Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Besluit kwijtscheldingsregels 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit kwijtscheldingsregels 2018
CiteertitelBesluit Kwijtscheldingsregels 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019nieuwe regeling

02-11-2017

gmb-2017-221918

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit kwijtscheldingsregels 2018

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2017, nummer 2017/0053258;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, alsmede de Leidraad Invordering Cocensus;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit: vast te stellen het:

Besluit kwijtscheldingsregels 2018

 

Artikel 1 Kwijtschelding

Met toepassing van het in de artikelen 4, 5 en 6 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

a. Liggeld voor woonschepen.

 

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Kwijtschelding is alleen mogelijk op onderstaande tarieven en niet op de overige tarieven beschreven in de verordening / tarieventabel:

a. de Afvalstoffenheffing beperkt tot maximaal de belasting als bedoeld in

onderdeel 1.1, onderdeel 1.2.1 respectievelijk onderdeel 1.3 van de tarieventabel

behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2018; b. Hondenbelasting beperkt tot maximaal 1 hond.

 

Artikel 3 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

a. onroerende zaakbelastingen;

b. rioolheffing;

c. toeristenbelasting;

d. parkeerbelastingen;

e. precariobelasting;

f. graf- en begraafrechten;

g. BIZ-bijdragen;

h. leges

 

Artikel 4 Kosten van bestaan

1. Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm als genoemd in de Participatiewet.

2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de AOW-bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdoms Wet.

 

Artikel 5 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Het besluit “besluit kwijtscheldingsregels 2017” van 27 oktober 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2018.

4. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Kwijtscheldingsregels 2018.

 

 

De griffier

J. van der Rhee, B.Hba

De voorzitter

drs. Th.L.N. Weterings