikel 1 Mandaat voor besluiten over bevoegdheden tot uitvoering taken in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg

 • 1.

  Het college verleent mandaat aan de Directeur Publieke Gezondheid GGD Twente voor de volgende bevoegdheden:

  • a.

   het inrichten van een meldpunt en het in ontvangst nemen van meldingen in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (hierna: Wvggz) en niet acute meldingen over personen met verward gedrag over inwoners uit Haaksbergen (artikel 5:1 van de Wvggz);

  • b.

   het onderzoeken van die meldingen op de noodzaak tot verplichte geestelijke gezondheidszorg (genaamd verkennend onderzoek) (artikel 5:2, tweede lid, van de Wvggz);

  • c.

   het indien nodig aanvragen van een zorgmachtiging voor verplichte geestelijke gezondheidszorg (artikel 5:2, derde lid, van de Wvggz);

  • d.

   het overdragen van meldingen aan de Noaberpoort indien uit de triage en het verkennend onderzoek is gebleken dat er geen verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig is;

  • e.

   het documenteren van de verschillende acties in Khonraad;

  • f.

   het communiceren naar en informeren van betrokkenen zoals beschreven in de regionaal opgestelde werkprocessen voor meldfunctie, verkennend onderzoek, aanvraag zorgmachtiging en de hoorfunctie in het kader van de Wvggz.

 • 2.

  De burgemeester verleent mandaat aan de Directeur Publieke Gezondheid GGD Twente voor de bevoegdheid tot het horen van een betrokkene voorafgaand aan het besluit over een crisismaatregel in het kader van de Wvggz (artikel 7:1, eerste lid en derde lid, onder b, van de Wvggz).

 • 3.

  De Directeur Publieke Gezondheid GGD Twente is bevoegd om ondermandaat te verlenen aan de functionarissen zoals genoemd in de bijlage bij deze mandaatbesluiten.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze mandaatbesluiten treden in werking op 1 januari 2020.

Artikel 3 Citeertitel

Deze mandaatbesluiten worden aangehaald als: Mandaatbesluiten Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg door GGD Twente.

 

Haaksbergen, 10 december 2019

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen,

 

 

M.E. Kragting

secretaris

 

 

mr. drs. R.G. Welten

burgemeester

 

Burgemeester

 

 

mr. drs. R.G. Welten

burgemeester

 

Bijlage Mandatering voor uitvoering van de meldfunctie, verkennend onderzoek, aanvraag zorgmachtiging en de hoorfunctie in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg

 

Omschrijving gemandateerde bevoegdheid

Wet/artikel

Mandaatgever

Gemandateerde

Ondermandaat

Extra voorwaarden

Meldfunctie,

verkennend onderzoek, aanvraag zorgmachtiging

Wvggz, artikelen 5:1 en 5:2

College

Directeur Publieke Gezondheid GGD Twente

Medewerkers van het team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) van GGD Twente

 

Hoorfunctie

Wvggz, artikel 7:1

Burgemeester

Directeur Publieke Gezondheid GGD Twente

Psychosociale hulpverleners (PSH) van de 24 uurs-piketdienst van GGD Twente