Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2015
CiteertitelVerordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 2.10 van de Jeugdwet,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-201501-01-201530-12-2018Onbekend

04-12-2014

Gemeenteblad 2015, 2458

2014.0049742

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2015

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer 9 september 2014, 2014.00039873;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet,

gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet,

overwegende dat de wijze waarop beleidsadvisering van ingezetenen geregeld wordt, expliciet uitgewerkt dient te worden als verbijzondering van de Participatiewet, van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet

besluit vast te stellen:

Verordening Participatieraad gemeente Haarlemmermeer 2015

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Participatieraad: adviesorgaan met als doelstelling door beleidsadvisering de kwaliteit van het beleid te verbeteren en de effectiviteit van het beleid te vergroten, door de specifieke kennis, wensen, ideeën en problemen van inwoners als uitgangspunt te nemen en draagvlak te creëren.

 • 2.

  cliënt:

 • 1.

  een jeugdige of zijn ouders of pleegouders als bedoeld in artikel 1 van de Jeugdwet, voor zover de jeugdige (conform de Jeugdwet) woonplaats heeft in de gemeente Haarlemmermeer;

 • 2.

  een persoon als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • 3.

  een persoon als bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet.

 • 1.

  Belangenorganisaties: organisaties die belangen van inwoners, waaronder cliënten, vertegenwoordigen.

 • 2.

  Beleidsvleugel: leden van de Participatieraad met als taak in nauwe samenspraak met de Praktijkvleugel, de advisering op het beleid te verzorgen.

 • 3.

  Praktijkvleugel: leden van de Participatieraad die contact houden met de achterban, inbreng geven vanuit de praktijk en er mede voor zorgen dat signalen of problemen uit de achterban in de Participatieraad naar voren komen.

 • 4.

  Achterban: inwoners, cliënten, cliëntenraden, belangengroeperingen, dorps- en wijkraden, en andere belanghebbenden.

 

Hoofdstuk 2 TAAK VAN DE PARTICIPATIERAAD

Artikel 2 Betrekken van ingezetenen bij het beleid

Het college betrekt de ingezetenen van de gemeente Haarlemmermeer, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, bij het beleid betreffende de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet. Hiervoor is een onafhankelijk adviesorgaan beschikbaar: de Participatieraad.

Artikel 3 Taak Participatieraad

De Participatieraad heeft tot taak om het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen, die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het  gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Hoofdstuk 3 SAMENSTELLING PARTICIPATIERAAD

Artikel 4 Samenstelling Participatieraad

 • 1.

  De Participatieraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een Beleidsvleugel en een Praktijkvleugel.

 • 2.

  De Beleidsvleugel bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 leden.

 • 3.

  De Praktijkvleugel bestaat uit minimaal 8 en maximaal 10 leden.

Artikel 5 Bevoegdheden en taken voorzitter

 • 1.

  De voorzitter heeft geen stemrecht.

 • 2.

  De voorzitter tekent alle stukken die de Participatieraad verstuurt.

 • 3.

  Tot de taken van de voorzitter behoren in ieder geval:

 • a.

  het in overleg met de overige leden van de Participatieraad bepalen van de vergaderdata en -tijden;

 • b.

  het voorzitten van de vergadering van de Participatieraad;

 • c.

  het vaststellen van de uitslag van stemmingen;

 • d.

  het naar buiten vertegenwoordigen van de Participatieraad.

 

Artikel 6 Bevoegdheden en taken ambtelijk secretaris

 • 1.

  De Participatieraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De secretaris heeft geen stemrecht.

 • 3.

  Tot de taken van de secretaris behoren in ieder geval:

 • a.

  het zenden van stukken aan de leden van de Participatieraad;

 • b.

  het beheren van het voor de Participatieraad beschikbaar gestelde budget;

 • c.

  het verzorgen van de vastlegging van iedere vergadering van de Participatieraad.

 

Hoofdstuk 4 BENOEMING LEDEN PARTICIPATIERAAD

Artikel 7 Benoeming voorzitter van de Participatieraad

De leden van de Participatieraad worden door het college benoemd.

2. De leden worden aan het college voorgedragen door de voorzitter van de Participatieraad. Dit gebeurt op basis van voordracht van een door hem in te stellen sollicitatiecommissie.

4. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

6. Het lidmaatschap eindigt op verzoek van het lid zelf en zodra in vervanging is voorzien of;

krachtens een besluit van het college.

7. De Participatieraad kan het college verzoeken het lidmaatschap van één of meer van haar leden te beëindigen.

 

Artikel 8 Benoeming leden Participatieraad

 • 1.

  De leden van de Participatieraad worden door het college benoemd.

 • 2.

  De leden worden aan het college voorgedragen door de voorzitter van de Participatieraad. Dit gebeurt op basis van voordracht van een door hem in te stellen sollicitatiecommissie.

 • 3.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

 • 4.

  Het lidmaatschap eindigt op verzoek van het lid zelf en zodra in vervanging is voor krachtens een besluit van het college.ien of;

 • 5.

  D De Participatieraad kan het college verzoeken het lidmaatschap van één of meer van haar leden te beëindigen.

 

 

Artikel 9 Vereisten

 

 • 1.

  De leden van de Participatieraad zijn woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer.

 • 2.

  2. De leden kunnen uit een organisatie komen, maar dienen onafhankelijk van het belang van de eigen organisatie te adviseren.

 

Artikel 10 Onverenigbare betrekkingen

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de Participatieraad mogen noch lid zijn van de gemeenteraad, noch ambtenaar zijn bij de gemeente Haarlemmermeer.

 • 2.

  De voorzitter mag tevens niet behoren tot één van de belangenorganisaties.

 

Artikel 11 Vergoedingen

De gemeente zorgt voor vergoedingen:

a) De voorzitter van de Participatieraad ontvangt een vergoeding voor deelname van € 125,00 per bijgewoonde vergadering met een maximum van 16 bijgewoonde vergaderingen per jaar;

b) Een lid van de Participatieraad ontvangt een vergoeding voor deelname van € 75,00 per bijgewoonde vergadering met een maximum van 16 bijgewoonde vergaderingen;

c) De vergoeding voor reis- en verblijfkosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente is gebaseerd op de verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.

 

Hoofdstuk 5 WERKWIJZE

Artikel 12 Vergaderingen

 • 1.

  De Beleidsvleugel vergadert zo vaak als de voorzitter of de Participatieraad dit nodig vindt, met als richtlijn tien maal per jaar.

 • 2.

  De Praktijkvleugel vergadert samen met de Beleidsvleugel zo vaak als de Participatieraad dit nodig vindt, met als richtlijn zes maal per jaar.

 • 3.

  De Participatieraad kan voor haar vergadering derden uitnodigen voor het geven van toelichting of advies.

 • 4.

  De Participatieraad, of de Beleidsvleugel, kan beraadslagen en beslissingen nemen indien tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering ondertekende presentielijst.

 • 5.

  leder lid heeft het recht een voorstel betreffende orde van de vergadering te doen.

 • 6.

  De vergaderingen zijn openbaar.

 • 7.

  De Participatieraad kan met een meerderheid van stemmen besluiten om een besloten vergadering te houden.

Artikel 13 Agenda

 • 1.

  De agenda van de Participatieraad wordt tenminste tien dagen voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt de agenda op basis van de jaarplanning, onder andere over de onderwerpen waar advies op wordt gevraagd.

 • 3.

  leder lid kan schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om een agendapunt aan de agenda toe te voegen.

 • 4.

  Verzoeken voor het toevoegen van een agendapunt worden bij de voorzitter of secretaris ingediend en in het verzoek wordt aangegeven welk onderwerp besproken gaat worden.

 • 5.

  De verzoeken genoemd in lid 4, voorzien van motivatie en onderliggende documenten, worden door de secretaris zo snel als mogelijk, doch ten minste twee weken voorafgaand aan de vergadering aan de leden gezonden.

 • 6.

  De Participatieraad kan besluiten om agendapunten niet te behandelen.

 

Artikel 14 Werkwijze voor beleidsadvisering

 • 1.

  De termijn voor het uitbrengen van een advies aan het college is vier weken, ingaande op de dag waarop de secretaris de stukken verstuurt naar de Participatieraad.

 • 2.

  In bepaalde gevallen kan het college voor onderwerpen met een spoedeisend belang een kortere termijn stellen.

 • 3.

  Het definitieve advies wordt verstuurd naar het college.

 • 4.

  De Participatieraad geeft in haar advies aan of er sprake is van een unaniem gedragen advies of meerderheid van stemmen.

 • 5.

  In het geval er sprake is van meerderheid van stemmen wordt in het advies van de Participatieraad ook het minderheidsstandpunt of de minderheidsstandpunten vermeld.

 • 6.

  Het college geeft in elk geval een terugkoppeling over de uitgebrachte adviezen en de mate waarin deze adviezen zijn vertaald in het definitieve voorstel.

 

Artikel 15 Adviesbevoegdheid

De Participatieraad heeft geen adviesbevoegdheid inzake:

 • 1.

  klachten van individuele cliënten;

 • 2.

  bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele cliënten;

 • 3.

  de uitvoering van wettelijke voorschriften of regelingen van hogere overheden waarbij van beleidsvrijheid geen sprake is.

 

Hoofdstuk 6 ONDERSTEUNING VAN DE PARTICIPATIERAAD

Artikel 16 Ondersteuning en facilitering gemeente

Het college zorgt er voor dat de Participatieraad haar taak kan uitvoeren onder andere door het bieden van:

 • 1.

  vergaderfaciliteiten;

 • 2.

  tijdige en adequate informatievoorziening;

 • 3.

  faciliteiten voor deskundigheidsbevordering en documentatie;

 • 4.

  budget;

 • 5.

  faciliteiten voor publiciteit en contact met de achterban.

 

 

Hoofdstuk 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 17 Uitvoering

Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vast stellen.

 

 

Artikel 18 Intrekken oude verordeningen

 

 • 1.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening Wmo-raad Haarlemmermeer 2011 ingetrokken.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening op de cliëntenraad ingevolge de Wet werk en bijstand gemeente Haarlemmer12 ingetrokken. rokken.

 

 

Artikel 19 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Participatieraad gemeelemmermeer.nte Haar