Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProtocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Halderberge
CiteertitelProtocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2014nieuwe regeling

19-05-2014

Halderbergse Bode van 28 mei 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Halderberge

 

 

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2014;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het volgende Protocol vermoedens integriteitschendingen politieke ambtsdragers gemeente Halderberge

 

 • 1.

  Algemeen

 • 1.1

  Onder politieke ambtsdrager worden verstaan: de burgemeester de raadsleden en de leden van het college.

 • 1.2

  In gevallen waarin dit protocol niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, wordt de handelwijze bepaald door het seniorenconvent, het college of de locoburgemeester, afhankelijk van de vraag of de melding een raadslid, een collegelid of de burgemeester betreft

 • 1.3

  Het protocol is openbaar.

 • 1.4

  De burgemeester, de leden van de raad en de leden van het college ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van dit protocol.

 • 1.5

  Bij het gebruik van dit protocol is de Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente Halderberge, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 15 mei 2014 het uitgangspunt.

   

 • 2.

  Melding

 • 2.1

  Een vermoeden van integriteitschending door een politieke ambtsdrager wordt gedaan bij de burgemeester die beslist over het in behandeling nemen daarvan.

 • 2.2

  De melding wordt in behandeling genomen conform dit protocol en met inachtneming van de gedragscode bedoeld onder 1.5.

 • 2.3

  Meldingen over de burgemeester worden gedaan bij de 1e locoburgemeester of de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Deze treden in de plaats van de burgemeester bij de behandeling van de melding.

   

 • 3.

  Onderzoek

 • 3.1

  Nadat de burgemeester is geïnformeerd over het vermoeden van een integriteitschending begaan door een politieke ambtsdrager, bevestigt hij de ontvangst van de melding schriftelijk aan de melder en de politieke ambtsdrager. Daarin wordt globaal de vervolgprocedure aangegeven.

 • 3.2

  Nadat de ontvangst van de melding is bevestigd onderzoekt de burgemeester de melding tegen de achtergrond van de vraag of zij zodanig concreet is en van een zodanige ernst dat een nader onderzoek als bedoeld in dit artikel noodzakelijk is. Over de beantwoording van de vraag naar ernst en concreetheid van de melding kan de burgemeester zich laten adviseren door een extern deskundige.

 • 3.3

  Indien de burgemeester na het advies van de externe deskundige als bedoeld in artikel 3.2 vaststelt dat de melding onvoldoende concreet is dan wel een onvoldoende ernstig karakter heeft, besluit hij het onderzoek niet verder voort te zetten. Van deze beslissing worden de melder en de politieke ambtsdrager over wie de melding is gedaan gemotiveerd schriftelijk in kennis gesteld.

 • 3.4

  Als de melding voldoende concreet en voldoende ernstig is geeft de burgemeester opdracht tot het doen van feitenonderzoek. Het feitenonderzoek vindt plaats op een door de burgemeester te bepalen wijze, waarbij voor de betreffende melding de meest geëigende onderzoeksmethode wordt gekozen.

 • 3.5

  Van de beslissing een onderzoek te verrichten wordt het seniorenconvent als ook het college gemotiveerd in kennis gesteld. Tevens worden de melder en degene op wie de melding betrekking heeft over het instellen van het onderzoek geïnformeerd.

 • 3.6

  De procesbegeleiding van het onderzoek gebeurt, op aanwijzing van de burgemeester, vanuit de griffier en/of de gemeentesecretaris.

 • 3.7

  Na afronding van het onderzoek worden het seniorenconvent en het college van de resultaten in kennis gesteld. In overleg tussen het seniorenconvent en de burgemeester wordt besloten welke stappen verder genomen moeten worden.

 • 3.8

  Van de uitkomsten van het overleg tussen de burgemeester en het seniorenconvent als ook de resultaten van het onderzoek worden melder en betrokken politieke ambtsdrager geïnformeerd, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet.

 • 3.9

  Bij het vermoeden van een opzettelijke valse beschuldiging doet de burgemeester, indien naar zijn oordeel sprake is van een strafbaar feit, aangifte bij de politie en/of stelt deze de melder aansprakelijk voor eventuele door de gemeente geleden schade.

   

4 Nader onderzoek

4.1 Indien op grond van de bevindingen uit het feitenonderzoek als bedoeld in artikel 3 de noodzaak blijkt tot het verrichten van een nader onderzoek, geeft de burgemeester hiertoe i.o.m. het seniorenconvent opdracht aan een externe onderzoeker.

 

5 Opdracht verstrekking

 • 5.1

  De burgemeester verstrekt in overleg met het seniorenconvent een schriftelijke opdracht aan de externe. De opdracht kan worden voorbereid i.o.m. een extern adviseur.

 • 5.2

  In de opdracht staat in ieder geval vermeld de aanleiding, de doelstelling, de onderzoeksvragen, de onderzoeksmethoden, de verwachte duur en de kosten van het onderzoek.

   

6 Kennisgeving aan betrokkene

 • 6.1

  De betrokken politieke ambtsdrager wordt over het instellen van het feitenonderzoek tijdig per brief geïnformeerd.

 • 6.2

  In de brief is in ieder geval opgenomen:

  • ·

   een omschrijving van het handelen of nalaten dat aanleiding is tot het instellen van onderzoek;

  • ·

   de mededeling dat betrokkene en getuigen kunnen worden gehoord;

  • ·

   de mededeling dat betrokkene zich door een raadsman kan laten bijstaan;

  • ·

   de mededeling dat als andere feiten en omstandigheden bekend worden die van belang zijn voor het bepalen van de omvang, aard en ernst van de integriteitschending, het onderzoek zich kan uitstrekken tot die feiten en omstandigheden.

    

7 Horen van betrokkene en getuigen

 • 7.1

  De betrokken politieke ambtsdrager en getuigen kunnen worden gehoord.

 • 7.2

  De gesprekken worden gehouden door minimaal twee personen.

 • 7.3

  De betrokken politieke ambtsdrager en getuigen worden vooraf op de hoogte gesteld van de aard en de mogelijke duur van het gesprek. Hen wordt meegedeeld dat zij zich kunnen laten bijstaan door een raadsman.

 • 7.4

  Er wordt een gespreksverslag opgemaakt en ondertekend door de onderzoekers en de getuigen/betrokkene.

 • 7.5

  Degene die is gehoord krijgt de mogelijkheid om binnen vijf werkdagen schriftelijk te reageren op het betreffende gespreksverslag.

 • 7.6

  Als degene die is gehoord weigert het gespreksverslag te ondertekenen wordt daarvan melding gemaakt in het verslag. Als degene die is gehoord dat wil, wordt er een schriftelijke weergave van diens afwijkende mening bij het gespreksverslag gevoegd.

   

8 Aangifte

 • 8.1

  Als er vermoeden is van een misdrijf doet de burgemeester na overleg met het seniorenconvent aangifte bij de politie.

 • 8.2

  Vanaf dat moment wordt alle beschikbare informatie voorgelegd aan de politie, eventueel na overleg met de officier van justitie.

   

9 Communicatie

 • 9.1

  De burgemeester zorgt voor de interne en externe communicatie.

   

 • 10.

  Onderzoeksrapportage

 • 10.1

  De rapportage bevat alle informatie die nodig is om een oordeel te kunnen vormen over de aannemelijkheid en mate van verwijtbaarheid van het vermoeden van de integriteitschending.

 • 10.2

  De burgemeester biedt de onderzoeksrapportage aan de raad en het college aan. Met inachtneming van de bepalingen uit de Gemeentewet neemt hij tevens een standpunt in over het opleggen van geheimhouding op de onderzoeksrapportage en andere op de zaak betrekking hebbende stukken.

   

11 Besluitvorming

 • 11.1

  Na kennisname van het rapport van bevindingen beoordeelt de raad of het rapport aanleiding geeft om aangifte te doen of een ander middel in te zetten.

 • 11.2

  Met inachtneming van de bepalingen uit de Gemeentewet besluit de raad tevens de eventueel opgelegde geheimhouding van de onderzoeksrapportage en andere op de zaak betrekking hebbende stukken te bekrachtigen, dan wel deze op te heffen.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 19 mei 2014,

 

de griffier, de voorzitter,

 

A.Koenen G.A.A.J. Janssen