Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening artikel 12 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Onbekend

18-12-2008

Halderbergse Bode van 28 januari 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening

RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2008

 

gelet op artikel 12, tweede lid van de Wet sociale werkvoorziening,

 

overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van de bevoegdheid om regels te stellen over de volgorde waarin de ingezetenen, die op de wachtlijst zijn geplaatst, voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet sociale werkvoorziening in aanmerking worden gebracht.

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen: de “Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening ”.

HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen

Artikel 1
 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: de Wet sociale werkvoorziening;

  • b.

   wachtlijstvoortraject: een met re-integratiegelden van UWV en/of gemeente gefinancieerd traject waarin Wsw-geïndiceerden worden voorbereid op het verrichten van arbeid in het kader van de wet:

  • c.

   WVS-groep: Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord- Brabant van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert;

  • d.

   wachtlijst: overzicht van ingezetenen van de gemeente Halderberge die conform artikel 11 van de wet geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar zijn om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden.

  • e.

   Wsw geïndiceerde : de ingezetene van de gemeente Halderberge met een indicatie- of herindicatiebeschikking overeenkomstig artikel 11 van de wet.

HOOFDSTUK 2 Plaatsing en prioritaire groepen

Artikel 2
 • 1.

  Als datum van plaatsing op de wachtlijst wordt de datum van indicatiestelling zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid van de wet aangehouden.

 • 2.

  Voor plaatsing in een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet is de koppeling tussen de capaciteiten en de mogelijkheden van de Wsw-geïndiceerde op de wachtlijst enerzijds en het werkaanbod anderzijds uitgangspunt. Bij gelijke geschiktheid heeft degene, die het langst op de wachtlijst staat, voorrang.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel komen ingezetenen van de gemeente, die op de wachtlijst zijn geplaatst, met voorrang en in de volgorde zoals onderstaand aangegeven, in aanmerking voor een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet indien:

  • a.

   de Wsw geïndiceerde een uitkering heeft op basis van de Wet werk en bijstand en het wachtlijstvoortraject volgt of heeft gevolgd of;

  • b.

   de Wsw geïndiceerde een uitkering op basis van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten( Wajong, kan weg)) ontvangt of;

  • c.

   de Wsw geïndiceerde een stage in het kader van Voortgezet speciaal onderwijs volgt of;

  • d.

   de Wsw geïndiceerde een persoonsgebonden budget als bedoeld in de verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening is toegekend.

 • 4.

  Plaatsing met of zonder persoonsgebonden budget in een dienstbetrekking als bedoeld in de wet kan alleen plaatsvinden als daarvoor ruimte binnen de taakstelling van de gemeente aanwezig is.

 • 5.

  Het Dagelijks Bestuur van de WVS-groep kan in overleg met de gemeente in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in dit artikel, indien toepassing ervan naar haar oordeel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 3 Uitvoering.

De uitvoering van deze verordening is opgedragen aan het Dagelijks bestuur van de WVS-groep.

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 4

De Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening(Wsw) Halderberge zoals vastgesteld op 27 maart 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 18 december 2008,

de griffier, A. Koenen

de voorzitter, A.F.W. Osterloh