Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2018 Legesverordening 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2018 Legesverordening 2018
CiteertitelLegesverordening 2018 1e wijziging
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening leges 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-201801-01-2019

07-06-2018

gmb-2018-148398

2018.0008775
14-12-201719-07-2018nieuwe regeling

02-11-2017

gmb-2017-205898

2017.0053258

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2018 Legesverordening 2018

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 26 september 2017,

nummer 2017/;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Haarlemmermeer 2018 (Legesverordening 2018).

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b)

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c)

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d)

  kwartaal: een aaneengesloten periode van drie maanden;

 • e)

  halfjaar: een aaneengesloten periode van zes maanden;

 • f)

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • g)

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het afgeven van bewijzen van onvermogen en verklaringen als bedoeld in artikel 857 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering;

 • d.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldigingen of aan Nederlandse ridderorden verbonden uitkeringen;

 • e.

  de aan de belanghebbende uitgereikte beschikkingen of afschriften daarvan betreffende aanstelling, benoeming, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage dan wel verhoging hiervan, bevordering en ontslag met betrekking tot een gemeentelijke functie of dienstverlening voor de gemeente;

 • f.

  de aan belanghebbende uitgereikte beschikkingen of afschriften daarvan betreffende beslissingen op verzoeken om subsidie van de gemeente;

 • g.

  de in onderdeel 1.17.4 van de tarieventabel bedoelde nasporingen en raadplegingen, indien deze geschieden in het openbaar belang door of ten behoeve van besturen van openbare lichamen met uitzondering van bedrijven van die lichamen en de in onderdeel 1.17.4 van de tarieventabel bedoelde nasporingen en raadplegingen met een zuiver wetenschappelijk doel;

 • h.

  vergunningen verleend aan muziekverenigingen voor het belangeloos brengen van serenades en het geven van concerten en muziek in de openbare lucht of elders zonder dat entree wordt geheven;

 • i.

  de vergunningen voor het innemen van standplaatsen op weekmarkten.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, worden betaald op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatcourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 1, onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   hoofdstuk 4, onderdeel 1.4.1.4.1 en 1.4.1.4.2 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   hoofdstuk 9, onderdeel 9.2 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 14 (kansspelen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of bij latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Verordening leges 2017’ van 27 oktober 2016 nummer 2016.0048800 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De bekendmaking van het in artikel 2.1.1 en 2.1.2 van de bij de verordening behorende tarieventabel genoemde normblad geschiedt door terinzagelegging.

 • 3.

  De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2018

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 november 2017.

De griffier, De voorzitter,

J. van der Rhee, B. Ha drs. Th.L.N. Weterings

Bijlage 1 Tarieventabel leges Haarlemmermeer behorende bij de Legesverordening 2018

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Historisch archief

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 12 Standplaatsen

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 14 Kansspelen

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 17 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

Hoofdstuk 18 Leegstandwet

Hoofdstuk 19 Huisvestingswet

Hoofdstuk 20 Openstellingsvergunning tunnel

 

Titel2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag of globaal haalbaarheidsonderzoek

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning (vervallen)

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 7 Sloopmelding (vervallen)

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten, alsmede tenaamstelling

Hoofdstuk 9 Vermindering

Hoofdstuk 10 Teruggaaf

 

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Commerciële uitlaatactiviteiten

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 6 Kinderopvang

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

In de in artikel 1.1.1 genoemde tarieven zijn de leges voor een trouwboekje of een boekje vermeldende het geregistreerd partnerschap in gewone uitvoering inbegrepen.

 

1.1.1

Voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de voltrekking van een huwelijk, of registratie van een partnerschap, dan wel voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk     

1.1.1.1

in de trouwzaal van het raadhuis Hoofddorp op  

1.1.1.1.1

maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur:

€ 320,10

1.1.1.1.2

vrijdag 09.00 -17.00 uur:

€ 428,90

1.1.1.2

 

 

1.1.1.2.1

maandag tot en met donderdag 09.00 - 17.00 uur, met uitzondering van dinsdag om 9.00 uur en woensdag om 9.00 uur:

 

 

€ 265,75

1.1.1.2.2

vrijdag 09.00 -17.00 uur:

€ 373,50

1.1.1.2.3

maandag tot en met donderdag 09.00 - 13.00 uur, met uitzondering van dinsdag om 9.00 uur en woensdag om 9.00 uur (geen toespraak):

 

 

€ 185,65

1.1.1.3

in een ander ingevolge artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek aangewezen gebouw waarmee overeenkomst is afgesloten conform besluit 2008/112519, op maandag tot en met vrijdag 09.00 -17.00 uur:

 

 

  

€ 481,25

1.1.1.4

in een ander ingevolge artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek aangewezen gebouw, op maandag tot en met vrijdag 09.00 -17.00 uur:

 

 

€ 534,60

1.1.1.5

 

 

1.1.1.5.1

avond 17.00 - 24.00 uur:

€ 589,-

1.1.1.5.2

nacht 00.00 - 09.00 uur (niet mogelijk in Raadhuis):

€ 695,70

1.1.1.5.3

zaterdag:

€ 695,70

1.1.1.5.4

zondag:

€ 802,45

1.1.1.6

in een bijzonder gebouw als bedoeld in artikel 1:64 van het Burgerlijk Wetboek:

 

€ 265,75

1.1.1.7

Het tarief bedraagt voor een benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) voor één dag:

 

€ 94,40

1.1.1.8

Het tarief bedraagt voor een benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) voor één dag die geen geldige benoeming heeft in een andere gemeente en beëdigd moet worden bij de rechtbank Noord Holland

 

 

 

€ 274,05

1.1.2

Trouw- of partnerschapboekje 

1.1.2.1

In afwijking van het bij onderdeel 1.1.1 bepaalde, bedraagt het tarief voor het afgeven van een trouwboekje in een gewone uitvoering in geval het huwelijk of het geregistreerd partnerschap kosteloos wordt voltrokken:

 

 

   

€ 7,15

1.1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van 

1.1.2.2.1

een duplicaat van het trouwboekje of partnerschapboekje:

€ 11,55

1.1.2.2.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering (lederen omslag):

 

€ 17,90

1.1.3

Getuigen

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege, per getuige:

 

  

€ 19,45

1.1.4

Lijst van geborenen, ondertrouwde en getrouwde paren en geregistreerde partners

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wekelijks verstrekken van opgaven per kalenderjaar omtrent geborenen, ondertrouwde en getrouwde paren, alsmede geregistreerde partners, voor zover voor plaatsing op die lijst vooraf toestemming is verleend:

 

 

 

 

 

 

      

€ 1.656,20

1.1.5

Afschriften/uittreksels

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand 

1.1.5.1

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 1:23b, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, dit tarief is een wettelijk tarief zoals vastgesteld bij Ministeriële Regeling (MR) in het Legesbesluit akten burgerlijke stand:

Maximaal tarief vastgesteld bij MR 

1.1.5.2

voor elk uittreksel als bedoeld in artikel 1:23b, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek:

Maximaal tarief vastgesteld bij MR 

1.1.5.3

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 1:49a van het Burgerlijk Wetboek:

Maximaal tarief vastgesteld bij MR

1.1.5.4

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand:

Maximaal tarief vastgesteld bij MR

1.1.5.5

voor elke attestatie de vita als bedoeld in artikel 1:19k van het Burgerlijk Wetboek:

Maximaal tarief vastgesteld bij MR

1.1.5.6

voor elk uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand elders in Nederland wordt het bedrag van een uittreksel vermeerderd met administratiekosten:

 

 

€ 7,45

1.1.6

Teruggaaf

Bij annulering van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de geheven leges. Het percentage van de geheven leges dat wordt teruggegeven, bedraagt bij annulering 

1.1.6.1

binnen 14 dagen voor de datum van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

 

25%

1.1.6.2

tot 14 dagen voor de datum van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

 

75%

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Paspoort en Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen geldt het maximum tarief zoals dat is opgenomen in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Dit tarief bestaat uit een rijksdeel en een gemeentelijk deel.

 

1.2.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.2

om een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

 

1.2.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.3

om een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.4

om een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.5

om een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.1.5.1

als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.1.5.2

Een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Paspoortwet ten behoeve van een persoon, die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2

Niet ingezetenen

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag

 

1.2.2.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen geldt het maximum tarief zoals dat is opgenomen in artikel 6, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden afgerond op € 0,05 naar beneden.

Dit tarief bestaat uit een rijksdeel en een gemeentelijk deel.

 

1.2.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.2

om een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

 

1.2.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.3

om een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander worden behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.4

om een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.2.4.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.2.4.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.3

Spoed

De tarieven als genoemd in onderdeel 1.2.1 worden bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit paspoortgelden

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.2.4

Thuisbezorgen reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het thuisbezorgen van documenten als genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.3 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur:

 

 

 

 

€ 4,95 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Rijbewijs

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het maximale tarief zoals bepaald door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Dit tarief bestaat uit een rijksdeel en een gemeentelijk deel.:

 

 

 

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.3.2

Spoedlevering

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat is opgenomen in de ministeriële regeling spoedprocedure afgifte rijbewijs:

 

Maximaal door het rijk vastgestelde tarief

1.3.3

Verhoging

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij het, anders dan door overmacht, niet bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs kunnen overleggen van het eerder verstrekte rijbewijs vermeerderd met:

 

 

 

 

 

€ 22,85

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Verstrekkingen basisregistratie personen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan: één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd, alsmede het op verzoek op schrift stellen van de bevindingen van deze raadpleging, ongeacht de aanwezigheid van de gevraagde informatie.  

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens via de balie, per verstrekking:

 

€ 14,85

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens indien de aanvraag op digitale wijze wordt gedaan en betaald, per verstrekking:

 

 

€ 5,00 

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar 

1.4.2.3.1

voor 100 verstrekkingen:

€ 584,91

1.4.2.3.2

voor 500 verstrekkingen:

€ 2.334,53

1.4.2.3.3

voor 1.000 verstrekkingen:

€ 3.517,70

1.4.2.3.4

voor 5.000 verstrekkingen:

€14.428,91

1.4.2.3.5

voor 10.000 verstrekkingen:

€24.042,02

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

 

 

 

 

 

€ 169,51 

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

 

 

 

 

 

€ 7,61 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1

Verstrekkingen uit het kiezersregister

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet:

 

 

 

 

€ 14,85 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens  

1.6.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens 

1.6.1.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit

 

1.6.1.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina:

€ 0,23

1.6.1.1.1.2

met een maximum per bericht van:

€ 5,00

1.6.1.1.1.3

meer dan 100 pagina’s:

€ 22,50

1.6.1.1.2

bij verstrekking anders dan op papier:

€ 5,00

1.6.1.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking:

 

 

€ 22,50 

1.6.1.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van onderdeel 1.6.1.1 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd. 

1.6.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

€ 4,50 

1.6.2

Teruggaaf

De hierboven geheven leges worden teruggegeven indien verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming plaatsvindt, dan wel verzet gegrond wordt bevonden.

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Verstrekkingen van bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

1.7.1.1

het verstrekken van een afschrift van

 

1.7.1.1.1

de gemeentebegroting:

€ 27,71

1.7.1.1.2

de gemeenterekening:

€ 27,71

1.7.1.1.3

het burgerjaarverslag:

€ 27,71

1.7.1.1.4

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV):

€ 10,01

1.7.1.1.5

de bouwverordening van de gemeente:

€ 27,71

1.7.1.2

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op 

1.7.1.2.1

de verslagen van de raadsvergaderingen:

€ 281,17

1.7.1.2.2

de stukken behorende bij de raadsvergaderingen:

€ 281,17

1.7.1.2.3

de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie:

 

€ 281,17

1.7.1.2.4

de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie:

 

€ 281,17

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Verstrekkingen van een plan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, beheersverordening, voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, stadsvernieuwingsplan of wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

1.8.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,10

1.8.1.2

in formaat A3:

€ 0,15

1.8.2

Overige verstrekkingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit

1.8.2.1

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 31,19

1.8.2.2

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988:

 

€ 31,19 

1.8.2.3

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988:

 

€ 31,19 

1.8.2.4

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen:

 

1.8.3

Inlichtingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 

1.8.3.1

tot het handmatig verstrekken van inlichtingen uit het bedrijven- en/of bodembestand met betrekking tot de gesteldheid van de bodem en/of de aan-/afwezigheid van ondergrondse tanks, per kadastraal perceel:

 

 

 

€ 93,33 

1.8.3.2

tot het digitaal verstrekken van inlichtingen uit het bedrijven- en/of bodembestand met betrekking tot de gesteldheid van de bodem en/of de aan-/afwezigheid van ondergrondse tanks, per kadastraal perceel:

 

 

 

€ 32,11 

1.8.3.3

inzake de bestemming van een perceel, per kadastraal perceel:

€ 53,46

1.8.3.4

inzake de toekomstige planologische ontwikkelingen, per kadastraal perceel:

 

€ 53,46 

1.8.3.5

inzake de monumentale status van de opstal, per kadastraal perceel:

 

€ 53,46

1.8.3.6

inzake toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten, per kadastraal perceel:

 

€ 53,46 

1.8.3.7

inzake toepassing van artikel 14 – 20 Woningwet, per kadastraal perceel:

 

€ 53,46

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Verklaringen omtrent persoon 

1.9.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een bewijs van in leven zijn:

 

€ 14,85 

1.9.1.2

In afwijking van onderdeel 1.9.1.1 bedraagt het tarief, indien de aanvraag op digitale wijze wordt gedaan en betaald:

 

€ 5,00 

1.9.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een andere verklaring omtrent persoon:

 

€ 14,85 

1.9.1.4

In afwijking van onderdeel 1.9.1.3 bedraagt het tarief, indien de aanvraag op digitale wijze wordt gedaan en betaald:

 

€ 5,00 

1.9.2

Verklaring omtrent het gedrag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen:

dit tarief is een wettelijk tarief zoals vastgesteld bij Ministeriële Regeling (MR) in het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens.

 

 

 

 

Maximaal tarief vastgesteld bij MR

1.9.3

Legalisatie en waarmerken 

1.9.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening:

 

€ 6,45 

1.9.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het waarmerken van documenten:

 

€ 6,45 

 

Hoofdstuk 10 Historisch archief

1.10.1

Verstrekkingen uit het historisch archief (gemeentearchief)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

1.10.1.1

Onderzoek in opdracht

 

 

-       eenvoudig onderzoek (waaronder schriftelijk/e-mail verzoeken om kopieën), per kwartier of deel daarvan:

 

€ 10,26 

 

-       complex onderzoek, per half uur of deel daarvan

€ 26,68

1.10.1.2

Fotokopieën

 

 

-       gemaakt door medewerker, A4:

€ 0,30

 

-       gemaakt door medewerker, A3:

€ 0,52

 

-       kopieën via Digitale Stamboom of Genlias

 

 

  • -

   per bestelling

€ 4,62

 

  • -

   per akte burgerlijke stand

€ 2,30

1.10.1.3

Prints

 

 

-       print microfilm/microfiche zelfbediening, A4 en A3:

€ 0,52

 

-       print microfilm/microfiche, gemaakt door een medewerker, A4:

 

€ 1,03

 

-       print microfilm/microfiche, gemaakt door een medewerker, A3:

 

€ 1,23

 

-       print digitale camera:

€ 1,03

 

in de webwinkel

 

 

-       fotoprint 13x18 cm:

€ 6,16

 

-       fotoprint 20x24 cm:

€ 7,69

 

-       posterprint mat A3:

€ 12,31

 

-       posterprint mat A2:

€ 15,40

 

-       posterprint mat A1:

€ 24,62

 

-       posterprint mat A0:

€ 43,10

 

-       posterprint foto A3:

€ 18,98

 

-       posterprint foto A2:

€ 25,66

 

-       posterprint foto A1:

€ 41,05

 

-       posterprint foto A0:

€ 71,83

 

-       posterprint Hahne A3:

€ 30,38

 

-       posterprint Hahne A2:

€ 41,05

 

-       posterprint Hahne A1:

€ 65,67

 

-       posterprint Hahne A0:

€ 133,40

1.10.1.4

Digitale foto’s

 

 

-       digitale foto’s inclusief repro-opname of scan origineel tot A3:

 

€ 10,26

 

 • NB: voor historische verenigingen aangesloten gemeenten:

€ 5,14

 

-       alle overige opnamen: maatwerk tegen uurtarief, per uur:

€ 51,31

 

 • -

  digitaal fotobestand, exclusief opname, per e-mail, als download of op CD-ROM:

 

€ 6,16

 

 • NB: voor historische verenigingen aangesloten gemeenten: 

€ 3,08

1.10.1.5

Uitleningen

 

 

-       lichten verzendklaar maken van archiefstukken voor raadpleging elders, per half uur of deel daarvan, exclusief verzekering:

 

€ 27,71 

 

-       uitleningen voor tentoonstellingen, in passe-partout en lijst, per object:

 

€ 30,78

1.10.1.6

Gebruiksrechten

 

 

-       bij publicatie in een oplaag van 1 tot en met 50 exemplaren:

€ 0,-

 

-       bij publicatie in een oplaag van meer dan 50 exemplaren of op Internet, per object:

 

€ 25,66 

 

-       bij expositie van afdrukken of langdurige projectie van dia’s, per object:

 

€ 25,66

1.10.1.7

Depotverhuur

 • -

  per strekkende meter plank per jaar:

 

€ 25,66 

1.10.1.8

Spoedopdrachten

 • -

  per opdracht:

 

€ 25,66 

1.10.1.9

Administratie- en portokosten

 • -

  administratiekosten (bij bestellingen die niet contant worden betaald):

 • -

  portokosten bij verzenden per post worden de feitelijke portokosten in rekening gebracht

  NB: geldt niet voor bestellingen via Digitale Stamboom en Genlias

 

 

€ 6,16 

 

Hoofdstuk 11 Gemeentegarantie

1.11.1

Gemeentegarantie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

1.11.1.1

verkrijgen van een gemeentegarantie:

€ 93,68

1.11.1.2

instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening:

 

€ 93,68 

 

Hoofdstuk 12 Standplaatsen

1.12.1

Standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning als bedoeld in de geldende APV, geldig voor 

1.12.1.1

een dag:

€ 45,72

1.12.1.2

een week:

€ 68,60

1.12.1.3

een maand:

€ 136,94

1.12.1.4

een kwartaal:

€ 206,16

1.12.1.5

een half jaar:

€ 228,98

1.12.1.6

een jaar of langer:

€ 458,23

 

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

1.13.1

Ontheffingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

1.13.1.1

het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet:

 

€ 91,53

1.13.1.2

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 6, 7, 9, en 10 van de geldende Verordening winkeltijden Haarlemmermeer:

 

 

€ 45,51 

1.13.1.3

het wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing:

€ 45,51

 

Hoofdstuk 14 Kansspelen

1.14.1

Speelautomaten 

1.14.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen 

1.14.1.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 57,35

1.14.1.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat:

 

€ 57,35 

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,51

1.14.1.2

Indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden, maar ten hoogste drie jaar, worden de in onderdeel 1.14.1.1.1 en 1.14.1.1.2 genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd. 

1.14.2

Loterij

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

€ 91,53 

1.14.3

Speelautomatenhal

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het (doen) exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in de geldende APV:

 

 

 

€ 1.904,67

1.14.4

Vervallen 

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

1.15.1

Telecommunicatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

 

 

 

 

€ 103,02 

1.15.2

Verhoging 

1.15.2.1

Het in onderdeel 1.15.1 vermelde tarief wordt verhoogd indien 

1.15.2.1.1

het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

 

 

 

€ 2,47 

1.15.2.1.2

het werkzaamheden betreft in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

 

 

€ 1,23

1.15.2.1.3

met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, tot:

 

 

€ 198,87

1.15.2.1.4

de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, met:

 

 

€ 187,79

1.15.2.1.5

met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

1.15.2.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.15.2.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

1.16.1

Parkeren

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.16.1.1

om een bewoners-, mantelzorg-, autodeel-, of zorgverlenersvergunning voor het parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de geldende Parkeerverordening:

 

 

 

€ 56,80 

1.16.1.2

om een bezoekersvergunning voor het parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de geldende Parkeerverordening:

 

 

 

€ 2,00 

1.16.1.3

om een bewoners-, mantelzorg-, autodeel-, of zorgverlenersontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 4 van de geldende Parkeerverordening:

 

 

 

€ 56,80

1.16.1.4

om een bezoekersontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 4 van de geldende Parkeerverordening:

 

 

 

€ 2,00 

1.16.1.5

om een bedrijfsvergunning voor het parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of parkeerapparatuurplaats als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de geldende Parkeerverordening:

 

 

 

€ 148,90 

1.16.1.6

om een bedrijfs,- werknemersontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 8 van de geldende

Parkeerverordening:

 

 

€ 148,90 

1.16.1.7

om een dagontheffing voor het parkeren in een parkeerschijfzone zoals bedoeld in artikel 8 van de geldende Parkeerverordening:

 

€ 9,64 

1.16.1.8

om een ontheffing als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de geldende Parkeerverordening:

 

€ 148,91 

1.16.1.9

om een gehandicaptenparkeerkaart (inclusief medisch advies) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 2 lid 1 van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart:

 

 

 

€ 209,85 

1.16.1.10

tot het aanbrengen van markering, paal en borden ter aanduiding van een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) (bord E6 uit bijlage 1 RVV 1990 + kentekenbord) (= inclusief verwijderingsbijdrage):

 

 

 

 

€ 401,85 

1.16.1.11

om een gehandicaptenparkeerkaart (exclusief medisch advies) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 2 lid 2 van de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart:

 

 

 

€ 63,99 

1.16.1.12

tot het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats binnen de gemeente:

 

€ 209,85 

1.16.1.13

tot het wijzigen van een onderbord met kenteken:

€ 84,97

1.16.2

Vervallen 

1.16.3

Tijdelijk verkeersbesluit

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tijdelijk verkeersbesluit zoals bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994:

 

 

 

€ 251,42 

1.16.4

Ontheffing

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag  

1.16.4.1

om een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 

€ 91,53 

1.16.4.2

om een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

 

€ 30,45

1.16.4.3

een wijziging van een kenteken voor ontheffingen bedoeld in dit artikel:

 

€ 21,45

1.16.4.4

meer dan één ontheffing als bedoeld in artikel 1.16.4.1, per ontheffing:

 

€ 21,45

1.16.4.5

om een ontheffing als bedoeld in artikel 29 lid 1 Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

 

€ 514,98 

 

Hoofdstuk 17 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

1.17.1

Beschikkingen en vergunningen 

1.17.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikking op verzoekschriften, vergunning of ontheffing, dan wel van elk een ander stuk, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met naam in deze tabel of in een andere belastingverordening van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, per beschikking, vergunning, ontheffing of stuk:

 

 

 

 

 

€ 10,88 

1.17.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een, niet in deze titel met name genoemde vergunning, ontheffing, verklaring en dergelijke, ingevolge de geldende APV:

 

 

€ 101,50 

1.17.2

Gedrukte stukken, kaarten en tekeningen 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gedrukte stukken of van kaarten en tekeningen, voor zover niet elders in deze of een andere belastingverordening van de gemeente dan wel in andere rechtsregels afzonderlijk genoemd,

 

1.17.2.1

per zwart-wit kopie van

 

1.17.2.1.1

formaat A4:

€ 0,10

1.17.2.1.2

formaat A3:

€ 0,15

1.17.2.1.3

formaat A2:

€ 2,63

1.17.2.1.4

formaat A1:

€ 3,08

1.17.2.1.5

formaat A0:

€ 3,59

1.17.2.2

per kleurenkopie van 

1.17.2.2.1

formaat A4:

€ 0,81

1.17.2.2.2

formaat A3:

€ 1,52

1.17.2.2.3

per kleurenkopie van A0, A1, A2:

€ 36,40

1.17.3

Overige stukken 

1.17.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daar niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

 

 

 

€ 9,24 

1.17.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daar niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

 

 

 

 

€ 9,24 

1.17.4

Naspeuring 

1.17.4.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

 

 

€ 16,26 

1.17.4.2

Het tarief bedraagt voor het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in het archief of andere documentatiebronnen van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, voor zover deze diensten niet in deze tarieventabel of in andere belastingverordeningen van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor elk daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

 

 

 

 

 

 

€ 13,44 

1.17.5

Vervallen 

1.17.6

Vervallen 

1.17.7

Vervallen 

1.17.8

Vuurwerk

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig houden als bedoeld in de geldende APV:

 

 

 

 

 

€ 137,77 

1.17.9

Vervallen 

1.17.10

Vervallen 

1.17.11

Vervallen 

1.17.12

Vervallen 

1.17.13

Vervallen 

1.17.14

Vervallen 

1.17.15

Afvalstoffenverordening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning 

1.17.15.1

voor het inzamelen van van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 31 van de Afvalstoffenverordening inzake 

1.17.15.1.1

oud papier:

€ 91,53

1.17.15.1.2

textiel:

€ 274,76

1.17.15.1.3

tenzij aan de aanvrager van de vergunning tevens subsidie is toegekend op basis van de gemeentelijke subsidieregeling voor de inzameling van van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen. In dat geval is het tarief voor het inzamelen van van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 31 van de Afvalstoffenverordening niet verschuldigd. 

1.17.15.2

om huishoudelijke afvalstoffen die ter inzameling gereed staan, te doorzoeken of te verwijderen als bedoeld in artikel 36 van de geldende Afvalstoffenverordening:

€ 91,53 

1.17.16

Vervallen 

1.17.17

Vervallen 

1.17.18

Vervallen 

 

Hoofdstuk 18 Leegstandwet

1.18.1

Leegstandwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.18.1.1

om een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

 

€ 178,29

1.18.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

 

 

€ 89,19

 

Hoofdstuk 19 Huisvestingswet

1.19.1

Huisvestingswet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.19.1.1

om een huisvestigingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestigingswet:

€ 199,39 

1.19.1.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid van de Huisvestigingswet 2014:

€ 199,39 

1.19.2

Vervallen 

 

Hoofdstuk 20 Openstellingsvergunning tunnel

1.20.1

Openstellingsvergunning tunnel

 

1.20.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 8 van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels bedraagt het tarief:

 

 

€ 155.079,19

1.20.1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 8a van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels bedraagt het tarief:

 

 

€ 155.079,19

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1

Opgaaf van aanneemsom:

 

De in dit hoofdstuk genoemde bouw-/aanlegkosten worden bepaald op basis van de door de aanvrager van de omgevingsvergunning bij zijn aanvraag of de indiener van een melding daarbij, over te leggen opgave van de aannemingssom, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken, “UAV 2012”, van het uit te voeren werk, welke opgave wordt getoetst aan het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad op de dag van het in behandeling nemen van de aanvraag luidt, beide exclusief omzetbelasting.

Indien een opgave van een aanneemsom ontbreekt, worden de bouw-/aanlegkosten geraamd aan de hand van meergenoemd normblad NEN 2699. De bouw-/aanlegkosten worden voor de te heffen legesgelden naar boven afgerond op een veelvoud van € 500,00.

2.1.2

Bouwkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De bouwkosten worden voor de te heffen legesgelden naar boven afgerond op een veelvoud van € 500,00.

2.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.3.1

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag of globaal haalbaarheidsonderzoek

2.2.1

Conceptaanvraag

 

2.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure:

 

 

€ 209,85 

2.2.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag wanneer het een plan betreft dat valt in de uitgebreide procedure en geen bouwplan betreft als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening:

 

 

 

€1.574,03 

2.2.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag wanneer het een plan betreft dat valt in de uitgebreide procedure én een bouwplan betreft als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening:

 

 

€4.197,47 

2.2.2

Globaal haalbaarheidsonderzoek 

2.2.2.1

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het instellen van een globaal haalbaarheidsonderzoek waarvoor een akkoordverklaring is getekend:

€4.197,47

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 9 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 

2.3.2

Bouwactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

2.3.2.1

indien de bouwkosten minder dan € 8.143,52 bedragen:

251,54

2.3.2.2

indien de bouwkosten € 8.143,52 tot € 25.000,00 bedragen:

251,54

 

vermeerderd met:

3,09%

 

over de bouwkosten voor zover deze de € 8.143,52 te boven gaan.

 

2.3.2.3

indien de bouwkosten € 25.000,00 tot € 250.000,00 bedragen:

771,4

 

vermeerderd met:

3,69%

 

over de bouwkosten voor zover deze de € 25.000,00 te boven gaan.

 

2.3.2.4

indien de bouwkosten € 250.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

9.084,25

 

vermeerderd met:

3,09%

 

over de bouwkosten voor zover deze de € 250.000,00 te boven gaan.

 

2.3.2.5

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

32.226,25

 

vermeerderd met:

2,08%

 

over de bouwkosten voor zover deze de € 1.000.000,00 te boven gaan;

met een maximumbedrag aan leges van € 1.000.000,-.

 

 

 

 

2.3.2.6

en het een flitsvergunning voor een dakkapel of een kozijnwijziging betreft:

€ 150,05 

2.3.3

Extra welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

 

 

 

€ 175,55 

2.3.4

Verplicht advies agrarische commissie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld: 

2.3.4.1

voor een standaardadvies bestaande bedrijven:

€ 725,-

2.3.4.2

voor een nader advies op een eerder uitgebracht advies:

€ 425,-

2.3.4.3

inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan:

€ 850,-

2.3.5

Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

 

 

 

 

€ 90,05 

2.3.6

Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

€ 505,95 

2.3.7

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in 2.3.2 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

2.3.7.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 267,52 

2.3.7.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 524,67 

2.3.7.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€5.771,51

2.3.7.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€1.033,50 

2.3.7.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

€ 419,70 

2.3.7.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

€ 419,70 

2.3.7.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 319,96 

2.3.8

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:  

2.3.8.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 267,52 

2.3.8.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking en tijdelijke afwijking):

€ 524,67 

2.3.8.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€5.771,51

2.3.8.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€1.033,50 

2.3.8.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

€ 419,70 

2.3.8.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 

€ 419,70 

2.3.8.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 319,96 

2.3.9

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, voor bouwwerken met een bruto vloeroppervlak als bedoeld in het normblad NEN 2580, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

2.3.9.1

van 0 tot en met 100 m²:

€ 427,81

2.3.9.2

101 tot en met 500 m²:

€ 510,31

 

plus per m²:

€ 0,25

2.3.9.3

501 tot en met 5.000 m²:

€ 787,53

 

plus per m²:

€ 0,10

2.3.9.4

5.001 tot en met 50.000 m²:

€1.201,07

 

plus per m²:

€ 0,05

2.3.9.5

meer dan 50.000 m²:

€2.580,44

 

plus per m²:

€ 0,02

2.3.10

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de geldende Erfgoedverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

2.3.10.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 320,68 

2.3.10.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 320,68 

2.3.10.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

€ 228,63 

2.3.11

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

€ 320,68 

2.3.13

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van de geldende APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

€ 434,84 

2.3.14

Gebruik openbare plaats

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het gebruiken van een openbare plaats anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan waarvoor op grond van de geldende APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder j of k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

€ 434,84 

2.3.15

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van de geldende APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

€ 292,56 

2.3.16

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van de geldende APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

voor maximaal drie bomen:

€ 65,88 

 

met een opslag van

per te kappen boom voor iedere vierde boom of meer.

€ 21,96 

2.3.17

Handelsreclame

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging, of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge de geldende APV een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld onder 2.3.2, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, indien de activiteit bestaat uit:

 

2.3.17.1

het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

€ 90,05 

2.3.17.2

het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo:

 

€ 90,05 

2.3.19

Vervallen  

2.3.20

Vervallen 

2.3.21

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

€ 135,45 

2.3.22

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief 

2.3.22.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft; 

2.3.22.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft. 

2.3.23

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld 

2.3.23.1

voor de beoordeling van een historisch bodemonderzoek voor teeltruimten en bedrijfsruimten zonder bodembedreigende handelingen (glastuinbouw):

€ 167,16 

2.3.23.2

voor de beoordeling van een historisch en verkennend bodemonderzoek:

€ 382,66

2.3.23.3

voor de beoordeling van een nader bodemonderzoek:

€ 382,66

2.3.23.4

voor de beoordeling van een saneringsonderzoek als bedoeld in de Wet bodembescherming:

€ 679,17 

2.3.23.5

voor de evaluatie van een sanering als bedoeld in de Wet bodembescherming:

€ 679,17 

2.3.23.6

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 390,25

2.3.23.7

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 390,25

2.3.24

Verklaring van geen bedenkingen

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

€ 180,14 

2.3.25

Gedoogbeschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gedoogbeschikking voor het tijdelijk zonder

 

2.3.25.1

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk c.q. in afwijking van een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk bouwen, verbouwen of wijzigen van een bouwwerk, als bedoeld in dit hoofdstuk:

 

€ 981,12 

2.3.25.2.

gebruiksvrijstelling gebruiken van gronden:

€ 981,12

 

Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning (vervallen)

 

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.5.1

Wijziging omgevingsvergunning 

2.5.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk in afwijking van een eerder ingediend bouwplan waarvoor reeds een vergunning is verleend, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat is verschuldigd door toepassing van het tarief vermeld bij onderdeel 2.3.2, met dien verstande dat het tarief nimmer minder bedraagt dan:

 

 

€ 251,54 

2.5.1.2

Het bepaalde in onderdeel 2.5.1.1 vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat in feite gesproken moet worden van een nieuw (bouw)plan. 

 

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.6.1

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.6.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€11.889,51 

2.6.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 3.709,48 

 

Hoofdstuk 7 Sloopmelding (vervallen)

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten, alsmede tenaamstelling

2.8.1

Niet genoemde Wabo-diensten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking als bedoeld in of krachtens de Wabo, voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen:

 

 

€ 135,45 

2.8.2

Wijziging van de tenaamstelling

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van een daarvoor in aanmerking komende omgevingsvergunning:

 

€ 135,45 

 

Hoofdstuk 9 Vermindering en vermeerdering

2.9.1

Vermindering conceptaanvraag

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een conceptaanvraag als bedoeld in deze titel, worden de ter zake van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in deze titel, mits een ontvankelijk (bouw)plan binnen één jaar na de reactie van het college van burgemeester en wethouders op de conceptaanvraag is ingediend.

 

2.9.2

Vermeerdering achteraf ingediende aanvraag

Indien een aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit bouw, sloop, aanleg of planologisch strijdig gebruik, wordt het bedrag dat ingevolge artikel 2.3.2 wordt berekend, vermeerderd met:

tenzij voorafgaand aan die activiteit een gedoogbeschikking is verleend.

 

20% 

 

Hoofdstuk 10 Teruggaaf

2.10.1

Teruggaaf

Teruggaaf van de geheven leges is mogelijk van de in dit hoofdstuk genoemde gevallen conform onderstaande berekening met dien verstande dat het verschuldigde legesbedrag nimmer minder zal bedragen dan € 247,82, met uitzondering van artikel 2.10.5. 

2.10.2

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor activiteit bouw, aanleg of sloop

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de activiteit bouw, aanleg of sloop, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.10 en 2.3.11, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op een teruggaaf van:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

40% 

2.10.3

Intrekken verleende omgevingsvergunning voor activiteit bouw, aanleg of sloop

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de activiteit bouw, aanleg of sloop, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.10 en 2.3.11, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits op het tijdstip van het verzoek tot teruggaaf nog niet met de bouwwerkzaamheden is begonnen en de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 maanden na de verlening ervan. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

25% 

2.10.4

Weigeren van een omgevingsvergunning voor activiteit bouw, aanleg of sloop  

2.10.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit de activiteit bouw, aanleg of sloop, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2, 2.3.6, 2.3.10 en 2.3.11, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

25% 

2.10.4.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.10.4.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. 

2.10.5

Buiten behandeling stellen

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt de teruggaaf:

 

 

75% 

 

van de verschuldigde leges, met een minimumtarief van:

€ 51,66 

 

en een maximumtarief van:

Dit tarief geldt ook wanneer een nog niet-ontvankelijke aanvraag wordt ingetrokken.

€ 775,37 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

3.1.1

Aanvragen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning

 

3.1.1.1

op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

€ 671,98

3.1.1.2

ten behoeve van het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in de geldende APV:

€ 541,82 

3.1.1.3

een aanvraag om een wijziging van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in de geldende APV:

Onder een wijziging wordt verstaan: een wijziging van rechtsvorm, beheerder of naam.

€ 219,64 

3.1.1.4

een aanvraag om een terrasvergunning als bedoeld in de geldende APV:

€ 149,-

3.1.2

Ontheffingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing 

3.1.2.1

als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet:

€ 114,42

3.1.2.2

voor incidentele wijzigingen van het sluitingsuur in verband met bruiloften, partijen, enzovoorts als bedoeld in de geldende APV:

€ 134,43 

3.1.3

Melding

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet:

 

€ 93,85 

3.1.4

Vervallen 

3.1.5.1

Aanhangsel

 

3.1.5.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet:

 

€ 222,93 

3.1.5.1.2

Wanneer tegelijkertijd meer dan één aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel voor een ander horecabedrijf of ander slijtersbedrijf met dezelfde leidinggevenden wordt ingediend, bedraagt het tarief voor iedere extra aanvraag als bedoeld onder artikel 3.1.5.1.1:

 

€ 30,78 

3.1.5.2

Lokaliteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toevoegen van een lokaliteit als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet:

 

 

€ 222,93  

3.1.5.3

Overige wijzigingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging van rechtsvorm, wijziging van beheerders en/of leidinggevende of een (interne) verbouwing als bedoeld in artikel 7 van de Algemene regels voor horecabedrijven (artikel 2:28A, lid 7 APV):

 

 

€ 222,93 

3.1.6

Buiten behandeling stellen

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1 incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt het tarief:

 

 

€ 104,92 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2.1

Evenementenvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in de geldende APV (evenementenvergunning), indien het betreft

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel:

€1.778,24

3.2.1.2

een middelgroot evenement:

€ 956,28

3.2.1.3

een kleinschalig evenement of het maken van meerdaagse filmopnamen:

€ 310,15

3.2.1.4

het maken van eendaagse filmopnamen:

€ 134,73

3.2.2

Vervallen 

3.2.3

Vervallen 

3.2.4

Buiten behandeling stellen

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt genomen omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, bedraagt het tarief:

€ 103,39 

3.2.5

Advieskosten externe deskundige bij gemotoriseerde evenementen

Indien bij de behandeling van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van deze tarieventabel een advies over het veiligheidsplan aan een externe deskundige wordt gevraagd, worden voor dit advies de daar genoemde tarieven verhoogd met

 

3.2.5.1

wanneer het een nieuw advies betreft:

€ 2.067,73

3.2.5.2

wanneer het een herhaling van een advies betreft:

€ 1.035,86

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Exploitatievergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

3.3.1.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in de geldende APV, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.2 

3.3.1.1.1

voor een seksinrichting:

€1.004,87

3.3.1.1.2

voor een escortbedrijf:

€ 789,32

3.3.1.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in de geldende APV 

3.3.1.2.1

voor een seksinrichting:

€ 92,51

3.3.1.2.2

voor een escortbedrijf:

€ 92,51

3.3.2

Vervallen 

 

Hoofdstuk 4 Commerciële uitlaatactiviteiten

3.4.1

Vergunning commerciële uitlaatactiviteiten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het voor commerciële doeleinden uitlaten van honden als bedoeld in de geldende APV:

 

 

€ 200,56 

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

3.5.1

Gebruiksvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gebruiksvergunning als bedoeld in de geldende Brandbeveiligingsverordening voor het in gebruik hebben of houden van een inrichting:

 

 

€ 196,41 

 

Hoofdstuk 6 Kinderopvang

3.6.1

Kinderopvang

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

3.6.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

€ 708,16 

3.6.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

€ 606,88 

3.6.1.3

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

€ 606,88 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

3.7.1

Niet benoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of andere diensten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing, beschikking of andere dienst die onder de werkingssfeer van de Europese Dienstenrichtlijn valt:

 

 

€ 199,39