Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 33, lid 3 en artikel 108 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-201220-10-2018Eerste wijziging

11-10-2012

Halderbergse Bode van 7 november 2012

Onbekend
16-06-201108-11-2012nieuwe regeling

26-05-2011

Halderbergse Bode van 15 juni 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning

RAADSBESLUIT

 

 

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 2011;

 

gelet op de artikelen 33, derde lid, en 108, van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

besluit vast te stellen de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning;

Paragraaf 1 Ambtelijke bijstand

Artikel 1  

 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier of een afdelingsmanager met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

 • 2.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere vormen van bijstand.

 • 3.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. Het college beslist.

 • 4.

  De bijstand als bedoeld in het tweede lid wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2  

 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   de taakuitoefening van de betreffende medewerker hierdoor, beargumenteerd, aanmerkelijk zou worden belemmerd en de bijstand niet tot geringere, meer aanvaardbare proporties kan worden teruggebracht;

  • c.

   dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 2.

  Het college beslist of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3  

 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan het college. Het college beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 4  

Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Paragraaf 2 Fractieondersteuning

Artikel 5  

 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in het reglement van orde, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Deze bedraagt € 1.000,00 voor elke fractie.

 • 2.

  De fractievergoeding wordt met ingang van 1 januari 2012 jaarlijks aangepast overeenkomstig de laatst gepubliceerde prijsindex consumentenprijzen, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 6  

 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven die bestreden dienen te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • e.

   algemene opleidingen voor raads- en commissieleden, tenzij deze inhoudelijk gerelateerd zijn aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers.

Artikel 7  

De bijdragen voor fractieondersteuning worden op declaratiebasis verstrekt.

Artikel 8  

Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 6 vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

Paragraaf 3 Aanmelden fractiemedewerkers

Artikel 9  

 • 1.

  Iedere raadsfractie heeft de gelegenheid gebruik te maken van één fractiemedewerker.

 • 2.

  De fractiemedewerker wordt door de fractie aange­steld om deze bij te staan bij het ver­richten van werkzaam­he­den van de fractie.

 • 3.

  De fractiemedewerker is een ingezetene van de gemeente die de leeftijd van achttien jaar heeft be­reikt.

 • 4.

  De fractie meldt de fractiemedewerker aan bij de griffier.

Artikel 10  

 • 1.

  Fractiemedewerkers hebben recht op inzage van de in de leeskamer gedeponeerde stukken.

 • 2.

  Zij hebben dit recht niet met betrekking tot stukken, die in een besloten raads- en/of commissievergadering aan de orde kunnen komen.

 • 3.

  Stukken die de fractiemedewerkers in mogen zien, wor­den, indien deze aan de raadsleden worden toegezonden, tevens aan de betreffende fractiemedewerkers toegezon­den.

Artikel 11  

Fractiemedewerkers hebben geen toegang tot besloten raads-en/of commissievergaderingen.

Artikel 12  

De fractiemedewerkers zijn met betrekking tot vertrouwe­lijke infor­matie, die vanwege de gemeente Halderberge te hunner kennis komt, op gelijke wijze tot geheimhouding verplicht als de leden van de raad en nemen overigens dezelfde zorgvuldig­heid in acht als van ieder raads­lid wordt verwacht. Alvorens de fractiemedewerker zijn werkzaamheden aanvangt ondertekent hij een verklaring, inhoudende, dat hij zijn functie zal vervul­len met inachtneming van vorengenoemde geheimhoudingsplicht.

Paragraaf 4 Slotbepaling

Artikel 13  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 9 juni 2011.

 • 2.

  Op dezelfde datum vervallen de Verordening ambtelijke bijstand en ondersteuning gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 28 februari 2002 en het Besluit aanmelden fractiemedewerkers, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 13 april 1999.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 26 mei 2011,

 

de griffier,                                                            de voorzitter,

 

 

 

A. Koenen                                                           G.A.A.J. Janssen