Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden
CiteertitelVerordening marktgelden Halderberge 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Verordening marktgelden Halderberge 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

11-12-2014

Gemeenteblad, 78873

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden

De raad van de gemeente Halderberge;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014, nr.: 305602;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet,

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN

INVORDERING VAN MARKTGELDEN

 

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het innemen van standplaatsen, als bedoeld in artikel 1 van de ‘Marktverordening gemeente Halderberge 2010”, op het voor het houden van de wekelijkse warenmarkt bestemde terrein.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld is verschuldigd door degene, aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan € 1,35 per m¹

 • 2.

  Het marktgeld wordt verhoogd met € 1,58 per marktdag of gedeelte daarvan indien er stroom wordt afgenomen.

   

Artikel 4 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is een dag.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld, bedoeld in artikel 3, wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of schriftelijke kennisgeving waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 6 Termijn van betaling

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de nota of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Kwijtschelding

 

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8 Nadere regels door college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het marktgeld.

 

Artikel 9 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 

 • 1.

  De ‘Verordening marktgelden Halderberge 2014’, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 

Artikel 10 Citeertitel  

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening marktgelden Halderberge 2015’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2014.

De griffier,

De voorzitter,

A.Koenen G.A.A.J. Janssen