Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Bomenverordening Halderberge 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBomenverordening Halderberge 2011
CiteertitelBomenverordening Halderberge 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Bomenverordening Halderberge 2004

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet en wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2011Nieuwe regeling

26-05-2011

Halderbergse Bode van 8 juni 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bomenverordening Halderberge 2011

RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2011;

 

gelet op de Gemeentewet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de navolgende: Bomenverordening Halderberge 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  boom: een of meer bomen of boomvormers, of andere houtige gewassen, mogelijk onderdeel uitmakend van hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, een struweel of een heg;

 • b.

  waardevolle bomen Halderberge: een gemeentelijk register van waardevolle bomen;

 • c.

  kappen: vellen, kappen, rooien of het kandelaberen van de kroon, het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de boom ten gevolge kunnen hebben;

 • d.

  kandelaberen: het terugsnoeien van de kroon tot een hoofdstam met takstompen;

 • e.

  boomwaarde: de monetaire waarde van de boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen;

 • f.

  bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning. Onder gemeentelijk bestuursorgaan wordt verstaan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Lijst "Waardevolle bomen Halderberge"

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge stelt een lijst “Waardevolle bomen Halderberge“ vast.

 • 2.

  Besluiten met betrekking tot de vaststelling van de lijst “Waardevolle bomen Halderberge“ worden openbaar gemaakt door publicatie. Tevens worden de eigenaren van de bomen die voorkomen op de lijst “Waardevolle bomen Halderberge“ hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 3 Kapverbod

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een boom te kappen of te laten kappen, die is vermeld op de lijst “Waardevolle bomen Halderberge”.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:

  • a.

   bomen die moeten worden gekapt op grond van de Plantenziektenwet of een aanschrijving van het bevoegd gezag.

  • b.

   periodiek boomonderhoud.

 • 3.

  Indien sprake is van grote gevaarzetting of vergelijkbaar spoedeisend belang kan het bevoegd gezag vergunning geven tot direct kappen. De aanvrager wordt erop gewezen de direct omwonenden hiervan voor aanvang van het kappen in kennis te stellen.

Artikel 4 Aanvraag

De vergunning moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd bij het bevoegd gezag door of namens dan wel met toestemming van degene, die krachtens zakelijk recht, of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid, gerechtigd is over de boom te beschikken.

Artikel 5 Criteria

 • 1.

  Het bevoegd gezag kan de vergunning om te kappen weigeren, dan wel onder voorschriften verlenen.

 • 2.

  Een vergunning wordt geweigerd als, naar oordeel van het bevoegd gezag, het belang van behoud van een boom op de lijst “Waardevolle Bomen Halderberge” zwaarder weegt dan het belang van kap.

Artikel 6 Geldigheidsduur

Een verleende vergunning vervalt, indien daar geen gebruik van is gemaakt binnen een jaar na het onherroepelijk zijn van de vergunning. Tenzij een langere termijn noodzakelijk is vanwege de voorzienbare langere uitvoeringstermijn van een project.

Artikel 7 Herplantplicht

 • 1.

  Aan de vergunning kan het voorschrift verbonden worden dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden herplant.

 • 2.

  In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald binnen welk termijn en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.

 • 3.

  Als een boom die valt onder het kapverbod zonder vergunning is gekapt, kan het bevoegd gezag de eigenaar de verplichting opleggen dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen moet worden herplant.

Artikel 8 Bijzonder voorschrift

In de situatie van een te realiseren bouwwerk of reconstructie kan aan de vergunning de voorwaarde worden verbonden dat niet eerder met het kappen van de betreffende boom mag worden begonnen dan nadat er zicht is op daadwerkelijke realisering.

Artikel 9 Bestrijding van boomziekten

 • 1.

  Indien zich op een terrein één of meer bomen bevinden die naar het oordeel van het bevoegd gezag gevaar opleveren voor de verspreiding van een boomziekte of voor vermeerdering van ziekteverspreiders zoals insecten, is de rechthebbende, indien hij daartoe door het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:

  • a.

   de boom te kappen;

  • b.

   conform richtlijnen van de gemeente de gekapte boom zodanig te behandelen dat verspreiding van de boomziekte wordt voorkomen.

 • 2.

  Het is verboden zonder toestemming van het bevoegd gezag gekapte bomen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren, als het om een boomsoort gaat die de desbetreffende boomziekte kan verspreiden.

 • 3.

  Het niet voldoen aan de in het eerste lid bedoelde aanschrijving biedt een basis voor de toepassing van bestuursdwang, waarbij de noodzakelijke werkzaamheden, voor risico en voor rekening van aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen worden verricht.

Artikel 10 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze verordening zijn belast de bij besluit van het bevoegd gezag aan te wijzen personen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2011.

 • 2.

  Op dezelfde datum als vermeld in het eerste lid wordt de Bomenverordening Halderberge 2004, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 9 december 2004, ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel “Bomenverordening Halderberge 2011”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 26 mei 2011,

 

de griffier,                                                            de voorzitter,

 

 

A. Koenen                                                           G.A.A.J. Janssen