Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Destructieverordening voor de gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening voor de gemeente Halderberge
CiteertitelDestructieverordening voor de gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, artikel 17

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199901-01-2008Onbekend

26-11-1998

Halderbergse Bode van 23 december 1998

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening voor de gemeente Halderberge

RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Halderberge,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 1998 ;

 

gelet op artikel 17 van de Destructiewet (Stb. 1995, 177)

 

B E S L U I T :

I. vast te stellen de volgende verordening:

Destructieverordening voor de gemeente Halderberge

Artikel 1

De verordening verstaat onder

 • a.

  wet: de Destructiewet (Stb.1995, 177);

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijk afval.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt;

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de “Destructieverordening”, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 1995 in de gemeente Hoeven;

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de “Destructieverordening voor de gemeente Oud en Nieuw Gastel”, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 1995 in de gemeente Oud en Nieuw Gastel;

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Destructieverordening voor de gemeente Halderberge”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Halderberge d.d. 26 november 1998,

de secretaris, drs. R.G.A.M. Oomes

de voorzitter, A.F.W. Osterloh