Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Beleidsregel Verblijfsontzeggingen ongewenst taxi-aanbieden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Verblijfsontzeggingen ongewenst taxi-aanbieden 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBeleidsregel Verblijfsontzeggingen ongewenst taxi-aanbieden 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 172 van de Gemeentewet
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-201701-03-2018nieuwe regeling

10-04-2017

gmb-2017-60808

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Verblijfsontzeggingen ongewenst taxi-aanbieden 2017

De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer

gelet op artikel 172 van de Gemeentewet, titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:1D APV;

besluit vast te stellen:

Beleidsregel Verblijfsontzeggingen ongewenst taxi-aanbieden 2017

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Het Taxigebied: het door de Burgemeester op grond van artikel 2:1G APV bij besluit van 20 januari 2017 aangewezen gebied.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit verblijfsontzeggingen Schiphol 2017 van 4 april 2017;

 • 3.

  Het Ontzeggingsgebied: het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart Versie A 04-04-2017.

Artikel 2  

Verblijfsontzeggingen worden opgelegd bij elke constatering:

 • a.

  van overtreding van artikel 2:1G APV (het aanbieden van taxidiensten) in het Taxigebied,

 • b.

  van overtreding van artikel 2:1C APV (hinderlijk gedrag) in het Taxigebied,

 • c.

  van overtreding van artikel 2:1D, lid 8 terzake van een verblijfsontzegging, die is opgelegd in verband met een van de hierboven onder a en b genoemde overtredingen in het Taxigebied.

Artikel 3.  

Een verblijfsontzegging in verband met een van de in artikel 2 omschreven overtredingen wordt niet opgelegd voor het hele gebied zoals aangewezen in het Aanwijzingsbesluit, maar beperkt tot het Ontzeggingsgebied.

Artikel 4  

De verblijfsontzegging die in verband met een van de in artikel 2 omschreven overtredingen wordt opgelegd, wordt tevens in die zin beperkt, dat het betrokkene vrij staat om zich met een auto in het Ontzeggingsgebied te begeven op het niveau van de vertrekhal (Departures) om passagiers af te zetten en op de rijbanen die daar naar toe leiden en daarvan af komen.

Artikel 5  

 • 1.

  De verblijfsontzegging wordt opgelegd voor de duur die volgt uit onderstaande tabel:

Constatering

Tijdvak

Eerste constatering

1 maand

Tweede constatering tijdens een lopende verblijfsontzegging of binnen zes maanden, na het einde daarvan

3 maanden

Derde constatering tijdens een lopende verblijfsontzegging of binnen zes maanden, na het einde daarvan

6 maanden

 

 

 • 2.

  Afhankelijk van de constateringen of de combinatie daarvan kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken.

 • 3.

  Als een verblijfsontzegging wordt opgelegd terwijl er al een verblijfsontzegging geldt, wordt de aanvang van de termijn van de nieuwe verblijfsontzegging gesteld op de eerste dag na afloop van de eerder opgelegde verblijfsontzegging.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie.

 

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel Verblijfsontzeggingen ongewenst taxi-aanbieden 2017.

 

 

 

 

Kaart behorende bij Beleidsregel Verblijfsontzeggingen ongewenst taxi-aanbieden 2017

 

 

Nota van Burgemeester

 

Beleidsregel Verblijfontzeggingen ongewenst taxi-aanbiedingen 2017  

Samenvatting

De lijn die wordt gehanteerd bij het opleggen van de verblijfsontzeggingen voor het ongewenst taxi-aanbieden dient te worden vastgelegd in een beleidsregel.

 

Probleemstelling

Door het grote aanbod van taxiaanbieders en de manier waarop deze diensten aangeboden worden is er sprake van een verstoring van de openbare orde op Schiphol. Daarom is bij besluit van 20 januari 2017 een gebied aangewezen waar een verbod geldt voor het aanbieden van taxidiensten, met uitzondering van taxidiensten die vanuit een taxi worden aangeboden, het zogenaamde taxigebied. Dit verbod wordt nog regelmatig overtreden en dat leidt regelmatig tot een wanordelijke wijze van aanbieden van taxidiensten aan passagiers, waarbij deze passagiers zich onveilig of onheus bejegend voelen. Dit gaat gepaard met agressief en intimiderend gedrag van personen die door handhavers op mogelijke overtreding van dit verbod worden aangesproken.

 

Oplossingen

Ter voorkoming van het verstoren van de openbare orde wordt het noodzakelijk geacht het instrument van de verblijfsontzeggingen in te zetten. Uitgangspunt is dat aan iedereen ten aanzien van wie geconstateerd wordt dat hij het verbod overtreedt dan wel dat hij zich hinderlijk gedraagt in het Taxigebied, een verblijfsontzegging wordt opgelegd.

 

Overwegingen

De verblijfsontzegging heeft als doel de handhaafbaarheid van het verbod te verbeteren. Het is een bewegingsbeperkende maatregel en de nadelige gevolgen daarvan voor betrokkene moeten in verhouding staan tot het te dienen doel. Mede daarom wordt deze beleidsregel vastgesteld. Deze dient tevens als instructie aan de gemandateerde ambtenaren, die namens mij de verblijfsontzeggingen opleggen.

 

Verblijfsontzeggingen kunnen worden opgelegd voor het gehele luchthaventerrein (aanwijzingsbesluit van 4 april 2017). De verblijfsontzegging in het kader van ongewenst taxi- gerelateerde overtredingen wordt qua werkingsgebied beperkt om tegemoet te komen aan aantoonbare belangen van betrokkene. De in dit kader op te leggen ontzeggingen zullen vanuit een oogpunt van proportionaliteit worden beperkt tot het in bijgevoegde kaart Ontzeggingsgebied, zodat het mogelijk blijft om elders op Schiphol, bijvoorbeeld bij kantoren, klanten te werven. Ook wordt het toegestaan om zich binnen het ontzeggingsgebied te begeven, maar uitsluitend per auto om passagiers af te zetten bij de vertrekhallen van Schiphol. De overlast vindt immers plaats in het aankomstgebied van Schiphol, niet op het niveau waar vertrekkende passagiers worden afgezet. Betrokkenen dienen daarna het Ontzeggingsgebied weer te verlaten. Met het oog op de handhaving van de openbare orde omvat het Ontzeggingsgebied naast het Taxigebied zelf ook de parkeergarages P1 en P6. De verwachting en ervaring leert dat de betrokkenen zich naar de garages gaan verplaatsen, aangezien deze zich aan de rand van het taxi-gebied bevinden. Om te voorkomen dat de taxi-gerelateerde wanordelijkheden zich naar de parkeergarages verplaatsen, zijn deze ook opgenomen in het Ontzeggingsgebied.

 

Als gevolg van een verblijfsontzegging zal het een taxichauffeur niet meer zijn toegestaan om voor de duur ervan zich in het Ontzeggingsgebied te begeven. Deze maatregel wordt proportioneel geacht. Daarbij geldt dat ook een overtreding van de verblijfsontzegging voor het Ontzeggingsgebied zelfstandig aanleiding zal zijn voor een nieuwe ontzegging. Daarmee wordt beoogd het effect van een ontzegging te vergroten en daarmee de handhaving van de openbare orde in het Taxigebied te borgen.

 

De duur van de verblijfsontzegging wordt voorts in tijd beperkt tot – in eerste instantie – een maand. Een ontzegging voor een dergelijke periode wordt in beginsel voldoende geacht om de openbare orde te herstellen. Bij negeren van de ontzegging en/of recidive wordt een volgende ontzegging voor een langere periode opgelegd, omdat kennelijk van de eerdere ontzegging een onvoldoende effect op het ordeverstorend gedrag uitgaat. De tweede termijn bedraagt drie maanden. Indien er na de tweede termijn wederom sprake is van negeren van de ontzegging en/of recidive zal de termijn zes maanden bedragen.

Tevens is het overtreden van de verblijfsontzegging strafbaar gesteld in de APV en kan dit beboet worden met een geldboete van de tweede categorie.

 

Doelstelling

De doelstelling van de beleidsregel is dat er een concrete uitwerking wordt gegeven aan de beleidsruimte die de burgemeester heeft met betrekking tot het opleggen van de verblijfsontzeggingen. Door het in een beleidsregel vast te leggen zijn zowel de afwegingen als de termijnen voldoende duidelijk.

Juridische aspecten

Er staat geen bezwaar of beroep open tegen een beleidsregel. De beleidsregel treedt op de dag van publicatie in werking.

Participatie en Communicatie

De beleidsregel zal op de gebruikelijke wijze op overheid.nl gepubliceerd worden.

 

 

Besluit

Op grond van het voorgaande heb ik op 10 april 2017 besloten om:

 

De Beleidsregel Verblijfsontzeggingen ongewenst taxi-aanbieden 2017 vast te stellen;

deze nota ter informatie te zenden aan de raad

 

 

 

De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

drs. Theo Weterings.