Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Mandaatbesluit subsidieverstrekking Stichting Veilig Thuis Kennemerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit subsidieverstrekking Stichting Veilig Thuis Kennemerland
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota B&W Veilig Thuis subsidieverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201701-01-2017mandaat

20-12-2016

gmb-2017-61489

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit subsidieverstrekking Stichting Veilig Thuis Kennemerland

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

overwegende dat:

 • de negen gemeenten in de regio Kennemerland en IJmond, zijnde: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort, wensen samen te werken met betrekking tot de wettelijke taken van Veilig Thuis;

 • om de administratieve lasten voor de gemeenten en Stichting Veilig Thuis Kennemerland te beperken hebben de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Velsen en Zandvoort besloten om ook samen te werken in de uitvoering van de subsidieverstrekking van Veilig Thuis;

 • bij besluit van 20-12-2016 het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlemmermeer heeft besloten de uitvoering van de subsidieverstrekking aan Stichting Veilig Thuis Kennemerland voor uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling en de taken die beschreven staan in het prestatieplan per 1 januari 2016 op te dragen aan de gemeente Haarlem;

in aanmerking nemende dat voor het kunnen uitvoeren van de taken van de gemeente Haarlemmermeer op bedoelde terreinen, medewerking door de medewerkers van de gemeente Haarlem is vereist:

 • mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, met de mogelijkheid van ondermandaat, om eerder bedoelde taken uit te voeren;

 • machtiging te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, een ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende orgaan betreft, met de mogelijkheid van ondermachtiging, om in het kader van de uitvoering van eerder bedoelde taken feitelijke handelingen te verrichten;

 • de instemming van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem met het verleende mandaat, alsmede de verleende machtiging.

Gelet op de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de bepalingen van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de artikelen 59a, 160, eerste lid en 171 van de Gemeentewet;

Besluiten vast te stellen het

Mandaatbesluit subsidieverstrekking Stichting Veilig Thuis Kennemerland

Artikel 1. Begrippen

In dit mandaatbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen;

 • b.

  machtiging: de bevoegdheid feitelijke handelingen, niet zijnde privaatrechtelijke rechtshandelingen, te verrichten in naam van het bestuursorgaan;

 • c.

  besluit: een schriftelijke beslissing, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;

 • d.

  medewerker: iedere medewerker van de gemeente Haarlem, aangesteld door middel van een publiekrechtelijke aanstelling dan wel door middel van een privaatrechtelijke overeenkomst.

 • e.

  subsidieverstrekking: alle handelingen ten behoeve van de beoordeling van subsidieaanvragen (inclusief de weigering van subsidie), de verlening van subsidies, de verstrekking van voorschotten, het uitvoeren van controlewerkzaamheden, de vaststelling van subsidie alsmede de eventuele terug- en invordering van subsidie.

 • f.

  samenwerkingsovereenkomst: Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Velsen en Zandvoort inzake de uitvoering van taken op het gebied van Veilig Thuis Kennemerland, nog aan te gaan.

 • g.

  colleges deelnemende gemeenten Veilig Thuis Kennemerland: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Velsen en Zandvoort

Artikel 2. Mandaat

 • 1.

  Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem wordt mandaat verleend om namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlemmermeer en onder hun verantwoordelijkheid besluiten te nemen ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlemmermeer, met betrekking tot de subsidieverstrekking aan de Stichting Veilig Thuis Kennemerland, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid en onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Awb wordt van mandaat uitgesloten:

  • a.

   de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten bedoeld in het eerste lid, alsmede tegen een beslissing als bedoeld in artikel 6:3 van de Awb;

  • b.

   de beslissing om een hoger beroep in te stellen;

Artikel 3. Machtiging

 • 1.

  Aan het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Haarlem wordt, om de uitvoering van de eerder bedoelde taken mogelijk te maken machtiging verleend tot het verrichten van feitelijke handelingen zoals

  • a.

   het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • b.

   het verzenden van ontvangstbewijzen;

  • c.

   het voeren van overige correspondentie;

  • d.

   het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

  • e.

   het verzorgen van publicaties.

 • 2.

  Aan de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid worden geen beperkingen opgelegd, mits het totaal van de aangegane verplichtingen binnen de begroting van de gemeente valt.

Artikel 4. Omvang en instructies mandaat en machtiging

 • 1.

  Het mandaat wordt beperkt tot subsidieverstrekking aan de Stichting Veilig Thuis Kennemerland voor uitvoering van de wettelijke taken en de taken die beschreven staan in het prestatieplan.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem is bevoegd tot het nemen van besluiten, tenzij:

  • a.

   advies nodig is van andere organisatieonderdelen of externe partijen en het verkregen advies niet aansluit op respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leidt als het eigen standpunt;

  • b.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

  • c.

   uit het besluit financiële gevolgen voortvloeien die hoger zijn dan het bedrag vermeld in de verdeelsleutel zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 van de samenwerkingsovereenkomst inzake de uitvoering van taken op het gebied van Veilig Thuis Kennemerland

  • d.

   vóór het nemen van het besluit zienswijzen of bedenkingen hiertegen naar voren zijn gebracht;

  • e.

   het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen

 • 3.

  De in dit artikel genoemde instructies hebben uitsluitend interne werking. Indien de instructies niet in acht worden genomen, blijven de rechtsgevolgen van het genomen besluit of de andere handeling geheel in stand.

Artikel 5. Ondermandaat en ondermachtiging

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem is bevoegd om schriftelijk ondermandaat of ondermachtiging te verlenen aan afdelingshoofden c.q. managers van (hoofd)afdelingen van de gemeente Haarlem, alsmede aan externen die namens de gemeente Haarlem uitvoering geven aan taken op het gebied van subsidieverstrekking.

 • 2.

  Ondergemandateerde functionarissen van de gemeente Haarlem zijn bevoegd om schriftelijk ondermandaat te verlenen aan medewerkers, indien de aard van de bevoegdheid in verhouding staat tot de functionele positie van de betreffende medewerker.

Artikel 6. Informatieverstrekking

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Haarlem informeert het ter zake bevoegd bestuursorgaan over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten inzake de subsidieverstrekking.

Artikel 7. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit subsidieverstrekking Stichting Veilig Thuis Kennemerland’ en treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit geldt voor onbepaalde tijd en eindigt van rechtswege op het moment dat de subsidierelatie tussen de gemeenten en Stichting Veilig Thuis Kennemerland is beëindigd.

 

Aldus vastgesteld op 20-12-2016

 

 

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Haarlemmermeer

De secretaris

De burgemeester