Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik Schiphol 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verboden drankgebruik Schiphol 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit verboden drankgebruik Schiphol 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit verboden drankgebruik Schiphol 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Haarlemmermeer/CVDR622033/CVDR622033_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2019nieuwe regeling

06-12-2018

gmb-2019-67185

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik Schiphol 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

gelet op artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 (APV),

 

OVERWEGENDE

 

BESLUIT

 

 • 1.

  Het gebied Schiphol, rood omlijnd in de in de bijlage opgenomen kaart, aan te wijzen als gebied zoals bedoeld in artikel 2:48 van de APV, waar het verboden is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben op een openbare plaats.

 • 2.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na de dag waarop het op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 • 3.

  Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik Schiphol 2019.

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u een bezwaarschrift naar het college sturen. U moet dit binnen zes weken na publicatie van dit besluit doen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met dit besluit. In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • tegen welk besluit u bezwaar maakt;

 • de reden waarom u bezwaar maakt;

 • uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

U kunt ook iemand machtigen om namens u bezwaar te maken. Uw gemachtigde moet dan met het bezwaarschift uw machtiging meesturen.

 

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Gemeente Haarlemmermeer

Cluster Inkoop en Juridische zaken

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

 

Wat is een voorlopige voorziening?

Het bezwaarschrift stelt de werking van het besluit niet uit. Als u dit wel wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. U vraagt de rechter dan om de werking van het besluit uit te stellen. Een voorlopige voorziening is een aparte procedure, naast een lopende bezwaarprocedure. U vraagt de voorlopige voorziening aan bij de Rechtbank Noord-Holland, Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. U moet hier griffierecht voor betalen. Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak. 

Bijlage 1 Kaart aanwijzing gebied artikel 2:48