Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening Winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2013
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageArtikelsgewijze toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 Gemeentewet, de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-201301-03-201301-06-2018Nieuwe regeling

04-07-2013

InforMeer 10-07-2013

2013.0072486

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Haarlemmermeer, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2013; gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet; besluit vast te stellen de volgende veroordening: VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2013A

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 3 Positieve fictieve beschikking

Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op alle aanvragen voor vergunning of ontheffing ingevolge deze verordening​.

Artikel 4 Weigeringsgronden ontheffingen

Het college kan weigeren een ontheffing te verlenen indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel/standplaats op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

Artikel 5 Voorwaarden of beperkingen

Het college kan nadere beperkingen stellen en voorschriften verbinden aan de vrijstelling of de ontheffing zoals genoemd in hoofdstuk 2 van deze verordening.

Artikel 6 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 7. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • 1.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • 3.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • 4.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • 5.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen 3 maanden;

 • 6.

  de houder dit aanvraagt.

Hoofdstuk 2 Vrijstellingen en ontheffingen

Artikel 8. Vrijstelling zon- en feestdagen ten behoeve van het toerisme

Van de verboden genoemd in artikel 2 lid 1 onder a en b en tweede lid van de wet wordt vrijstelling verleend op zon- en feestdagen tussen 08.00 en 18.00 uur.

Artikel 9. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1.

  Het college kan voor wat betreft zon- en feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 10. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder c, en tweede lid van de wet.

Artikel 11. Aanvraag ontheffing

Een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 9 en 10 van deze verordening dient uiterlijk acht weken voor het tijdstip waarop de ontheffing ziet worden ingediend.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 12. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2012, d.d. 8 november 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2013.

 

 

Bijlage 1 Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting