Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Halderberge
CiteertitelGedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

treedt in de plaats van de gedragscodes voor raadsleden, wethouders en burgemeester, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 20 februari 2003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15, derde lid; 41c, tweede lid; en 69, tweede lid Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-201405-07-2018nieuwe regeling

19-05-2014

Halderbergse Bode van 28 mei 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Halderberge

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2014;

 

gelet op de artikelen 15, derde lid; 41c, tweede lid; en 69, tweede lid, van de Gemeentewet;

 

overwegende dat:

 

de leden van het dagelijks en algemeen bestuur van een gemeente bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal stellen;

 

integriteit van het openbaar bestuur daarvoor een belangrijke voorwaarde is;

 

de belangen van de gemeente, en in het verlengde daarvan die van de burgers, het primaire richtsnoer zijn;

 

integriteit van politiek ambtsdragers in houdt dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen;

 

verantwoording intern wordt afgelegd aan collega-bestuurders, dan wel aan de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders hun functie vervullen;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Halderberge:

 

Dienstbaarheid

Het handelen van een politiek ambtsdrager is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

 

Functionaliteit

Het handelen van een politiek ambtsdrager heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

 

Onafhankelijkheid

Het handelen van een politiek ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

 

Openheid

Het handelen van een politiek ambtsdrager is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de politiek ambtsdrager en zijn beweegredenen daarbij.

 

Betrouwbaarheid

Op een politiek ambtsdrager moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

 

Zorgvuldigheid

Het handelen van een politiek ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

 

Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken.

 

1 Algemene bepalingen
 • 1.1

  Deze gedragscode geldt voor politiek ambtsdragers van de gemeente Halderberge, te weten de leden van de raad, de wethouders en de burgemeester.

   

 • 1.2

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in de raad of het college van burgemeester en wethouders.

   

 • 1.3

  De code is openbaar en voor iedereen gemakkelijk toegankelijk.

   

 • 1.4

  Politiek ambtsdragers ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

   

 • 1.5

  Een politiek ambtsdrager is aanspreekbaar op de naleving van deze code.

 

2 Belangenverstrengeling
 • 2.1

  Een politiek ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen bij organisaties of ondernemingen die een relatie met de gemeente Halderberge hebben of kunnen krijgen. Hij doet ook anderszins opgave van zijn financiële belangen wanneer daarbij een relatie is of kan zijn met de gemeente (bijvoorbeeld bij vastgoedtransacties).

   

 • 2.2

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de politiek ambtsdrager (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

   

 • 2.3

  Een oud-politiek ambtsdrager wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Halderberge.

   

 • 2.4

  Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een politiek ambtsdrager over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.

   

 • 2.5

  Een politiek ambtsdrager die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente Halderberge, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

   

 • 2.6

  Een politiek ambtsdrager neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente Halderberge geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

   

 • 2.7

  Een politiek ambtsdrager vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere invulling van de politieke functie.

   

  2.8 Een politiek ambtsdrager geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijn qualitate qua nevenfuncties (nevenfuncties verbonden aan het ambt) en zijn niet aan het ambt verbonden nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies worden verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn.

   

 • 2.9

  Een politiek ambtsdrager behoudt geen inkomsten uit een qualitate qua nevenfunctie (nevenfunctie verbonden aan het ambt), tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. De inkomsten komen ten goede aan de kas van de gemeente Halderberge. Voor een voltijds bestuurder vindt verrekening plaats met inkomsten uit niet aan het ambt gebonden nevenfuncties.

 

3 Informatie

 

 • 3.1

  Een politiek ambtsdrager gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.

   

 • 3.2

  Een politiek ambtsdrager houdt geen bestuurlijk relevante informatie achter.

   

 • 3.3

  Een politiek ambtsdrager verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is.

   

 • 3.4

  Een politiek ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

   

 • 3.5

  Een politiek ambtsdrager gaat verantwoord om met de e-mail- en internetfaciliteiten alsmede met de sociale media.

 

4 Geschenken, diensten en uitnodigingen

 

 • 4.1

  Een politiek ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In onderhandelings-situaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen.

   

 • 4.2

  Geschenken en giften die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd.

   

 • 4.3

  Geschenken en giften die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente Halderberge. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht. Geschenken en giften die een waarde van € 50 of minder vertegenwoordigen worden wel gemeld maar kunnen worden behouden.

   

 • 4.4

  Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, meldt een politiek ambtsdrager dit in het bestuursorgaan waarvan hij deel uit maakt, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.

   

 • 4.5

  Aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of kortingen op privégoederen worden niet geaccepteerd.

   

 • 4.6

  Een politiek ambtsdrager bespreekt in het bestuursorgaan waar hij deel van uit maakt uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden.

 

5 Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en buitenlandse dienstreizen

 

 • 5.1

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Een politiek ambtsdrager is terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden.

   

 • 5.2

  Een politiek ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

   

 • 5.3

  In geval van twijfel over een declaratie of over het correct gebruik van een creditcard door een bestuurder, wordt dit voorgelegd aan de burgemeester en zonodig ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders.

   

 • 5.4

  Een politiek ambtsdrager die het voornemen heeft uit hoofde van zijn functie een buitenlandse reis (daaronder valt ook een reis naar de landen van het Koninkrijk in de Caraïben en de BES-eilanden) te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemming nodig van het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt. Het gemeentebelang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming. Indien het toestemming aan een wethouder of de burgemeester betreft wordt de raad van de besluitvorming in het college op de hoogte gesteld.

   

  5.5. Een politiek ambtsdrager meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of een uitnodiging daartoe in het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt en verschaft daarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.

 

 • 5.6

  Het ten laste van de gemeente Halderberge meereizen van de partner van een politiek ambtsdrager naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan als dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente Halderberge daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken.

   

 • 5.7

  Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de gemeente Halderberge is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is weliswaar niet verboden maar wordt in het algemeen ontraden. In ieder geval wordt dit bij de besluitvorming betrokken.

   

 • 5.8

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is slechts beperkt toegestaan en moet betrokken worden bij de besluitvorming. De extra reis- en verblijfkosten en de fiscale gevolgen komen volledig voor rekening van de politiek ambtsdrager.

   

 • 5.9

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan tenzij het de bruikleen betreft van een fax, mobiele telefoon en computer die mede voor privédoeleinden kunnen worden gebruikt

 

6 Slotbepalingen

1. Deze gedragscode treedt in werking op de dag nadat deze is bekendgemaakt.

 

2. Met ingang van de dag van inwerkingtreding vervallen de volgende gedragscodes:

 

 • a.

  Gedragscode voor raadsleden van de gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 20 februari 2003;

 • b.

  Gedragscode voor wethouders van de gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 20 februari 2003;

 • c.

  Gedragscode voor de burgemeester, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 20 februari 2003.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 19 mei 2014,

de griffier, de voorzitter,

A.Koenen G.A.A.J. Janssen