Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding heffingen gemeente Halderberge
CiteertitelVerordening kwijtschelding heffingen gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Verordening kwijtschelding heffingen Gemeente Halderberge van 15 december 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 255 Gemeentewet, Invorderingswet 1990 en Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201201-01-201201-01-2015Vaststelling gewijzigde regeling

31-05-2012

Halderbergse Bode 25 juli 2012

Onbekend
01-01-201201-04-201101-06-2012Vaststelling gewijzigde regeling

15-12-2011

Halderbergse Bode 4 januari 2012

Onbekend
16-09-201001-01-2012Onbekend

18-07-2008

Halderbergse Bode 8 september 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Halderberge

RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2012;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet;

 

gelet op de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Halderberge.

Artikel 1 Heffingen waarvoor kwijtschelding kan worden verleend

Voor kwijtschelding komen de volgende heffingen in aanmerking:

 • a.

  onroerende zaakbelasting;

 • b.

  afvalstoffenheffing, met uitzondering van heffingen voor de tweede en iedere volgende container;

 • c.

  rioolheffing, voor kalenderjaren tot en met 2011 tot een verbruik van 300 m3 per jaar.

 • d.

  rioolheffing, vanaf het kalenderjaar 2012 tot een verbruik van 500 m3.

Artikel 2 Heffingen waarvoor geen kwijtschelding kan worden verleend

Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere heffingen dan genoemd in artikel 1.

Artikel 3 Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen

Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van privébelastingen. Kwijtschelding van belastingen die geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep is niet mogelijk.

Artikel 4 Bepaling netto-besteedbare inkomen

Bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met de netto-kosten voor kinderopvang volgens artikel 28, lid 3 van de uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Termijn indienen verzoek tot kwijtschelding

 • 1.

  Een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot betaalde aanslagen moet worden ingediend binnen drie maanden nadat de (laatste) betaling op de belastingaanslag heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Voor een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot niet (volledig) betaalde aanslagen geldt geen termijn.

 • 3.

  Verzoeken zoals vermeld in het eerste lid die later worden ontvangen dan de in dat lid vermelde termijn worden niet-ontvankelijk verklaard.

Artikel 6 Kosten van bestaan

Voor de beoordeling van de kosten van bestaan zoals aangegeven in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt een percentage gehanteerd van 100% van de bijstandnorm voor personen jonger dan 65 jaar. Voor personen van 65 jaar of ouder wordt de norm voor de kosten van bestaan gebaseerd op de toepasselijke netto AOW-bedragen in plaats van op de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 7 Nadere regels

Met inachtneming van de Invorderingswet 1990 en deze verordening kan het college van burgemeester en wethouders nadere regels stellen omtrent de wijze waarop het verzoek tot kwijtschelding moet worden ingediend en omtrent de wijze van afhandeling.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Halderberge”.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2012 en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012.

Met ingang van 1 juni 2012 vervalt de Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 15 december 2011.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 31 mei 2012,

 

de griffier, A. Koenen

de voorzitter, G.A.A.J. Janssen