Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Nadere regels over voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard Haarlemmermeer 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels over voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard Haarlemmermeer 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 2:10, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2017Nadere regels over voorwerpen of stoffen waarop gedachten

04-04-2017

gmb-2017-62487

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels over voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard Haarlemmermeer 2017

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

gelet op artikel 2:10, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017,

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

 

 

Artikel 1 Uitzondering op vergunningplicht

Het verbod in artikel 2:10, eerste lid, geldt niet voor voorwerpen of stoffen op, in, over en boven een openbare plaats waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard, indien:

 • a.

  door de omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging geen schade wordt aangebracht aan de openbare plaats;

 • b.

  deze niet zijn bevestigd op of aan bruggen, viaducten, aquaducten boven een rij- of spoorbaan;

 • c.

  deze niet zijn bevestigd boven een rij- of spoorbaan;

 • d.

  deze niet zijn bevestigd binnen 25 meter van een kruising of rotonde van wegen en/of paden;

 • e.

  geen gevaar wordt veroorzaakt voor de bruikbaarheid van de weg of van het doelmatig en veilig gebruik daarvan; en

 • f.

  deze geen belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 

Artikel 2 Intrekken oud besluit

De nadere regels over voorwerpen of stoffen waarop gedachten en gevoelens worden geopenbaard, vastgesteld bij besluit van 21 mei 2013, worden ingetrokken.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop het op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels over voorwerpen of stoffen waarop gedachten en gevoelens worden geopenbaard Haarlemmermeer 2017.