Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012
CiteertitelVerordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-201201-10-201201-01-2018nieuwe regeling

26-04-2012

InforMeer 3 oktober 2012

2012/23301

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012

 

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gezien het voorstel van het college van 28 februari 2012;

 

gelet op de bepalingen van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat  het wenselijk is kenbaar te maken op welke wijze bezwaarschriften worden behandeld;

 

besluiten:

 

onder intrekking van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer zoals gewijzigd vastgesteld op 9 juli 2009, kenmerk 02009.0005660, vast te stellen de volgende

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

HOOFDSTUK I

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • b.

  hoorcommissie: maximaal drie leden van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften aan wie het houden van een hoorzitting is opgedragen.

 • c.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

HOOFDSTUK II

BEHANDELING VAN DE BEZWAARSCHRIFTEN

Paragraaf l De commissie

Taak

Artikel 2
 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

  • a.

   een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   geschillen inzake ambtenarenrecht;

 • 3.

  De commissie signaleert omstandigheden die naar haar oordeel het ontstaan van bezwaarschriften in de hand werken en doet aanbevelingen om hierin verbetering aan te brengen.

   

  Samenstelling van de commissie

   

Artikel 3  

 

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan van de gemeente Haarlemmermeer of van een door de gemeente Haarlemmermeer verzelfstandigde dienst of verzelfstandigd dienstonderdeel, noch deel uitmaken van een commissie of instelling die betrokken is bij de voorbereiding, de advisering dan wel de vorming van het gemeentelijke beleid, de gemeentelijke besluitvorming en de uitvoering daarvan.

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

   

Instellen van kamers

Artikel 4  

 

 • 1.

  De commissie kan kamers instellen, die belast worden met de voorbereiding van de adviezen van de commissie over de op het bezwaar te nemen beslissingen.

 • 2.

  De commissie bepaalt het aantal kamers en stelt voor elke kamer vast welke categorie bezwaarschriften door haar zal worden behandeld.

 • 3.

  Met betrekking tot de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

   

Secretaris

Artikel 5  

 

Het college wijst ambtenaren aan als secretarissen van de commissie.

 

Zittingsduur

Artikel 6  

 

 • 1.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 2.

  Benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de leden kunnen éénmaal worden herbenoemd.

 • 4.

  De voorzitter en de leden kunnen op eigen verzoek ontslag nemen.

 • 5.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

   

  Paragraaf 2 Procedure

  Ingediend bezwaarschrift

Artikel 7  

 

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

   

Overdracht bevoegdheden

Artikel 8  

 

De bevoegdheden ingevolge de volgende artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het aan de indiener stellen van een termijn, waarbinnen het verzuim in de zin van het niet voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 6:5 van de wet kan worden hersteld;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

   

Vooronderzoek

Artikel 9  

 

De voorzitter is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 10  

 

 • 1.

  De voorzitter bepaalt de plaats en het tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen en de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan in de gelegenheid wordt gesteld een toelichting te geven op het standpunt van het bestuursorgaan.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

 • 3.

  Het houden van de zitting kan worden opgedragen aan een hoorcommissie.

   

Uitnodiging zitting

Artikel 11  

 

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  De commissie stelt regels vast betreffende de termijn en de voorwaarden, waarbinnen belanghebbenden kunnen verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de in het tweede lid bedoelde regels.

 • 4.

  De beslissing op het verzoek tot wijziging van het tijdstip van de zitting wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden meegedeeld.

   

Quorum

Artikel 12  

 

Voor het houden van een hoorzitting is vereist dat ten minste twee leden aanwezig zijn.

 

Niet deelneming aan de behandeling

Artikel 13  

 

De leden van de hoorcommissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 

Openbaarheid hoorzitting

Artikel 14  

 

 • 1.

  De zitting van de hoorcommissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten indien een van de aanwezige leden van de hoorcommissie het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de hoorcommissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

   

Nader onderzoek

Artikel 15  

 

 • 1.

  Indien tijdens de zitting nader onderzoek wenselijk blijkt, kan de hoorcommissie dit onderzoek laten houden.

 • 2.

  Indien aan het in het eerste lid kosten genoemde onderzoek kosten zijn verbonden, is een machtiging van het college vereist.

 • 3.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 4.

  Naar aanleiding van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie kan de voorzitter van de hoorcommissie, al dan niet op verzoek, besluiten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting.

   

Raadkamer en advies

Artikel 16  

 

 • 1.

  De hoorcommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De hoorcommissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een advies over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter van de hoorcommissie en de secretaris ondertekend.

Artikel 17  

 

Het advies wordt, met eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

HOOFDSTUK III VEREENVOUDIGDE BEHANDELING VAN DE BEZWAARSCHRIFTEN

Paragraaf I Bevoegdheid

Artikel 18

Dit hoofdstuk is van toepassing op alle bezwaarschriften met uitzondering van:

 • a.

  Raadsbesluiten.

 • b.

  Bezwaarschriften die op grond van een door het betrokken bestuursorgaan vastgestelde beleidsregel zijn voorbehouden voor behandeling conform hoofdstuk II van deze verordening.

 • c.

  Bezwaarschriften op grond van de sociale zekerheidswetgeving en de Wet maatschappelijke ondersteuning die, indien bezwaarde heeft gekozen voor behandeling van zijn bezwaar overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:5 van de wet, ambtelijk worden behandeld.

Paragraaf II De commissie

Artikel 19 Overeenkomstige toepassing

De in hoofdstuk I en II opgenomen artikelen zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, voor zover hierna niet anders is bepaald.

Samenstelling van de commissie

Artikel 20
 • 1.

  De commissie bestaat bij toepassing van dit hoofdstuk uit een voorzitter en ten minste twee ambtelijke leden.

 • 2.

  De voorzitter kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan van de gemeente Haarlemmermeer of van een door de gemeente Haarlemmermeer verzelfstandigde dienst of verzelfstandigd dienstonderdeel, noch deel uitmaken van een commissie of instelling die betrokken is bij de voorbereiding, de advisering dan wel de vorming van het gemeentelijke beleid, de gemeentelijke besluitvorming en de uitvoering daarvan.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie als bedoeld in artikel 3 zijn voor de toepassing van dit hoofdstuk voor de duur van hun benoeming tevens lid van de commissie.

 • 4.

  Ook personen die op enigerlei wijze werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan kunnen voor de toepassing van dit hoofdstuk worden benoemd tot lid van de commissie.

 • 5.

  Artikel 6, leden 2, 3 en 5 zijn niet van toepassing op de in lid 4 bedoelde leden.

 • 6.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 7.

  In afwijking van artikel 16, lid 4, wordt het advies van de hoorcommissie slechts ondertekend door de voorzitter van de hoorcommissie ingeval dit hoofdstuk van toepassing is.

   

Horen

Artikel 21
 • 1.

  De voorzitter bepaalt de plaats en het tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld zich te laten horen en de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan in de gelegenheid wordt gesteld een toelichting te geven op het standpunt van het bestuursorgaan.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

 • 3.

  Het houden van de zitting kan worden opgedragen aan een hoorcommissie.

 • 4.

  De meerderheid van de leden van de hoorcommissie mag niet betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het bestreden besluit.

 • 5.

  Indien de hoorcommissie uit minder dan drie leden heeft bestaan, wordt het advies mede bepaald door zoveel leden van de commissie, waarvan de meerderheid niet betrokken is geweest bij de voorbereiding van het bestreden besluit.

HOOFDSTUK IV

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Overgangsbepaling

Artikel 22

Bezwaarschriften die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening worden behandeld op de wijze zoals voor de inwerkingtreding van deze verordening was voorgeschreven.

Jaarverslag

Artikel 23

Jaarlijks stelt de commissie een jaarverslag van haar werkzaamheden vast.

Inwerkingtreding

Artikel 24

Deze verordening treedt in werking op een door het college te bepalen tijdstip.

 

Citeerartikel

Artikel 25

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.