Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Huishoudelijk Reglement Seniorenconvent

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHuishoudelijk Reglement Seniorenconvent
CiteertitelHuishoudelijk Reglement Seniorenconvent
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5 Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad van de gemeente Halderberge

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2013Nieuwe regeling

30-05-2013

Halderbergse Bode van 3 juli 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Huishoudelijk Reglement Seniorenconvent

Huishoudelijk Reglement Seniorenconvent

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

 • a

  voorzitter: de voorzitter van de raad of zijn/haar vervanger;

 • b

  leden: de fractievoorzitters of de door deze aangewezen vervangers;

 • c

  seniorenconvent: de instelling als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Halderberge.

 

 

Hoofdstuk 2 Samenstelling en taken

Artikel 2 Samenstelling seniorenconvent

 • 1.

  Het seniorenconvent bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters.

 • 2.

  De griffier of zijn/haar vervanger is in elke vergadering van het seniorenconvent aanwezig.

 • 3.

  Elke fractievoorzitter kan een lid van de raad aanwijzen, dat hem/haar bij zijn/haar afwezigheid in het seniorenconvent vervangt.

Artikel 3 De voorzitter

 • 1.

  De voorzitter is belast met:

  • a

   het leiden van de vergadering

  • b

   het handhaven van de orde

  • c

   het doen naleven van dit reglement van orde

  • d

   de uiteindelijke beslissing van de zitplaatsen in de raadzaal

  • e

   hetgeen de Gemeentewet of dit reglement van orde hem verder opdraagt.

 • 2.

  De voorzitter heeft het recht aan de beraadslagingen van het seniorenconvent deel te nemen.

Artikel 4 De griffier

 • 1.

  De griffier is in elke vergadering van het seniorenconvent aanwezig.

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt hij/zij vervangen door zijn/haar plaatsvervanger.

 • 3.

  Hij/zij kan als adviseur aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

Artikel 5 Taken

 • 1.

  Het seniorenconvent heeft de volgende taken:

  • a

   vaststellen van de voorlopige agenda van de gemeenteraad;

  • b

   vaststellen van de voorlopige agenda van de raadscommissies;

  • c

   maken van procedurele en huishoudelijke afspraken m.b.t. raads- en commissievergaderingen

  • d

   vaststellen van het vergaderschema;

  • e

   vaststellen van de termijnagenda, het overzicht van moties en amendementen en de schriftelijke vragen van raadsleden;

  • f

   vaststellen onderwerpkeuze Informatiepodia;

  • g

   houden van periodieke gesprekken met de burgemeester over het wederzijds functioneren

  • h

   overige zaken die door de raad zijn opgedragen.

 • 2.

  Het seniorenconvent treedt als overlegplatform en/of adviesorgaan op voor:

  • a

   spoedeisende kwesties

  • b

   afstemmingsvraagstukken met het college van burgemeester en wethouders

  • c

   de zitplaatsverdeling in de raadzaal

  • d

   het vaststellen van de fractievergoedingen

  • e

   de onderwerpkeuze t.a.v. rekenkameronderzoeken

  • f

   vertrouwelijke onderwerpen die (nog) niet openbaar behandeld kunnen worden

 • g

  de toepassing van de gedragscode politieke ambtsdragers

 • h

  onderwerpen waarbij de privacy van personen in het geding is

 

 

Hoofdstuk 3 Vergaderingen

Artikel 6 Tijd en plaats van vergaderen

 • 1.

  De vergaderingen vinden plaats op de dag en het tijdstip, zoals in het vergaderschema is bepaald. De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis te Halderberge.

 • 2.

  De voorzitter kan in bijzondere gevallen, in afwijking van het vergaderschema, een andere dag en aanvangstijd bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover, tenzij sprake is van een spoedeisende situatie, overleg met het seniorenconvent.

Artikel 7 Oproep

De voorzitter zendt tenminste 5 dagen voor een vergadering de leden van het seniorenconvent een oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

Artikel 8 Agenda

 • 1.

  Voordat de oproep wordt verzonden, stelt de voorzitter in samenspraak met de griffier de agenda van de vergadering vast.

 • 2.

  Op voorstel van de voorzitter, een lid van het seniorenconvent of de griffier, kan het seniorenconvent bij de vaststelling van de agenda afwijken.

Artikel 9 Openbaarheid

De vergaderingen van het seniorenconvent zijn niet openbaar.

Artikel 10 Opening vergadering; quorum

 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien tenminste de helft van de leden van het seniorenconvent aanwezig is.

 • 2.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden uitsluitend over procedurele zaken die op de agenda staan vermeld. Zo nodig bepaalt de voorzitter dag en uur van een volgende vergadering.

Artikel 11 Verslag

 • 1.

  Het concept-verslag van de vergadering wordt door de griffier opgesteld en gelijktijdig met de oproep van de volgende vergadering aan de leden van het seniorenconvent toegezonden.

 • 2.

  Het verslag wordt aan het begin van de vergadering vastgesteld.

 • 3.

  De leden, de voorzitter en de griffier kunnen een voorstel tot verandering doen, als het concept onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft wat is besloten.

 • 4.

  Het verslag bevat in ieder geval:

  • a

   de namen van de aanwezigen;

  • b

   vermelding van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest;

  • c

   de genomen besluiten en gedane toezeggingen;

 • 5.

  Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter en de griffier ondertekend.

Artikel 12 Deelname aan de beraadslagingen door anderen

 • 1.

  Het seniorenconvent kan bepalen dat anderen dan in de vergadering aanwezige leden van het seniorenconvent, de voorzitter of de griffier, deelnemen aan de beraadslagingen.

 • 2.

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een van de leden genomen voor met de beraadslagingen ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt wordt begonnen.

Artikel 13 Stemmingen

 • 1.

  Elk lid heeft één stem in het seniorenconvent.

 • 2.

  De voorzitter heeft geen stem in het seniorenconvent.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 14 Uitleg Huishoudelijk Reglement

In de gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing beslist het seniorenconvent, bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de voorzitter.

Artikel 15 In werking treden

Dit huishoudelijk reglement voor het seniorenconvent 2013 treedt in werking op de dag na die van vaststelling ervan.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 30 mei 2013,

 

 

de plv. griffier, de voorzitter,

W.J.A.M. Wilde G.A.A.J. Janssen