Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Subsidieverordening gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening gemeente Halderberge
CiteertitelSubsidieverordening gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201027-03-2020Onbekend

10-12-2009

Halderbergse Bode van 16 december 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening gemeente Halderberge

RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2009;

 

B E S L U I T :

Vast te stellen de Subsidieverordening gemeente Halderberge.

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  activiteit: een activiteit, prestatie of te bereiken effect, gericht op het realiseren van een specifiek deel van het gemeentelijk welzijnsbeleid;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  boekjaar: het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd of verleend;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

 • e.

  instelling: een organisatie of groepering van personen, die zich zonder winstoogmerk ten doel stelt activiteiten te verrichten ten behoeve van de bevolking van Halderberge;

 • f.

  raad: de gemeenteraad van Halderberge;

 • g.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor het verlenen van subsidies voor bepaalde activiteiten;

 • h.

  welzijn: de mate waarin mensen naar eigen wens en vermogen deelnemen en deel kunnen nemen aan de samenleving;

 • i.

  beleidsregels: ter uitwerking van deze verordening door het college te stellen nadere regels die eisen bevatten waar een instelling aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

 • j.

  structurele subsidie: subsidie die een per boekjaar terugkerend of doorlopend karakter heeft;

 • k.

  incidentele subsidie: subsidie voor projecten, bijzondere activiteiten, experimenten of aanschaffingen die door het college van belang worden geacht.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

 • 1.

  De bepalingen uit Hoofdstuk 4, Titel 4.2 Subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Deze verordening is van toepassing op aanvragen voor subsidies voor activiteiten op het gebied van welzijn, die door instellingen in het gemeentelijk belang worden uitgevoerd.

 • 3.

  Het college kan nadere regels stellen aan de eisen waar instellingen aan moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Artikel 3 Bevoegdheden raad en college

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks via de gemeentebegroting voor de diverse beleidsgebieden, in de vorm van beschikbare budgetten, de subsidieplafonds vast die voor subsidiëring beschikbaar zijn.

 • 2.

  Het college stelt, met inachtneming van de bepalingen uit deze verordening, het subsidiebeleid vast in de vorm beleidsregels.

 • 3.

  Het college stelt, met inachtneming van de bepalingen uit deze verordening, alsmede met de beleidsregels, jaarlijks het overzicht van te verlenen subsidies vast.

 • 4.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening. Uitvoering houdt mede in het verstrekken van voorschotten, het verlenen en vaststellen van subsidies, het besluiten tot weigering en de intrekking of wijziging van subsidies.

Artikel 4 Algemene eisen

 • 1.

  Subsidies worden uitsluitend verleend aan instellingen die volledige rechtspersoonlijkheid bezitten en geen winstoogmerk hebben.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het college in bijzondere gevallen subsidie verlenen aan natuurlijke personen.

Artikel 5 Weigering

 • 1.

  Geen subsidie wordt verleend voor:

  • a.

   activiteiten van godsdienstige of politieke aard;

  • b.

   kosten voor consumptieve uitgaven.

 • 2.

  Het college kan besluiten geen subsidie te verlenen indien:

  • c.

   de opbrengst wordt gebruikt voor een ander doel dan voor de activiteit zelf;

  • d.

   de activiteit naar het oordeel van het college niet of niet voldoende is gericht op de gemeente Halderberge;

  • e.

   de activiteit niet aanwijsbaar ten goede komt aan de ingezetenen van de gemeente Halderberge;

  • f.

   de activiteit in strijd is met een beleidsregel op het betreffende terrein;

  • g.

   de activiteit niet toegankelijk is voor publiek;

  • h.

   de subsidie niet of niet in voldoende mate besteed wordt aan het doel waarvoor het is bestemd;

  • i.

   de aanvrager doelstellingen nastreeft of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

  • j.

   de activiteit in strijd is met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

  • k.

   in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit al op andere wijze in belangrijke mate is voorzien.

HOOFDSTUK 2 Aanvraag, verlening en verantwoording

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvragen voor een structurele subsidie moeten uiterlijk vóór 1 april van het jaar voorafgaand aan het boekjaar ingediend worden bij het college.

 • 2.

  Het college kan besluiten om aanvragen die na 1 april worden ontvangen niet te behandelen.

 • 3.

  Bij de aanvraag voor een structurele subsidie worden de volgende stukken verstrekt:

  • a.

   een activiteitenprogramma voor het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, waarin de aard, omvang en intensiteit van de geplande activiteiten en het eventueel te verwachten aantal deelnemers voldoende worden beschreven;

  • b.

   een begroting van baten en lasten en een opgave van het eigen vermogen voor het boekjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, alsmede een toelichting op deze begroting;

   in deze begroting moet, voor zover van toepassing, rekening gehouden worden met de inkomsten uit eigen financiële bijdragen en contributies;

  • c.

   overige stukken die het college nodig acht voor een goede beoordeling van de aanvraag.

 • 4.

  Bij een eerste aanvraag voor een structurele subsidie worden tevens de volgende stukken verstrekt:

  • a.

   de statuten van de instelling;

  • b.

   een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

  • c.

   een opgave van de bestuurssamenstelling.

 • 5.

  Als de verstrekte stukken onvoldoende zijn voor de beoordeling van de subsidieaanvraag stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een door het college te bepalen termijn aan te vullen. Het college wijst daarbij op de gevolgen van het niet tijdig aanvullen van de stukken.

Artikel 7 Overzicht subsidieverleningen

Structurele subsidies worden verleend op grond van een door het college vastgesteld overzicht dat ten minste bepaalt:

 • a.

  voor welke activiteiten subsidie mogelijk is;

 • b.

  welke verplichtingen aan de subsidieverlening verbonden zijn;

 • c.

  de prioriteit per beleidsregel.

Artikel 8 Inspraak en overleg

 • 1.

  Bij de voorbereiding van het overzicht subsidieverleningen wordt inspraak verleend op de wijze als vermeld in de “Inspraakverordening Halderberge”.

 • 2.

  Het college voert voor de vaststelling van het overzicht subsidieverleningen, voor zover mogelijk, overleg met de betrokken instellingen over de te verlenen subsidie en uit te voeren activiteiten.

Artikel 9 Subsidieovereenkomst en meerjarige subsidie

 • 1.

  Het college kan, ter uitvoering van een beschikking om subsidie te verlenen, met de aanvrager overeen komen dat een uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten.

 • 2.

  Het college kan gelet op artikel 6 subsidie verlenen voor meer dan één, doch maximaal vier boekjaren.

Artikel 10 Voorschotten

 • 1.

  Het college kan de subsidieontvanger voorschotten verlenen.

 • 2.

  De wijze van bevoorschotting wordt in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen.

Artikel 11 Verantwoording

Uiterlijk op 1 april van het jaar volgend op het subsidiejaar verstrekt de instelling een inhoudelijk jaarverslag en jaarrekening bij het college.

Artikel 12 Vaststelling

Het college stelt aan de hand van de in artikel 11 genoemde stukken de structurele subsidie definitief vast in het jaar volgend op het subsidiejaar.

HOOFDSTUK 3 Incidentele subsidie

Artikel 13 Aanvraag, toekenning, vaststelling

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 kan het college besluiten een incidentele subsidie toe te kennen.

 • 2.

  De aanvraag voor een incidentele subsidie moet uiterlijk twaalf weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend bij het college, tenzij anders aangegeven.

 • 3.

  Bij de aanvraag voor een incidentele subsidie worden gevoegd:

  • a.

   een omschrijving van de te subsidiëren activiteit;

  • b.

   een begroting van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de activiteit.

 • 4.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit op de aanvraag tot het verlenen van een incidentele subsidie.

 • 5.

  Binnen acht weken na afloop van het project, de bijzondere activiteit, het experiment of de aanschaffing verstrekt de aanvrager een financieel verslag en een inhoudelijk verslag.

 • 6.

  Het college stelt uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de verslagen als bedoeld in het vijfde lid de subsidie definitief vast.

HOOFDSTUK 4 Verplichtingen

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger is gehouden de activiteit uit te voeren zoals deze is opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening.

 • 2.

  Indien een subsidieovereenkomst is afgesloten is de subsidieontvanger tevens gehouden aan de afspraken in deze overeenkomst.

 • 3.

  Indien tijdens de subsidieperiode de statuten wijzigen wordt het college hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Artikel 15 Accountantsverklaring

Uiterlijk op 1 juli van het jaar volgend op het subsidiejaar wordt door de subsidieontvanger die voor een boekjaar in totaal een bedrag hoger dan € 100.000,-- op rekening krijgt gestort, een accountantsverklaring ingediend bij het college.

Artikel 16 Toezicht

 • 1.

  Het college is bevoegd controle uit te oefenen op de betrouwbaarheid en de rechtmatigheid van de door de subsidieontvanger aan te leveren gegevens.

 • 2.

  De administratie van de subsidieontvanger dient zodanig te zijn ingericht dat deze

 • 3.

  controle op eenvoudige wijze mogelijk is.

 • 4.

  Het college kan ter zake aanwijzingen geven.

 • 5.

  De subsidieontvanger is verplicht door het college aangewezen personen inzage te geven in zijn boeken en andere zakelijke bescheiden en deze desgewenst te verstrekken.

 • 6.

  De subsidieontvanger is verplicht de toegang te verlenen tot zijn gebouwen voor zover de in het eerste lid genoemde controle dat vereist.

Artikel 17 Terugvordering

Indien niet, of niet tijdig wordt voldaan aan de voorschriften behorend bij de subsidieverlening of subsidievaststelling kan het college de subsidie terugvorderen.

Artikel 18 Liquidatie

 • 1.

  Een instelling brengt het voornemen tot ontbinding van die instelling zo spoedig mogelijk ter kennis van het college. Hetzelfde geldt ingeval van het geheel of gedeeltelijk staken van activiteiten door een instelling en een voorgenomen vervreemding of bestemmingswijziging van alle eigendommen.

 • 2.

  Bij liquidatie zijn de voorschriften omtrent rekening en verantwoording, alsmede die betreffende vaststelling van subsidie en verrekening van voorschotten, van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Voor zover een batig liquidatiesaldo mede door het toekennen van gemeentelijk subsidie is gevormd, kan het college terugstorting van dit saldo in de gemeentekas verlangen tot het bedrag dat in totaliteit aan subsidie is verstrekt.

HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

Artikel 19 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de instelling afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien strikte toepassing tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 20 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  Met ingang van die datum vervalt de ‘Subsidieverordening gemeente Halderberge’ zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 19 mei 2005.

Artikel 21 Overgangsbepaling

 • 1.

  Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend of vastgesteld, blijven de bepalingen van toepassing zoals die zijn opgenomen in de subsidieverlening of subsidievaststelling.

 • 2.

  Beleidsregels vastgesteld krachtens de verordening vermeld in artikel 20, tweede lid, die van toepassing waren op het moment van inwerkingtreding van deze verordening gelden als beleidsregels vastgesteld krachtens deze verordening.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Subsidieverordening gemeente Halderberge’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 10 december 2009,

de griffier, A. Koenen

de voorzitter, A.F.W. Osterloh