Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019 gemeente Haarlemmermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsprogramma Veiligheid 2019 gemeente Haarlemmermeer
CiteertitelUitvoeringsprogramma Veiligheid 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpUitvoeringsprogramma Veiligheid 2019
Externe bijlageUitvoeringsprogramma Veiligheid 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-201902-01-2019Nieuwe regeling

12-02-2019

gmb-2019-42403

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019 gemeente Haarlemmermeer

Samenvatting

 

We willen met het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019 bijdragen aan de beleidsdoelstellingen en prioriteiten van ons veiligheidsbeleid, zoals deze zijn vastgesteld in

de Kadernota Integrale Veiligheid 2018-2022 (2018.0042518) (hierna: de Kadernota).

 

Uitwerking

Wat willen we bereiken?

Wij streven er naar dat inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer veilig zijn, zich veilig voelen en bereid zijn samen met professionele partners de veiligheid te vergroten (missie uit Kadernota).

In de Kadernota heeft de raad vier veiligheidsprioriteiten vastgesteld en uitgewerkt, namelijk:

 • a.

  verbeteren veiligheidsgevoel in eigen buurt,

 • b.

  versterken van de keten ‘zorg-veiligheid’,

 • c.

  aanpak ondermijning / georganiseerde criminaliteit,

 • d.

  integraal samenwerken aan contraterrorisme extremisme en radicalisering.

 

Voor elke prioriteit is een beleidsdoelstelling vastgesteld en zijn indicatoren en streefwaarden opgenomen. We willen de streefwaarden voor 2019 met dit uitvoeringsprogramma bereiken.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan concrete activiteiten en projecten uitvoeren samen met de partners uit ons veiligheidsnetwerk. We hebben gekozen voor een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen. Dit programma vormt de schakel tussen het strategische veiligheidsbeleid uit de Kadernota en het operationele beleid, zoals dat terug te vinden is in plannen van aanpak, bijvoorbeeld die van High Impact Crimes en Ondermijning. Een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen verbetert enerzijds de leesbaarheid en voorkomt doublures. Anderzijds geeft het de uitvoeringspraktijk voldoende richting en de flexibiliteit die in de uitvoering ook nodig is.

 

Nauwe samenwerking

Dit uitvoeringsprogramma is opgesteld en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie, het openbaar Ministerie (OM), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

 

Positief advies van de driehoek

De driehoek (periodiek overleg tussen de burgemeester, de politie, de KMar en het OM) heeft op 16 januari 2019 positief geadviseerd over dit uitvoeringsprogramma.

 

Gebiedsgericht- en themagericht werken

De burgemeester heeft toegezegd de uitwerking van het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019 in het nieuwe jaar met de raad te delen, waarbij er meer wijkgericht en integraal gekeken zal worden. In dit uitvoeringsprogramma maken we daarom een koppeling van de prioritaire veiligheidsthema’s aan de zes gebieden in onze gemeente. Als bijlage 1 is een kaart van de gemeente Haarlemmermeer opgenomen waarop wij op hoofdlijnen inzichtelijk maken welke veiligheidsthematiek in welk gebied extra aandacht nodig heeft. Wij hebben tevens een analyse gemaakt van de criminaliteitscijfers over de periode 2014 tot en met 2018 per gebied.

In de gebiedsprogramma’s wordt een verdieping van de veiligheidsthema’s voor buurten en kernen opgenomen. Als voorbeeld noemen wij de hotspots van woninginbraken in Badhoevedorp, Toolenburg en Bornholm. Het is onze bedoeling deze verbinding de komende jaren verder te verfijnen. Zo zal nadere analyse en duiding van veiligheidsinformatie leiden tot bespreekpunten voor overleg in het gebied. Hierdoor ontstaat er meer verbinding tussen integrale veiligheid en gebiedsgericht werken.

 

Combinatie wijkgerichte veiligheidsaanpak en fysieke omgeving

De burgemeester heeft toegezegd om in het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019 de wijkgerichte aanpak centraal te stellen en een combinatie te maken met de fysieke omgeving. In dit programma is ‘het verbeteren van het gevoel van veiligheid in eigen buurt’ als eerste prioriteit uitgewerkt langs vier lijnen. Naast het verbeteren van de fysieke kwaliteit zijn dit ook de aanpak van High Impact Crimes, het verbeteren van de sociale kwaliteit en het verbeteren van de verkeersveiligheid.

 

Verkeershandhaving en bevoegdheden gemeentelijke handhavers

Een verbinding wordt ook gerealiseerd door de afstemming van dit uitvoeringsprogramma met de Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer 2019-2022 (raadsvoorstel 2018.0065348). Op hoofdlijnen is er een koppeling, terwijl de verdieping in andere plannen en programma’s staat.

 

Criminaliteitscijfers, slachtofferschap en aangiftebereidheid

De burgemeester heeft toegezegd de aangiftebereidheid in de gemeente Haarlemmermeer met de driehoek te bespreken, de lokale cijfers te vergelijken met het landelijke beeld en hier op een ander moment op terugkomen. Hierover melden wij het volgende.

 

In eerdere sessies over het integrale veiligheidsbeleid met de vorige gemeenteraad zijn aan de burgemeester vragen gesteld over de betekenis van de dalende criminaliteitscijfers. Volgens enkele raadsleden zou er namelijk tevens sprake zijn van een dalende aangiftebereidheid.

Dat van een dalende aangiftebereidheid in Nederland echter geen sprake lijkt te zijn, blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) uit 2017 (https://www.wodc.nl/binaries/2674-volledige-tekst_tcm28-124633.pdf). Het WODC onderzocht de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor en kwam tot de conclusie dat de waargenomen daling in aangiftebereidheid in de periode 2005 tot en met 2015 in feite het gevolg is van methodische verschillen door de jaren heen en van een daling geen sprake is. Andere landelijke en internationale onderzoeken zijn niet eenduidig over de trend. Er zijn geen cijfers over de lokale aangiftebereidheid in Haarlemmermeer.

 

Het is verder een bekend gegeven dat de criminaliteitscijfers al jarenlang dalen zowel landelijk (bron: Centraal Bureau van de Statistiek/Veiligheidsmonitor) als lokaal (Bron: Veiligheidsanalyse Haarlemmermeer 2013-2017, raadsvoorstel 2018.0034567). Ook over 2018 daalde de totale geregistreerde criminaliteit in Nederland met 6,1% ten opzichte van 2017 (Bron: www.data.politie.nl). Belangrijk is ook op te merken dat de politiecijfers naast aangiften ook bestaan uit de strafbare feiten waarvan de politie uit andere bron kennisneemt, zoals uit verhoren van verdachten en eigen opsporing. Verder is belangrijk dat bij de dalende criminaliteitscijfers gelijktijdig sprake is van een afname van het aantal mensen dat zegt slachtoffer te zijn geworden van een misdrijf (Bron: Veiligheidsmonitor Centraal Bureau voor de Statistiek).

 

De verschillende manieren waarop slachtoffers aangiften kunnen doen (op het politiebureau, via internet, 3D-loket en op afspraak thuis) zijn onzes inziens toereikend. De KMar heeft recentelijk ook internetaangifte mogelijk gemaakt. Wij zien geen aanleiding een lokale campagne te voeren die gericht is op de aangiftebereidheid. Bovenstaande neemt echter niet weg dat het doen van aangifte zeer belangrijk blijft.

 

Indicatoren

In het bijgevoegde Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019 zijn diverse indicatoren opgenomen die mede het beeld bepalen hoe een veiligheidsthema er voor staat. Deze cijfers zijn uitdrukkelijk niet te zien als norm of streefcijfers van maximaal te behalen aantallen. Ze zijn meer een indicatie van wat we willen bereiken of wat we hebben bereikt. Bij de cijfers is het verhaal achter de cijfers altijd doorslaggevend om te weten of we op de goede weg zijn om onze beleidsdoelen te bereiken. Een aantal ontwikkelingen, zoals de algemene (on)veiligheid in de wereld zal immers ook lokaal uitwerken bijvoorbeeld op het gebied van radicalisering.

 

Experiment gesloten coffeeshopketen

Het concept van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarbij de Wet experiment gesloten coffeeshopketen wordt uitgewerkt, is op 2 november 2018 bekend gemaakt ter consultatie. Op 26 november 2018 heeft onze wethouder Volksgezondheid, als lid van de bestuurlijke commissie voor het experiment, gesproken met de minister van Justitie en Veiligheid over de AMvB. Gemeenten kunnen zich aanmelden voor het experiment op een nader te bepalen moment in de eerste helft van 2019, zodra het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen en meer duidelijkheid is over de nadere regelgeving.

 

Regionaal risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022

In het eerste kwartaal 2019 leggen wij aan de gemeenteraad het raadsvoorstel zienswijze actualisatie Regionaal risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022 voor. Dit beleid van de VRK moet in samenhang bezien worden met onze Kadernota en biedt belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden voor de uitvoering van de veiligheidstaken op het gebied van fysieke veiligheid. In het Uitvoeringsprogramma Veiligheid volstaan wij daarom met het vermelden van enkele concrete actiepunten die wij komend jaar gaan uitvoeren.

 

Beleidsplan Brandweer Kennemerland 2019-2022

De brandweer Kennemerland heeft in samenwerking met de gemeenten in de regio een nieuw beleidsplan opgesteld. Dit is medio december 2018 ter kennisneming aan de gemeenteraad aangeboden. Het beleidsplan is vastgesteld door de bestuurscommissie Openbare Veiligheid van de VRK op 24 september 2018. Het beleidsplan geeft vier beleidsdoelstellingen van de brandweer aan, namelijk: risicobeheersing, de medewerkers, samenwerken en vakmanschap. Deze zijn onderbouwd in het beleidsplan en verder geconcretiseerd in de bij het beleidsplan opgenomen uitvoeringsagenda. In het Uitvoeringsprogramma Veiligheid volstaan wij daarom met het vermelden van enkele concrete actiepunten die wij komend jaar samen met de brandweer gaan uitvoeren.

 

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 (IMV)

Het IMV dat op 22 november 2018 is vastgesteld in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP) biedt tevens een belangrijk kader voor de samenwerking voor de aanpak van de criminaliteit binnen de politie-eenheid Noord-Holland. Het IMV is aan de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude voorgelegd en afgezien is om een zienswijze in te dienen. De belangrijkste reden daarvoor was dat het IMV en de Kadernota zeer goed op elkaar aansluiten aangezien drie van de vier prioriteiten ook zijn vastgesteld in onze Kadernota.

 

Veiligheidsagenda 2019-2022

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bij brief van 14 november 2018, 28 684, nr. 540 aan de Tweede Kamer (na afstemming met onder andere de Regioburgemeesters), de landelijke beleidsdoelstellingen voor de taakuitoefening van de politie aangegeven. Deze zogenaamde Veiligheidsagenda voor de periode 2019-2022 richt zich op vraagstukken die landelijk spelen, die (eenheids)overstijgend zijn en/of waarvoor afstemming in de aanpak voor nodig is of specifieke landelijke expertise. De landelijke beleidsdoelstellingen zijn complementair aan de lokale veiligheidsagenda’s en laten ruimte aan het lokale gezag om keuzes te maken over de taakuitoefening van de politie. Voor de volgende thema’s zijn beleidsdoelstellingen opgenomen: ondermijning, mensenhandel, cybercrime en online kindermisbruik ten uitvoerlegging van straffen (executie).

 

Middelen

De middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken in dit programma zijn geborgd in de Programmabegroting 2019-2022, Programma Veiligheid, beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer, taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid en Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening met de taakvelden 1.2 Openbare orde en veiligheid en 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. De middelen voor de uitvoering van de Vergunningen, toezicht en handhavingstaken die zijn ondergebracht bij de verbonden partij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, zijn geborgd in het Programma Kwaliteit fysieke omgeving, beleidsdoel E: Haarlemmermeer biedt een gezond leefklimaat met taakveld 7.4 Milieubeheer.

 

Participatie en Communicatie

Onze inwoners en ondernemers zijn degenen die veiligheid en onveiligheid daadwerkelijk ervaren. Wij vinden het belangrijk dat wij hun ideeën voor de uitvoering meenemen. Door hun daadwerkelijke inzet dragen inwoners en ondernemers bij aan veiligheid. Samenwerking tussen veiligheidsprofessionals en inwoners wordt de komende jaren steeds meer een vanzelfsprekendheid. Daar waar mogelijk gaan we in overleg met inwoners over de uitvoering van activiteiten. Wij denken bijvoorbeeld aan de participatie bij de aanpak van High Impact Crimes, de onderzoeken naar (on)veiligheidsgevoelens in eigen buurt en het uitvoeren van wijkschouwen. Dit uitvoeringsprogramma wordt gepubliceerd op de website officiële bekendmakingen. Gedurende het jaar zullen we op verschillende momenten in de Informeer aandacht schenken aan diverse veiligheidsthema’s die in dit programma zijn uitgewerkt.

 

Gevolgen in verband met de vorming van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer (Preventief toezicht)

De beslispunten van dit voorstel vallen niet onder het preventief toezicht omdat met de financiële gevolgen rekening is gehouden in de vastgestelde en goedgekeurde programmabegroting.

 

Besluit

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

 • 1.

  het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019 Haarlemmermeer vast te stellen;

 • 2.

  de raad voor te stellen deze nota te agenderen ter bespreking.

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,

Carel Brugman

de burgemeester,

Onno Hoes

Bijlage(n)

• Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2019