Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening op de fractievergoeding 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de fractievergoeding 2008
CiteertitelVerordening op de fractievergoeding 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-200801-01-2017nieuwe regeling

18-12-2008

Informeer 29-10-2009

2008/114295

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de fractievergoeding 2008

Verordening op de fractievergoeding 2008

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder fracties in de raad vertegenwoordigende groeperingen als bedoeld in artikel 33, lid 2 Gemeentewet.

Artikel 2
 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van Orde, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het dagelijkse functioneren van de fractie.

 • 2.

  Het daarvoor beschikbare bedrag wordt jaarlijks voor 1 december door de raad vastgesteld.

 • 3.

  Elke fractie ontvangt een vaste basis gebaseerd op de helft van het totale bedrag dat is gereserveerd voor fractievergoeding, gedeeld door het aantal fracties zoals deze zijn gevormd op grond van de verkiezingsuitslag. Daarnaast wordt het resterende bedrag naar rato (aantal raadsleden) per fractie verdeeld.

Artikel 3
 • 1.

  De tegemoetkoming voor fractieondersteuning wordt, voor 31 maart van een kalenderjaar,als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de installatieraad wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 4
 • 1.

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage

  • a.

   bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

  • b.

   bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2.

  Indien één of meer leden van een fractie als zelfstandige fractie gaan optreden, wordt de tegemoetkoming voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3.

  Indien één of meer leden van een fractie als zelfstandige fractie gaan optreden, wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

 • 4.

  Indien

  • a.

   twee of meer fracties als één fractie gaan optreden;

  • b.

   één of meer leden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie, wordt hiermee bij de verdeling voor het eerstvolgende kalenderjaar rekening gehouden.

Artikel 5

De griffier wordt belast met de uitvoering van deze verordening.

 

Slotbepaling

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de Fractievergoeding 2008 en treedt in werking met ingang van 18 december 2008.