Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Verordening op de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2016
CiteertitelVerordening op de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgende op die, waarop de minister aan de raad meedeelt dat in de vacature is voorzien, behoudens het gestelde over de geheimhouding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 61
 2. Gemeentewet, art. 61c
 3. Gemeentewet, art. 84
 4. Gemeentewet, art.147
 5. Gemeentewet, art. 149
 6. Archiefwet 1995, art. 15
 7. Archiefwet, art.31
 8. Archiefbesluit 1995, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2016Nieuwe regeling

17-02-2016

gmb-2016-21073

2016074317

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Vertrouwenscommissie

De raad van de gemeente Haarlem, bijeen in zijn openbare vergadering van 17 februari 2016,

Gelezen het voorstel van de gezamenlijke fractievoorzitters van de gemeenteraad van Haarlem;

Gelet op de artikelen 61, 61c, 84, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit,

 • de Verordening op de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2016, vast te stellen

Artikel 1 Taak

De Vertrouwenscommissie (hierna: de commissie) heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 2 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit raadsleden die de positie van fractievoorzitter vervullen, benoemd bij apart raadsbesluit.

 • 2.

  De fractievoorzitter van de grootste raadsfractie in zetelaantal is voorzitter van de commissie.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 4.

  Bij een tussentijdse vacature kan de gemeenteraad een nieuw lid benoemen.

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie

 • 2.

  De gemeentesecretaris is plaatsvervangend secretaris van de commissie

 • 3.

  De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie

 • 4.

  De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie

Artikel 4 Werkwijze

De gesprekken met en de oordeelsvorming over de kandidaten vinden als volgt plaats:

 • a.

  bij de bespreking van de selectie van kandidaten bij de Commissaris van de Koning zijn alle leden, genoemd in artikel 2 lid 1 en de secretaris aanwezig;

 • b.

  de gesprekken met de geselecteerde kandidaten worden gevoerd door Vertrouwenscommissie bestaande uit de leden,

  • mevrouw D.C. Leitner

  • de heer J. Fritz

  • de heer R.G.J. de Jong

  • mevrouw M.D.A. Huysse

  • de heer F. H. Garretsen

  • de heer G.B. van Driel

  • de heer F.C. Visser

  • mevrouw J.S. Spier (secretaris)

  • de heer J. Scholten (plv. secretaris)

 • c.

  de gespreksresultaten worden door de leden, genoemd in artikel 2 lid 1 en de secretaris in een afzonderlijke bijeenkomst besproken, voordat de commissie over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming verslag uitbrengt aan de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning door middel van een verslag van bevindingen.

Artikel 5 Adviseurs

 • 1.

  De gemeenteraad voegt een wethouder, te weten de heer M. Snoek, aan de commissie toe als adviseur in verband met de vervulling van de in de artikel 1 genoemde taak.

 • 2.

  De adviseur kan worden uitgenodigd voor de vergadering van de commissie, met in achtneming van de werkwijze beschreven in artikel 4.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 7 Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet.

 • 3.

  De commissie legt bij elke vergadering en elk gesprek, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De voorzitter van de commissie ziet erop toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 4.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze verordening, geen inzage in of informatie omtrent de inhoud van de stukken bestemd voor en uitgaand van de commissie ter vergadering of in het gesprek verstrekt wordt.

 • 5.

  De in dit artikel bedoelde geheimhouding brengt met zich mee dat de leden van de commissie mondeling noch schriftelijk inlichtingen over de kandidaten inwinnen bij derden of geven aan derden.

 • 6.

  De secretaris nodigt op verzoek van de commissie de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het tijdstip van de gesprekken zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken gewaarborgd is.

 • 7.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaats-vervangend) secretaris en de adviseurs.

 • 8.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, indien adviseurs aan de commissie zijn toegevoegd en uitgenodigd, de adviseurs met in achtneming van de werkwijze beschreven in artikel 4 van deze verordening.

 • 3.

  De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is met in achtneming van de werkwijze beschreven in artikel 4 van deze verordening.

 • 4.

  De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevinding van de commissie maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 9 Contactpersoon bij de benoemingsprocedure

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privéadres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

Artikel 10 Verslag

De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de Commissaris van de Koning door middel van een verslag van bevindingen.

Artikel 11 Archivering

 • 1.

  De secretaris van de commissie draagt er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als ‘geheim’ worden gearchiveerd in de gemeentelijke archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De secretaris van de commissie draagt er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15 lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid , geldende voor een periode van vijfenzeventig jaar.

 • 3.

  De secretaris van de commissie draagt er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgende op die, waarop de Minister aan de raad meedeelt dat in de vacature is voorzien, behoudens het gestelde over de geheimhouding.

Artikel 13 Citeerbepaling

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening op de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2016’

De Verordening op de Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2016 treedt in werking één dag na de bekendmaking.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

17 februari 2016.

De gemeenteraad van Haarlem

De voorzitter,

De griffier,