Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Regeling inzake de monumentencommissie gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling inzake de monumentencommissie gemeente Halderberge
CiteertitelRegeling inzake de monumentencommissie gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200926-10-2010Onbekend

23-12-2008

Halderbergse Bode van 31 december 2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling inzake de monumentencommissie gemeente Halderberge

Regeling inzake de Monumentencommissie gemeente Halderberge

Artikel 1

De regeling verstaat onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 • b.

  Commissie: de door het college ingestelde Monumentencommissie met de in artikel 2 genoemde taak;

 • c.

  Vergadering: vergadering van de Monumentencommissie;

Artikel 2

De commissie heeft als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet en de Monumentenverordening van de gemeente Halderberge, alsmede andere aangelegenheden die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg.

Artikel 3

Bij het uitbrengen van haar adviezen laat de commissie zich uitsluitend leiden door overwegingen van geschiedkundig, archeologisch, architectonisch, bouwhistorisch, cultuurhistorisch, volkskundig en/of wetenschappelijk belang, dan wel door overwegingen verband houdende met de uiterlijke verschijningsvormen.

Artikel 4
 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste vier leden.

 • 2.

  De voorzitter is tevens lid van de commissie.

 • 3.

  De voorzitter is naast zijn/haar inhoudelijke inbreng tevens belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

 • 4.

  De commissie (voorzitter en /of leden) is als volgt samengesteld:

  • a.

   ten minste vier personen die kunnen worden beschouwd als restauratiedeskundige en/of specifiek deskundig op cultuurhistorisch, bouwhistorisch, architectonisch, archeologisch en aanverwante vakgebieden;

  • b.

   een persoon, die tevens zitting heeft in welstandscommissie, dan wel een instantie die de bevoegdheid heeft om welstandsadviezen uit te brengen.

 • 5.

  De portefeuillehouder monumentenzorg woont als toehoorder de vergadering van de commissie bij;

 • 6.

  De leden, alsmede de voorzitter, worden door het college benoemd en ontslagen.

 • 7.

  De commissie kiest uit haar midden een waarnemend voorzitter, die de voorzitter bij afwezigheid vervangt. De waarnemend voorzitter behoudt (evenals de voorzitter) zijn of haar stemrecht.

 • 8.

  Als secretaris van de commissie treedt een door het college aangewezen ambtenaar op.

 • 9.

  Ter ondersteuning van de commissie kan een beroep worden gedaan op een ambtenaar van het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht.

Artikel 5
 • 1.

  De voorzitter en de leden worden telkens benoemd voor de duur van de (lopende) zittingsperiode van de gemeenteraad.

 • 2.

  De leden kunnen op elk moment ontslag nemen en dienen dit verzoek schriftelijk in bij het college.

 • 3.

  In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 4.

  Het aftredende lid van de commissie blijft zijn c.q. haar functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 • 5.

  De leden zijn terstond voor nog een zittingsperiode benoembaar indien zij dit schriftelijk kenbaar maken binnen acht weken voor aanvang van de zittingsperiode van de gemeenteraad.

Artikel 6
 • 1.

  De commissie komt bijeen:

  • a.

   na schriftelijk oproep van de secretaris;

  • b.

   op verzoek van ten minste drie van haar leden;

  • c.

   op verzoek van het college

 • 2.

  De secretaris van de commissie draagt zorg dat de uitnodigingen –spoedeisende gevallen uitgezonderd- ten minste 7 dagen voor de te houden vergadering aan de leden worden toegezonden, zulks met begeleiding van de lijst van ingekomen stukken, de agenda en de daarop betrekking hebbende stukken.

 • 3.

  Vaste agendapunten voor iedere vergadering zijn:

  • a.

   de opening;

  • b.

   goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering;

  • c.

   kennisgeving van de ingekomen stukken;

  • d.

   rondvraag;

  • e.

   sluiting.

 • 4.

  De commissie mag niet adviseren indien niet tenminste drie van haar leden aanwezig zijn.

 • 5.

  Indien minder dan drie leden aanwezig zijn, belegt de voorzitter binnen twee weken een nieuwe vergadering. In deze vergadering mogen ten aanzien van deze agendapunten adviezen worden vastgesteld ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 6.

  In spoedeisende gevallen kan van het in lid 5 van dit artikel bepaalde worden afgeweken, waarvan mededeling moet worden gedaan in het uit te brengen advies.

Artikel 7
 • 1.

  Alle besluiten in de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  De adviezen worden in het verslag vastgelegd.

 • 3.

  Het standpunt van de minderheid wordt in het advies gemeld, indien die minderheid dat verlangt.

 • 4.

  Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.

 • 5.

  Indien de stemmen staken doet de commissie daarvan mededeling aan het college.

 • 6.

  De leden en/of voorzitter van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een zaak indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 • 7.

  Alle adviezen worden binnen twee weken na de vergadering met redenen omkleed, schriftelijk aan burgemeester en wethouders uitgebracht.

 • 8.

  De adviezen worden door de secretaris ondertekend.

 • 9.

  Op voorstel van de secretaris kan de besluitvorming over zaken plaatsvinden door toezending van het voorstel aan de leden, die daarover schriftelijk een mening kenbaar kunnen maken.

Artikel 8
 • 1.

  De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden.

 • 2.

  De deuren kunnen worden besloten indien de voorzitter of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

 • 4.

  Belanghebbenden hebben in toelichtende zin spreekrecht.

Artikel 9
 • 1.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor de verslaglegging van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag wordt na vaststelling in de eerstvolgende vergadering van de commissie ondertekend door de secretaris en de voorzitter van de commissie.

 • 3.

  De secretaris draagt er zorg voor dat de door de commissie uitgebrachte adviezen voor besluitvorming worden aangeboden aan het college.

Artikel 10

In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslissen burgemeester en wethouders, de commissie gehoord.

Artikel 11

De leden van de monumentencommissie ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen een vergoeding, welke door het college wordt vastgesteld.

Artikel 12
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan.

 • 2.

  Op dezelfde dag vervalt de Regeling inzake de Monumentencommissie voor de gemeente Halderberge, zoals vastgesteld op 29 maart 2006.

Artikel 13

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling inzake de Monumentencommissie gemeente Halderberge”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 23 december 2008,

 

de secretaris, drs. H.J.J.M. Roels

de burgemeester, A.F.W. Osterloh