Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent drugs Damoclesbeleid Haarlemmermeer 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent drugs Damoclesbeleid Haarlemmermeer 2019
CiteertitelDamoclesbeleid Haarlemmermeer 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 13b van de Opiumwet
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2019nieuwe regeling

21-12-2018

gmb-2019-72178

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent drugs Damoclesbeleid Haarlemmermeer 2019

[Deze bekendmaking betreft een rectificatie vanwege een foutieve tabel. De oorspronkelijke bekendmaking heeft op 16 januari 2019 plaatsgevonden via het Gemeenteblad 2019, 11093].]

 

De burgemeester van Haarlemmermeer;

 

gelet op;

 • -

  Artikel 13b van de Opiumwet:

 • -

  Artikel 1;2, vierde lid en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht:

overwegende dat:

 • -

  Het wenselijk is beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de bevoegdheid die in artikel 13b van de Opiumwet aan mij is toebedeeld:

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de het ‘Damoclesbeleid Haarlemmermeer 2019’

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  In deze beleidsregel versta ik onder:

  • a.

   harddrugs: een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, van de Opiumwet.

  • b.

   Huurwoning: een woning die door een toegelaten instelling, als bedoeld in artikel 19 van de de Woningwet, is verhuurd aan één of meer natuurlijke personen:

  • c.

   plant: elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep, waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden:

  • d.

   recidive: het meer dan één keer in een periode van vijf jaar in strijd handelen met het in artikel 2 en/of 3 van de Opiumwet gegeven verbod, waaronder mede wordt verstaan: de aanwezigheid van een reeds geruimde hennepkwekerij of -knipperij, in hetzelfde lokaal of in dezelfde woning.

  • e.

   stek: een zijtak met een blad van een (moeder-)plant die onvoldoende wortels heeft om uit te planten of te verkopen:

  • f.

   softdrugs; een middel als bedooeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a,vijfde lid,van de Opiumwet.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze beleidsregel tel ik vijf stekken als één plant.

Artikel 2 Handhavingsmatrix

 • 1.

  bij het bepalen van de bestuurlijke sanctie ten aanzien van een lokaal hanteer ik de handhavingsmatrix ‘lokalen en bijbehorende erven’.

 • 2.

  bij het bepalen van de bestuurlijke sanctie ten aanzien van een woning hanteer ik de handhavingsmatrix ‘woningen en bijbehorende erven’.

 • 3.

  de bestuurlijke sanctie bij recidive wordt gebaseerd op de laatste constatering.

 

Lokalen en bijbehorende erven

Constatering

1e overtreding

2e overtreding (binnen 5 jaar na 1e overtreding)

3e overtreding (binnen 5 jaar na de 2e overtreding)

softdrugs

>5 en ≤20 gram

>5 en ≤20 planten

 

waarschuwing

3 maanden sluiten

6 maanden sluiten

softdrugs

>20 gram

>20 planten

 

3 maanden sluiten

6 maanden sluiten

12 maanden sluiten

harddrugs

>0,5 en ≤5 gram (vaste stof)

>5 en ≤50 milliliter (vloeistof)

 

3 maanden sluiten

6 maanden sluiten

12 maanden sluiten

harddrugs

>5 gram (vaste stof)

>50 milliliter (vloeistof)

6 maanden sluiten

12 maanden sluiten

onbepaalde tijd sluiten

 

 

 

Woningen en bijbehorende erven

Constatering

1e overtreding

2e overtreding (binnen 5 jaar na 1e overtreding)

3e overtreding (binnen 5 jaar na de 2e overtreding)

softdrugs

>5 en ≤20 gram

>5 en ≤20 planten

 

waarschuwing

1 maand sluiten

2 maanden sluiten

softdrugs

 >20 en ≤200 gram

>20 en ≤ 200 planten

1 maand sluiten

2 maanden sluiten

4 maanden sluiten

softdrugs

>200 planten

>200 gram

 

3 maanden sluiten

6 maanden sluiten

12 maanden sluiten

harddrugs

>0,5 en ≤5 gram (vaste stof)

>5 en ≤50 milliliter (vloeistof)

 

2 maanden sluiten

4 maanden sluiten

8 maanden sluiten

harddrugs

>5 gram (vaste stof)

>50 milliliter (vloeistof)

 

6 maanden sluiten

12 maanden sluiten

onbepaalde tijd sluiten

Artikel 3 Combinatie met andere misdrijven

Ik leg de bestuurlijke sanctie die geldt voor recidive op als tevens sprake is van feiten en/of omstandigheden die wijzen op andere misdrijven die zijn of worden gepleegd in de woning, het lokaal dan wel in of op het bij de woning of het lokaal behorende erf, zoals verboden wapenbezit, geweldsmisdrijven, misdrijven tegen de openbare orde of betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit. Ook is dit mogelijk wanneer de mate van overlast en de effecten op de omgeving dermate groot zijn en wanneer aannemelijk is dat behalve het pand of het daarbij behorende erf nog één of meer locaties betrokken is/zijn bij drugshandel.

Artikel 4 Handhaving bij huurwoningen

 • 1.

  In afwijking van artikel 2 volsta ik bij de eerste constatering van het in strijd handelen met het in artikel 2 en/of 3 van de Opiumwet gegeven verbod, waaronder mede wordt verstaan: de aanwezigheid van een reeds geruimde hennepkwekerij of-knipperij, met een waarschuwing:

  • a.

   als sprake is van een huurwoning: of

  • b.

   als de woning of het lokaal was verhuurd en is aangetoond dat het in strijd handelen met het in artikel 2 en/of 3 van de Opiumwet gegeven verbod is ontdekt (mede) naar aanleiding van een melding of aangifte door of namens de eigenaar van de woning of het lokaal.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet als sprake is van feiten en/of omstandigheden die wijzen op andere misdrijven die zijn of worden gepleegd in de woning, het lokaal dan wel in of op het bij de woning of het lokaal behorende erf, zoals verboden wapenbezit, geweldsmisdrijven, misdrijven tegen de openbare orde of betrokkenheid bij georganiseerde misdaad.

Artikel 5 Intrekken oude beleidsregels

De beleidsregel ‘Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer 2016’ (2016.0045446), zoals vastgesteld bij besluit van 30 augustus 2016, trek ik in.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking

Artikel 7 Citeerregel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Damoclesbeleid Haarlemmermeer 2019.

 

De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

Onno Hoes