Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening WMO raad Haarlemmermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening WMO raad Haarlemmermeer
CiteertitelVerordening WMO raad Haarlemmermeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2015Onbekend

16-12-2010

Informeer, 13-01-2011

2010.0027599

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo raad Haarlemmermeer

 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, 29 juni 2010,

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet en artikel 11 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

gezien het advies van de Wmo raad d.d. 27 mei 2010;

overwegende dat de wijze waarop de participatie van organisaties en individuen in het kader van de Wmo plaatsvindt en de inspraak over beleidsvoornemens en – uitvoering geregeld wordt, expliciet uitgewerkt dient te worden als verbijzondering van de Wmo;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

de Verordening Wmo raad Haarlemmermeer

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen:

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • b.

  de cliënt: degene die een voorziening ontvangt op grond van de Wmo;

 • c.

  belangenorganisaties: organisaties van cliënten en zorggebruikers die hun werkgebied ook in Haarlemmermeer hebben;

 • d.

  doelgroeporganisaties: organisaties waarvan het lidmaatschap is voorbehouden aan leden die een specifiek kenmerk hebben;

 • e.

  vrijwilligersorganisaties: organisaties die zich inzetten voor welzijn, sport, cultuur en zorg ten behoeve van inwoners uit de gemeente Haarlemmermeer;

 • f.

  de Wmo-raad: adviesorgaan, bestaande uit vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden, vrijwilligersorganisaties en belangen- en doelgroeporganisaties uit de gemeente Haarlemmermeer;

 • g.

  de Wmo-klankbordgroep: overleg, bestaande uit een of meerdere vertegenwoordigers van organisaties die direct belang hebben bij de uitvoering van de Wmo;

 • h.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer.

Hoofdstuk II. De Wmo-raad

Artikel 2. Taken van de Wmo-raad

De Wmo-raad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren aan het college over alle onderwerpen, die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk Wmo beleid betreffen.

 

Artikel 3. Samenstelling van de Wmo-raad

 • 1.

  De Wmo-raad bestaat uit:

  • a.een onafhankelijk voorzitter;

   b.zes leden zijnde vertegenwoordigers van belangen- en doelgroeporganisaties;

   c.zes leden zijnde vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden en vrijwilligersorganisaties.

2.Minimaal acht leden hebben een portefeuille, die overeenkomt met de domeinindeling in het door de gemeenteraad van Haarlemmermeer vastgestelde Wmo beleidsplan.

Artikel 4. Benoeming leden van de Wmo-raad

 • 1.

  De leden van de Wmo-raad worden door het college benoemd; ze worden voorgedragen door de voorzitter van de Wmo-raad op basis van een bindende voordracht van een door hem in te stellen sollicitatiecommissie uit de Wmo-klankbordgroep.

 • 2.

  De leden van de Wmo-raad zijn woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer.

 • 3.

  De vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden, vrijwilligersorganisaties en van de organisaties van cliënten worden aangemeld door hun organisaties.

 • 4.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

 • 5.

  Het lidmaatschap eindigt:

 • a.

  op verzoek van het lid zelf en zodra in de vervanging is voorzien of;

 • b.

  krachtens een besluit van het college.

 • 6.

  De Wmo-raad kan het college verzoeken het lidmaatschap van één of meer van haar leden te beëindigen.

Artikel 5. Advisering door de Wmo-raad

 • 1.

  De termijn voor het uitbrengen van een advies is vier weken. Ingaande op de dag dat de secretaris de stukken verstuurt.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, kan het college voor onderwerpen met een spoedeisend belang een kortere termijn stellen.

 • 3.

  De Wmo raad geeft in haar advies aan of er sprake is van een unaniem gedragen advies of een meerderheidsadvies.

 • 4.

  In het geval een unaniem advies niet haalbaar is, wordt in het advies ook het minderheidsstandpunt(en) vermeld.

 • 5.

  De Wmo-raad heeft geen adviesbevoegdheid inzake:

  • a.

   klachten van individuele cliënten;

  • b.

   bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele cliënten;

  • c.

   de uitvoering van wettelijke voorschriften of regelingen van hogere overheden waarbij van enige beleidsvrijheid geen sprake is.

Artikel 6. Voorzitter van de Wmo-raad

 • 1.

  De voorzitter wordt door het college benoemd, na advies van een sollicitatiecommissie uit en namens de Wmo-raad.

 • 2.

  De voorzitter wordt via een advertentie in het gemeentelijke mededelingenblad geworven.

 • 3.

  De voorzitter wordt voor een periode van vier jaar benoemd en is eenmaal herbenoembaar.

 • 4.

  Bij aftreden blijft de voorzitter de functie vervullen tot in de opvolging is voorzien.

 • 5.

  De Wmo-raad kan het college verzoeken het lidmaatschap van haar voorzitter te beëindigen.

Artikel 7. Bevoegdheden en taken van de voorzitter van de Wmo-raad

 • 1.

  De voorzitter heeft geen stemrecht.

 • 2.

  Tot de taken van de voorzitter behoren in ieder geval:

 • a.

  het in overleg met de Wmo-raad bepalen van de vergaderdata en -tijden;

 • b.

  het leiden van de vergadering van zowel de Wmo- raad als van de Wmo-klankbordgroep;

 • c.

  het vaststellen van de uitslag van stemmingen;

 • d.

  het naar buiten vertegenwoordigen van de Wmo-raad.

 • 3.

  De voorzitter heeft de bevoegdheid een vergadering van de Wmo-raad te verbreden tot een vergadering van de Wmo-klankbordgroep.

Hoofdstuk III. Werkwijze van de Wmo raad

Artikel 8. Ondertekenen stukken

 • 1.

  De voorzitter tekent de stukken, die van de Wmo-raad uitgaan.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt welke stukken door de secretaris kunnen worden ondertekend.

Artikel 9. Agenda

De agenda van de Wmo-raad wordt tenminste 10 dagen voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 1.

  leder lid kan schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om een agendapunt aan de agenda toe te voegen.

 • 2.

  Verzoeken voor het toevoegen van een agendapunt worden bij de voorzitter of secretaris ingediend en in het verzoek wordt aangegeven welk onderwerp besproken gaat worden.

 • 3.

  De verzoeken, voorzien van motivatie en onderliggende documenten, worden door de secretaris zo snel als mogelijk is, doch ten minste twee weken voorafgaand aan de vergadering aan de leden gezonden.

 • 4.

  De Wmo raad kan besluiten om agendapunten niet te behandelen.

 • 5.

  leder lid heeft het recht een voorstel betreffende orde van de vergadering te doen.

Artikel 10. Vergaderen

 • 1.

  De Wmo-raad vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of de Wmo-raad nodig oordelen.

 • 2.

  De vergaderingen zijn in principe openbaar.

 • 3.

  De Wmo-raad kan met een meerderheid besluiten een besloten vergadering te houden.

 • 4.

  De Wmo-raad of de Wmo-klankbordgroep kunnen derden uitnodigen haar vergadering voor het geven van toelichting of advies.

 • 5.

  De Wmo-raad kan beraadslagen en beslissingen nemen indien tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering ondertekende presentielijst.

Hoofdstuk IV. De Wmo klankbordgroep

Artikel 11. Taken van de Wmo-klankbordgroep

 • 1.

  De Wmo klankbordgroep ondersteunt de Wmo-raad in haar adviestaak en heeft als taak de gevolgen van de uitvoering van het Wmo beleid te volgen en met verbetervoorstellen aan de Wmo- raad te komen.

 • 2.

  De Wmo-klankbordgroep adviseert de Wmo-raad over een uit te brengen gevraagd advies als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 12. Samenstelling van de Wmo-klankbordgroep

 • 1.

  De Wmo-klankbordgroep bestaat uit maximaal veertig leden.

 • 2.

  De Wmo-klankbordgroep werkt in de vorm van vier kamers: kamers die elk aansluiten bij de domeinindeling in het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan.

 • 3.

  De leden van de Wmo- raad fungeren als voorzitter van de in lid 1 genoemde kamers.

 • 4.

  De Wmo-klankbordgroep wordt voorgezeten door de voorzitter van de Wmo-raad.

Artikel 13. Benoeming leden van de Wmo-klankbordgroep

 • 1.
  • De leden van de Wmo-klankbordgroep worden door de Wmo-raad benoemd.

 • 2.

  De leden worden aangemeld door organisaties van cliënten, door wijk- en dorpsraden, door vrijwilligersorganisaties en door belangenorganisaties voor ouderen, jongeren, mensen met een beperking en kwetsbare groepen.

 • 3.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

 • 4.

  Het lidmaatschap eindigt:

  a.als een lid daar zelf om verzoekt of;

  b. krachtens een besluit van de Wmo-raad.

 • 5.

  De Wmo-klankbordgroep kan de Wmo-raad verzoeken het lidmaatschap van één van haar leden te beëindigen.

Artikel 14. Advisering door de Wmo-klankbordgroep

 • 1.

  Ingeval het college de Wmo-raad vraagt om een advies uit te brengen, stuurt de secretaris van de Wmo-raad het adviesverzoek toe aan de leden van de Wmo-klankbordgroep van de betrokken kamer zoals bedoeld in artikel 12 lid 2.

 • 2.

  De termijn voor het uitbrengen van een advies aan de Wmo-raad is drie weken.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, kan de secretaris van de Wmo-raad voor onderwerpen met een spoedeisend belang een kortere termijn stellen.

 • 4.

  De Wmo klankbordgroep geeft in haar advies aan of er sprake is van een unaniem gedragen advies of een meerderheidsadvies.

 • 5.

  In het geval er sprake is van een meerderheidsadvies wordt in het advies van de Wmo klankbordgroep ook het minderheidsstandpunt of worden de minderheidsstandpunten vermeld.

Artikel 15. Vergaderen

De vergaderingen van de Wmo-klankbordgroep worden tenminste vier maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls als de voorzitter of de Wmo-raad dat nodig oordeelt.

Hoofdstuk V. Aanvullende bepalingen

Artikel 16. Onverenigbare betrekkingen

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de Wmo-raad mogen geen lid zijn van de gemeenteraad, geen ambtenaar bij de gemeente of werkzaam zijn bij een zorgaanbieder die werkzaam is in de gemeente.

 • 2.

  De voorzitter mag tevens niet behoren tot een van de betrokken wijk- en dorpsraden, vrijwilligersorganisaties, doelgroeporganisaties en belangenorganisaties zoals genoemd in artikel 1.

Artikel 17. Vergoeding

 • 1.

  De leden van de Wmo-raad en de Wmo-klankbordgroep hebben recht op een vergoeding:

  • a.

   voor het bijwonen van vergaderingen van de Wmo-raad of van de Wmo- klankbordgroep;

  • b.

   van reis- en verblijfkosten in verband met reizen binnen de gemeente.

 • 2.

  Het bedrag van de vacatieregeling voor leden van de Wmo-raad en de Wmo klankbordgroep voor het bijwonen van vergaderingen van de Wmo-raad of van de Wmo-klankbordgroep bedraagt € 50,= per persoon per bijgewoonde vergadering.

 • 3.

  Het bedrag van de vacatieregeling voor de voorzitter van de Wmo-raad voor het bijwonen van vergaderingen van de Wmo-raad of van de Wmo-klankbordgroep bedraagt € 100 per bijgewoonde vergadering.

 • 4.

  De vergoeding voor reis- en verblijfkosten i.v.m. reizen buiten het grondgebied van de gemeente is gebaseerd op de verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.

Artikel 18. De ambtelijke ondersteuning van de Wmo-raad en de Wmo klankbordgroep

 • 1.

  De Wmo-raad wordt ondersteund door een secretaris.

 • 2.

  De Wmo-raad en de Wmo-klankbordgroep worden ondersteund door beleidsadviseurs Wmo.

 • 3.

  De ondersteuning van de Wmo-raad en van de Wmo-klankbordgroep wordt vervuld door medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer.

 • 4.

  Tot de taken van de secretaris behoren in ieder geval:

  • a.

   het in overleg met de voorzitter verzorgen van de agenda voor de vergaderingen van de Wmo-raad en de Wmo-klankbordgroep;

  • b.

   het zenden van stukken aan de leden van de Wmo-raad en de leden van de Wmo-klankbordgroep;

  • c.

   het beheren van het voor de Wmo-raad beschikbaar te stellen budget;

  • d.

   het verzorgen van de vastlegging van iedere vergadering van de Wmo-raad.

 • 5.

  Tot de taken van de ondersteuning als bedoeld in lid 2 van dit artikel, behoren in ieder geval:

  • a.

   het deelnemen aan gedachtewisselingen en vergaderingen van de klankbordgroep en de Wmo-raad, voor zover het hun domein betreft;

  • b.

   het ondersteunen van de betreffende portefeuillehouders en de voorzitter van de Wmo-raad, voor zover het hun domein betreft;

  • c.

   het ontwerpen van uitgaande stukken voor zover deze betrekking hebben op hun domein en gerelateerd zijn aan gevraagde adviezen.

Artikel 19. Facilitering

Het college zorgt voor:

 • 1.

  vergaderfaciliteiten, inclusief voorzieningen voor mensen met een functionele beperking;

 • 2.

  faciliteiten voor deskundigheidsbevordering en documentatie;

 • 3.

  faciliteiten voor publiciteit en overleg met de achterban.

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

Artikel 20. Uitvoering

Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere voorschriften geven.

Artikel 21. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als " Verordening Wmo raad Haarlemmermeer”.

Artikel 22. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 • 2.

  Op het moment dat deze verordening in werking treedt, wordt de Verordening op de participatie en inspraak in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2006, ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2010

de griffier, de voorzitter,

 

J.van der Rhee B.Ha. drs. Th.L.N. Weterings