Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Halderberge 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Halderberge 2014
CiteertitelVerordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Halderberge 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Halderberge 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2014nieuwe regeling

26-06-2014

Gemeenteblad 2014, 37551

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Halderberge 2014

 

 

Verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Halderberge 2014

 

Artikel 1
 • 1.

  Aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen der gemeente, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan bij wijze van onderscheiding worden toegekend het “ereburgerschap” van de gemeente Halderberge.

 • 2.

  Voorts kan aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, worden toegekend de “erepenning” van de gemeente Halderberge.

   

Artikel 2  

 • 1.

  Het ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid jegens hen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet op bestuurlijk, sociaal, cultureel, sportief, charitatief, economisch of wetenschappelijk terrein en daarmee de gemeente Halderberge en haar inwoners of de gemeenschap op een uitzonderlijke manier hebben gediend.

 • 2.
  • De erepenning van de gemeente Halderberge kan worden toegekend als blijk van waardering voor een activiteit of een reeks van activiteiten, waarmee de lokale gemeenschap opmerkelijk werd gediend hetzij individueel, hetzij in georganiseerd verband en dit gedurende lange tijd en met een grote maatschappelijke uitstraling.

    

Artikel 3
 • 1.

  Er bestaat een commissie “gemeentelijke onderscheidingen Halderberge”. De commissie bestaat uit 5 leden die ieder afkomstig zijn uit een van de kernen van de gemeente Halderberge, zodat al de kernen vertegenwoordigd zijn.De commissie dient ten alle tijden zowel uit vrouwen als heren te bestaan. De commissieleden worden door de gemeenteraad benoemd. De voorzitter wordt door de commissie uit haar midden benoemd. De secretaris van de commissie is een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar

 • 2.
  • De commissieleden worden benoemd voor het tijdvak dat samenvalt met de zittingsduur van de gemeenteraad. Twee leden treden in onderling overleg aan het einde van het tijdvak af. Een opvolger (zowel aan het einde van het tijdvak of tussentijds) dient uit dezelfde kern te komen als zijn/haar voorganger.

    

 • 3.

  Voordrachten door derden aan het college van burgemeester en wethouders worden ter advisering voorgelegd aan de commissie. Tevens kan de commissie bij wijze van uitzondering zelf mensen aan het college van burgemeester en wethouders voordragen indien zich uitermate geschikte personen voordoen. Deze voordrachten zijn zowel voor erepenningen als voor het ereburgerschap. Een voordracht vanuit de commissie dient unaniem te zijn.

Artikel 4  

 • 1.

  De gemeenteraad besluit op voorstel van burgemeester en wethouders tijdens een besloten raadsvergadering over het toekennen van het ereburgerschap. Geen voorstel tot toekenning wordt aan de raad voorgelegd voordat daaromtrent de voorzitters van de fracties vertegenwoordigd in de raad tijdens een besloten vergadering of na schriftelijke consultatie zijn gehoord door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.
  • De erepenning wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders. Deze bevoegdheid kan niet worden overgedragen aan een lid van het college van burgemeester en wethouders.

    

Artikel 5  

Huldiging vanwege de toekenning van het ereburgerschap of de uitreiking van de erepenning geschiedt bij de viering van een jubileum, bij een afscheid, tijdens een raadsvergadering of een andere door het college van burgemeester en wethouders passend geoordeelde gelegenheid.

 

Artikel 6  

 • 1.

  Aan het ereburgerschap is verbonden het kunstobject “vooruitgang” van de beeldend kunstenaar en edelsmid, de heer B. Kreijen.

 • 2.
  • Bij de uitreiking wordt aan de ereburger tevens een oorkonde overhandigd waarop de gronden vermeld staan, die hebben geleid tot het toekennen van het ereburgerschap.

    

Artikel 7  

 • 1.

  De erepenning van de gemeente Halderberge is een zilveren legpenning, ter grootte van 50 mm diameter, waarvan de voorzijde een afbeelding toont van het officiële wapen van de gemeente Halderberge met het randopschrift “erepenning gemeente Halderberge” en de keerzijde voorzien is van de naam en geboortedatum van de begiftigde en de dagtekening van het besluit.

 • 2.
  • Bij de uitreiking van de erepenning wordt tevens een oorkonde overhandigd waarop de gronden vermeld staan, die hebben geleid tot het toekennen van de erepenning.

    

Artikel 8  

 • 1.

  Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluiten de begiftigde van het ereburgerschap vervallen te verklaren en de uitgereikte eerbewijzen terugvorderen.

 • 2.
  • Burgemeester en wethouders zijn indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, bevoegd hun besluit tot toekenning van de erepenning van de gemeente Halderberge aan een begiftigde in te trekken

    

 • 3.

  Aan betrokkene wordt van het besluit bedoeld in het eerste of tweede lid mededeling gedaan met het verzoek de toegekende eerbewijzen aan het college van burgemeester en wethouders te retourneren.

Artikel 9  

 • 1.

  Van elke toekenning van het ereburgerschap of de erepenning van de gemeente Halderberge wordt door het college van burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register, dat de naam draagt “Ereboek der gemeente Halderberge”.

 • 2.
  • In het register worden mede vermeld de bijzonderheden, die geleid hebben tot de toekenning

    

 • 3.

  Bij vervallenverklaring van het ereburgerschap of intrekking van het besluit tot toekenning van de erepenning van de gemeente Halderberge geschiedt daarvan eveneens aantekening met vermelding van de beweegredenen, die daartoe aanleiding hebben gegeven.

Artikel 10  

Aan de toekenning van het ereburgerschap of de erepenning van de gemeente Halderberge zijn geen andere rechten en verplichtingen verbonden dan vermeld in deze verordening.

 

Artikel 11  

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Halderberge 2014”.

 • 2.
  • Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2014

 • 3.

  Per 1 juli 2014 wordt de “Verordening regelende de instelling en toekenning van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Halderberge 2005” van 22 september 2005 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge d.d. 26 juni 2014,

de griffier, de voorzitter,

A.Koenen G.A.A.J. Janssen